Views
3 years ago

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Pojistné produkty

Pojistné produkty Asistence při nehodě v zahraničí ING. VLADIMÍR FUCHS EUROP ASSISTANCE Sezónní vlivy, zejména letní turistická sezóna, se projevují nejen v asistenci u cestovního pojištění, ale i u pojištění motorových vozidel. Tentokrát se zaměříme na zásahy v zahraničí. Programy pojišťoven jsou dnes z pohledu asistence koncipovány tak, aby klientům zajistily efektivní pomoc i při nehodě v zahraničí. Rozsah této pomoci a případné spoluúčasti klientů se však velmi liší – v první řadě závisí na jednotlivých pojišťovnách a na podmínkách konkrétních asistenčních programů. Jejich limity, které jsou součástí základních pojištění automobilů, málokdy kompletně kryjí potřeby klienta po nehodě v zahraničí tak, aby nebyla nutná jeho spoluúčast. Na českém pojistném trhu je proto dnes běžné, že nadstandardní asistenční ochranu je možné dokoupit formou připojištění. Asistenční zásahy v zahraničí tvoří podle naší zkušenosti 6 % z celkového počtu zásahů. Pro účely tohoto příspěvku bylo analyzováno přes 600 asistenčních zásahů po nehodě v zahraničí z období 2007 až 2008 souvisejících s intervencí v rámci havarijního pojištění či pojištění odpovědnosti. Zásahy v zahraničí bývají často spojeny s letními dovolenými. Nehody si dovolenou nevybírají Období od počátku června do konce září označujeme v rámci asistence standardně za letní turistickou sezónu. Zaznamenáváme v něm téměř polovinu všech asistenčních zásahů v zahraničí. V letní turistické sezóně roku 2007 jsme u námi obsluhovaných pojišťoven evidovali plných 52 % z celkového počtu zásahů havarovaných vozidel v zahraničí. V roce 2008 tento podíl činil 44 %. Na prvních místech četnosti zahraničních nehod se v posledních dvou letech u portfolií, která spravujeme pro české pojišťovny, objevily vždy Rakousko (75 zásahů), Slovensko (74 zásahů) a Německo (65 zásahů). Pokud hovoříme pouze o zásazích v letních měsících, pak první příčky obsadily Slovensko, Chorvatsko a Německo. Ve druhém sledu se častěji objevují tradiční letní destinace českých turistů, jakými jsou Itálie, Slovinsko, Bulharsko. Další pořadí se nejčastěji mění vlivem specifik portfolia dané pojišťovny. V letní turistické sezóně 2007 jsme po nehodě českých klientů zasahovali ve 21 zemích, o rok později Asistenční zásahy v zahraničí (2007–2008) 30 % Letní sezona Mimo sezonu 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Bulharsko Německo Rakousko Francie Velká Británie Chorvatsko Maďarsko Švýcarsko Itálie Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Rusko Norsko Ukrajina Nizozemí Irsko Andora Bosna a Hercegovina Belgie Lucembursko Rumunsko Švédsko Srbsko Finsko Makedonie Španělsko Zdroj: Europ Assistance s.r.o. 22 Pojistný obzor 2/2009 Pojistné produkty

Ilustrační foto: ČAP ve 23 zemích. Graf intervencí k nehodám v zahraničí podle jednotlivých zemí naleznete v rámečku na straně 22 dole. Náklady na asistenci v zahraničí? V létě nižší. Průměrná výše asistenčního zásahu při dopravní nehodě se v ČR běžně pohybuje do 1 800 Kč. U zásahů v zahraničí zaznamenáváme částky významně vyšší. Průměrné náklady na tyto zásahy tvořily vloni 3 700 Kč a 5 500 Kč v roce 2007. V rámci limitů služeb jsou v těchto částkách nejčastěji zahrnuty intervence na místě nehody včetně vyproštění, odtahu havarovaného vozu v dané zemi a odtahu havarovaného vozu k opravě do ČR. Zásahy právní asistence se do průměrných hodnot nezapočítávají. Samotné částky samozřejmě ovlivňují limity asistenčních podmínek dané pojistky. Zajímavé je, že náklady na jeden zásah v zahraničí jsou v letním období nižší, než činí celkový roční průměr. V roce 2007 tvořila částka na jeden zásah v letní sezóně o 16 % méně než v jiných obdobích roku. V roce 2008 tento rozdíl představoval 22 %. Z důvodu velkého rozptylu teritorií a rázu jednotlivých událostí není jednoduché přesně určit příčiny těchto snížených hodnot. Závěry jsou to ovšem rozhodně překvapivé. Často se totiž v letním období jedná o komplikovanější asistenční zásahy u nehod plně obsazených či plně naložených automobilů (např. sportovními potřebami, s karavanem, jachtou, motocyklem,…). Za nejdražší službu můžeme dlouhodobě označit převoz havarovaného vozidla zpět do České republiky. Ten často přesáhne náklad 20 000 Kč. Pokud by nebyl převoz v podmínkách omezen limity, jistě by se stal při nehodách v zahraničí jedním z nejvyužívanějších – zde navazujeme na naše zkušenosti s čerpáním služby v návaznosti na limity, které nabízejí výrobci automobilů ve svých záručních programech pro případ poruchy. Z pohledu statistik jsou náklady na jeden zásah v zahraničí v letním období překvapivě nižší než výsledný celkový roční průměr. Jednání s úřady není vždy jednoduché Výraznou hodnotou asistenčního krytí pro pojistné události v zahraničí je možnost využít právní asistenci či související administrativní služby např. pomoc při jednání s úřady a tlumočení. V letních měsících nás klienti často kontaktují, pokud si nejsou jisti, co přesně podepisují. Často se jedná o podpis protokolu po nehodě, o pomoc v situaci, kdy je klientům zabaveno vozidlo či cestovní doklady při spáchání dopravního přestupku. V takových případech klienta seznámíme s jeho právy a povinnostmi a zároveň jednáme s policií či jinými správními orgány o řešení. Administrativní asistence se v letních měsících také vyznačuje zvýšenou četností služby poskytnutí hotovosti. Tato služba bývá spojena s poskytnutím finanční hotovosti či garance třetí straně pro úhradu nákladů na opravu porouchaných či nabouraných vozidel. Pravidelně také bohužel řešíme ztráty dokladů či peněz. Klienti využívají intervence garancí plateb i v případech nefunkčních terminálů platebních karet na čerpacích stanicích. V případě zahraničních poruch či nehod v letním období je typické, že ve voze cestují celé rodiny včetně dětí. V letních měsících jsme již opakovaně zaznamenali případy, kdy jsou děti zapsány v pasu pouze u jednoho z rodičů. Kvůli nehodě se často rodinní příslušníci musejí rozdělit – několikrát jsme tak v asistenci řešili i administrativní pomoc zajištění náhradních výjezdních dokladů. Administrativní asistence hraje při zahraničních pojistných událostech klíčovou roli při zajištění pomoci klientům. Jiný kraj, jiný mrav Asistence při nehodě v zahraničí se logicky liší země od země a jednotlivé zásahy narážejí na různá teritoriální specifika a omezení. Významnou úlohu má zejména úroveň infrastruktury v dané zemi, která se přímo promítá do kvality zprostředkovaných asistenčních služeb. Jedná se jak o kvalitu intervenčních prostředků, tak o délku intervenčních dob. Problematická je z tohoto pohledu zejména oblast Balkánu nebo Ukrajina. S omezujícími asistenčními podmínkami se ovšem setkáme i ve vyspělých zemích. Patří sem například administrativní regulatorní opatření pro zásahy na francouzských, německých či italských dálnicích, která podporují vznik monopolních či oligopolních dodavatelů. Významně se tak v těchto segmentech mohou prodloužit intervenční doby a klesat může i kvalita poskytovaných služeb. Ke komplikacím u asistencí v zahraničí přispívá i skutečnost, že vyspělé země ještě stále pokládají Českou republiku za „východ“. Diskriminující jsou zejména rozdílné postupy mnoha autopůjčoven, včetně největších řetězců. Zapůjčení vozidla pro českého občana, se kterým lze vycestovat za hranice, zpět do České republiky bývá mnohdy náročným úkolem. Právě v takových situacích může kompetentní asistenční služba ovlivnit spokojenost klienta nejvíce. Funkční síť poboček je nezbytná V rámci rozsahu příspěvku jsme zmínili pouze několik specifik asistence pro automobily v zahraničí. S nimi by se měla každá asistenční služba vyrovnat zejména pomocí funkční sítě poboček s významnou kupní silou na jednotlivých trzích. Pouze reálná kupní síla garantuje skutečnou znalost teritoria a schopnost dané asistenční služby efektivně řídit své poskytovatele i při zahraničních zásazích, a to jak po stránce ceny, tak i z hlediska kvality zprostředkovaných zásahů. Prodejci pojištění by měli být vyškoleni na specifika jednotlivých asistenčních programů, které jsou součástí pojistných produktů. Školení či alespoň existence metodických výkladů na téma zahraničních zásahů přinesou nejenom hodnotu v podobě získání prodejních argumentů. Dokáží působit i jako prevence proti nesprávně prodané hodnotě jednotlivých krytí. Asistenční služba při zásazích v zahraničí skýtá stále ještě nevytěžený produktový i marketingový potenciál pro celou oblast pojištění motorových vozidel. Pojistné produkty Pojistný obzor 2/2009 23

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S p o j r z e n i a - SELVE
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I PREPIH - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
Přehled akcí - O neplanetě Pluto i o černých dírách s ... - Zápraží
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
ja d r o v á a v y r a ď o v a c ia s p o l o č n o s ť - Javys, as
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
3. ročník soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt v České ...
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS
- P lo š in o v ý š tvo rn á p ra vo v ý vo ze ň k o m b in o va n e j p re p ...
Page 1 .A I. U N N A H O K K M 'H A V U K . N c... N .A P M S O M TI ...
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
Page 1 m nu m m P n 00 _Í v M B s _... n 00 7 v M B s __ H o E o ...
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
Page 1 s r o .m R r .w a n r m A om s m .œ s v.. S g .m g r a h C HIGH ...
S H P I R T Ё R O R E - Calvary Chapel
) N T E L I G E N T N E S P R Ç œ O N E G O - Air