Views
4 years ago

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Ze světa Změny

Ze světa Změny evropského pojišťovnictví ING. LUKÁŠ ŠTĚPÁNEK, MSC. MIM člen generálního sekretariátu vienna insurance group, vídeň Evropské pojišťovnictví v současnosti stojí před fází strukturálních změn. Transformační proces v pojišťovacím oboru bude na rozdíl od jiných odvětví zcela odlišný. Ilustrační foto: © EU2009.cz Přestože pojišťovnictví představuje státem silně regulovaný, a především již dlouhá desetiletí poměrně konzervativní obor, pro první dekády 21. století bude typické, že se doposud relativně harmonický pojišťovací trh změní v silně konkurenční oblast. V důsledku státních regulačních opatření byly jednotlivé národní trhy dosud oddělené, silně legislativně chráněné a národně orientované. Obchodní strategie většiny evropských pojišťoven spočívala především v minimalizaci rizika, ale spokojený zákazník často nebyl prvořadým cílem. Dřívější principy úspěchu Recept na to, jak být úspěšný v pojišťovací oblasti téměř do konce 20. století, vycházel ze dvou hlavních zásad: • maximalizace objemu vybraného pojistného, • dosažení co největšího tržního podílu. Výše uvedené skutečnosti dokládá například studie švýcarského pojišťovacího trhu (Salzberger, 1996), který je jedním z nejrozvinutějších na světě. Ze závěru vyplývá, že produktivita pojišťovnictví v posledních 35 letech stagnovala, v některých případech dokonce poklesla. Důvody zásadních změn První náznaky restrukturalizace evropského pojistného trhu začaly na konci 90. let minulého století. Ze stagnující oblasti se tehdy postupně vytvářela dynamická sféra. Hlavními příčinami byly: 1) Postupný proces deregulace Větší pojišťovny vždy usilovaly o rozšíření svých trhů o zahraničí oblasti nejen z důvodů obchodních, ale i pojistně-technických. Větší územní působnost totiž v konečném důsledku znamená především větší rozptyl rizik, který je pro pojišťovnictví klíčový. Samotné pojištění předurčuje svůj kosmopolitní charakter – nejnázornějším příkladem je pojištění rizik souvisejících s námořní přepravou. Za posledních třicet let se mezinárodní aktivity evropských pojišťoven, ale i pojišťovacích makléřů posunuly do zcela nové dimenze, konkrétně do vytváření zón jednotného trhu, a to i v oblasti služeb. V pojišťovnictví na území Evropské unie funguje od 1. července 1994 jednotný pojistný trh. Díky němu mají spotřebitelé širší výběr dodavatelů pojišťovacích služeb. Efekt na spotřebitele je následující: • Pojištění průmyslu a podnikatelů – jednotný trh je velmi důležitý především pro zvýšení konkurenčního prostředí. Právě tento sektor, podobně jako zajištění či pojištění velkých rizik, je již v současnosti velmi internacionálním odvětvím. • Pojištění osob a obyvatelstva – tato oblast nejspíše i nadále zůstane po určitou dobu převážně na lokální národní úrovni. V důsledku toho lze na jedné straně v sektoru soukromých klientů očekávat, že ceny a kvalita pojistných produktů se budou na různých trzích lišit, na straně druhé mezinárodní propojení trhu pojišťování soukromých osob bude podníceno fúzemi a akvizicemi jednotlivých pojišťoven. Z krátkodobého hlediska jednotný pojistný trh EU zatím nesměřuje k jednotnému panevropskému trhu, přispívá ale k tomu, aby pojišťovny začaly přemýšlet více konkurenčně. Musí si uvědomit, že při nabízení pro klienta nevhodné produktové či cenové politiky hrozí reálné nebezpečí, že zahraniční konkurenční pojišťovna vstoupí na trh a nespokojené zákazníky získá do svého portfolia. 2) Stále komplikovanější dosahování zisků Ve finančních výsledcích pojišťoven se již delší dobu projevuje: • tlak na zvyšování zajištění a úspory v technických rezervách, • komplikované řízení oblasti správy aktiv, především v důsledku zvýšené volatility finančních trhů. Analýzy vývoje ziskových marží dokazují, že průměrné ziskové marže pojišťoven mezi lety 1980 a 1990 na silně deregulovaných trzích (např. USA, Francie, Velká Británie) poklesly na hodnotu 30 % marží průměrně dosahovaných pojišťovnami v zemích se silnou regulací pojišťovnictví (např. Rakousko, Švýcarsko). Právě deregulace pojišťovacích trhů, která je v současnosti v Evropské unii trendem, může vést až ke kolapsu rentability celého odvětví, především kvůli následujícím faktorům: • stagnace či snižování růstu trhu – z pojištění se stává čím dál více komoditní produkt, čímž vzniká skutečně tržní prostředí, 28 Pojistný obzor 2/2009 Ze světa

• vstup nových levnějších specializovaných poskytovatelů pojištění (např. poskytovatelé přímého pojištění – tzv. direct insurers – internetové pojišťovny, bankopojišťovny či nezávislí makléři, tj. zprostředkovatelé, kteří mohou svojí aktivitou a důsledným srovnáváním konkurenčních produktů snížit ceny pojištění, • kritičtí a vzdělaní zákazníci, kteří jsou citliví na změny cen a důsledně sledují a srovnávají pojistné podmínky jednotlivých produktů, • značně předimenzované kapacity ve správě a provozu pojišťoven, • vysoké investiční náklady do informačních technologií, marketingu a podpory obchodu. 3) Koncentrace a specializace Český pojistný trh a jeho domácí hráči mnohdy nedokážou konkurovat velkým mezinárodním společnostem, ať už v cenách svých produktů nebo v kapitálové vybavenosti. Na našem malém trhu proto lze i nadále očekávat zvyšující se akviziční aktivity velkých zahraničních pojišťovacích domů. Cizozemské pojišťovny mají možnost v důsledku svých nižších nákladů věnovat uspořené prostředky na tvorbu dalších produktů, podporu marketingu a levnější vývoj počítačových programů, což se u zahraničních pojišťoven působících v ČR také děje. Noví akcionáři také přinesou moderní, v zahraničí již odzkoušené metody pro změnu obchodních procesů. Některé pojišťovny se snaží předejít převzetí zahraničními společnostmi především prostřednictvím specializace na určitý segment pojištění. Díky tomuto přístupu využívají úspor ve správních nákladech, specifických prodejních kanálů a snaží se nabídnout svým zákazníkům rychlé a operativní reakce v případě dotazů či pojistných událostí. 4) Rostoucí internacionalizace Brzy bude nutné počítat se stále větším propojením mezinárodních trhů, ať už v pojištění průmyslu nebo i v pojištění občanů a obyvatelstva. V pojištění průmyslu a podnikatelů je proto nezbytné již nyní udržet tempo s nadnárodními koncerny. Ty jsou důležitými zákazníky pojišťoven, a tak možnost nabídnout řešení ve většině zemí působností těchto multinacionálních společností je klíčová. Internacionalizace v pojištění soukromých osob ovlivňuje a podněcuje především úspory z rozsahu, které byly již zmíněny. Neméně důležitým faktorem mezinárodního propojení trhu je i zavedení jednotné evropské měny EURO, které umožnilo jednodušší přeshraniční obchod. V současnosti se zdá, že proces internacionalizace již nelze zadržet, ale v krátkodobém časovém horizontu nejspíše nepovede k vytvoření jednotného pojistného trhu. Zavedení inovativních modelů dodavatelských řetězců pomáhá pojišťovnám mimo jiné dlouhodobě snižovat náklady na likvidaci škod a administrativu. 5) Změny v organizační struktuře Pojišťovnictví v kontinentální Evropě se již tradičně zaměřuje na prodej produktů přes exkluzivní distributory – agentury. V oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů je však situace poněkud odlišná – prodej se odehrává prostřednictvím nezávislých pojišťovacích makléřů. Na rozdíl od pojištění soukromých osob, kde distribučnímu prodeji stále dominuje prodej přes agentury. V poslední době se ale v provozní oblasti projevují dva vlivy: • tradiční provozní operace pojišťoven jsou velmi drahé, proto se stále zvětšuje tlak na snížení jejich nákladů, • tlak na pojištění jako komoditu nutí pojišťovny vytvářet přímé distribuční kanály prodeje pojišťění. V Evropě mezi lety 1970 a 1980 došlo k poklesu tržního podílu vlastních exkluzivních prodejců z 85 % na 50 % na celkovém prodeji pojištění a tato tendence stále pokračuje. Analogicky také vzrostl význam distribučních kanálů prostřednictvím nezávislých makléřů, bank a přímých pojistitelů. Podle specializovaných odhadů tvořil v polovině 90. let minulého století v Německu podíl bank na celkovém prodeji pojištění cca 12 %, okolo roku 2010 se ovšem očekává nárůst až na 25%. V oblasti životního pojištění již v současnosti distribuční řetězce bank dosahují v SRN na podílu celkových prodejů přibližně 25 %, ale například ve Francii či Rakousku je tento podíl bank přibližně 50 až 60 %. Pro ilustraci těchto skutečností dodejme, že například v oblasti pojištění motorových vozidel ve Velké Británii dosáhl podíl přímých prodejů přes telefon prostřednictvím společnosti „Direct Line“ většinového podílu na trhu. Zásluhu na tom má především agresivní a častá reklama. Čím dál důležitějším prodejním kanálem se stává také prodej přes Internet. Ten sice v současnosti ještě nezaujímá příliš významnou pozici, ale neustále získává na své důležitosti. Rozdíly mezi produktovým mixem prodeje pojištění jsou umocněny především rozdíly v liberalizaci trhu. Mezi neméně důležité aspekty změn organizační struktury patří i zlepšení služeb zákazníkům, zrychlení řešení pojistných událostí a zaměření na zefektivnění či kontrolu vyplácení pojistných plnění. 6) Změna dodavatelských řetězců Snahu jednotlivých pojišťoven udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost na trhu podpořil vznik inovativních modelů dodavatelských řetězců. Ty umožňují pojišťovnám zefektivnit svou činnost a dlouhodobě snižovat náklady na likvidaci škod a administrativu, které například v neživotním pojištění dosahují přibližně 70 % přijatého pojistného, v auto-pojištění i 95 %. Nejjednodušším řešením této situace jsou úspory administrativních nákladů ve správě pojištění, které většinou bývají personálního charakteru. Takovéto řešení však poskytuje pomoc jen krátkodobě a neřeší podstatu problému – drahé procesy zůstanou zachovány, jen je obhospodařuje menší počet zaměstnanců. K trvalé a významné redukci nákladů může dojít pouze zlepšením likvidace (sledováním nákladovosti obecně i oprav a škodního průběhu). Právě tyto oblasti jsou v současnosti často diskutovaným tématem, které však jednotlivé pojišťovny řeší různými způsoby. Vedle klasické likvidace škod začínají pojišťovny využívat alternativní formy likvidace škod za účelem snížení nákladovosti, čímž vzniká otázka, jakou míru aktivního řízení škodního průběhu nebo alternativních forem snižování škod budou zákazníci akceptovat. Inovované obchodní modely obsahují na jedné straně služby pro zákazníky (kupříkladu organizaci odtahu nebo bezplatný náhradní vůz u škody z povinného ručení motorových vozidel), na druhé straně aktivní řízení škod pojišťovnou (např. organizaci oprav). Toto vede k rozšíření dodavatelských řetězců tradičních pojistně-technických obchodních procesů a k výstavbě sítí kooperačních partnerů (asistenčních služeb či smluvních opraven aj.). Ze světa Pojistný obzor 2/2009 29

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S p o j r z e n i a - SELVE
Přehled akcí - O neplanetě Pluto i o černých dírách s ... - Zápraží
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
ja d r o v á a v y r a ď o v a c ia s p o l o č n o s ť - Javys, as
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I PREPIH - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
- P lo š in o v ý š tvo rn á p ra vo v ý vo ze ň k o m b in o va n e j p re p ...
P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
3. ročník soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt v České ...
Page 1 .A I. U N N A H O K K M 'H A V U K . N c... N .A P M S O M TI ...
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
Page 1 m nu m m P n 00 _Í v M B s _... n 00 7 v M B s __ H o E o ...
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
S H P I R T Ё R O R E - Calvary Chapel
Page 1 s r o .m R r .w a n r m A om s m .œ s v.. S g .m g r a h C HIGH ...