Views
3 years ago

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Na aktuální téma

Na aktuální téma „Změny se nejprve musí zaběhnout“ S ředitelem Služby dopravní policie Leošem Tržilem hovoříme o změnách v práci policistů, které vyvolala novela silničního zákona. MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Při Vašem nástupu na post ředitele dopravní policie jste v listopadu 2008 představil klíčové priority. Můžete po osmi měsících představit již nějaké dílčí úspěchy? Nikdo nemůže očekávat, že se vše změní mávnutím proutku. Nicméně osvědčilo se například používání šestnácti policejních passatů na jednotlivých dálničních úsecích. Od ledna se nám denně daří zjišťovat množství přestupků a řada řidičů jezdí po dálnicích klidněji. Jednoznačně vnímají, že kontroly fungují. Dále vítáme i nový způsob šetření dopravních nehod, který se z hlediska ušetřeného času příznivě projevuje na našem výkonu. Dvojnásobný počet přestupků jsme zjistili jak v případě používání bezpečnostních pásů, tak i jízdy pod vlivem alkoholu. Výsledky se tedy dostavují, ale pochopitelně postupně. Z pohledu všech řešených dopravních nehod jsme dnes prakticky na 45 procentech z původního čísla havárií, u nichž jsme dříve asistovali. Rád bych ale zdůraznil, že policie je pouze jedním ze subjektů podílejících se na bezpečnosti provozu. Ta nemůže stát pouze na naší činnosti. V České republice jsme zvyklí vždy hledat viníka. Ve srovnání se zahraničím, kde bývá za chováním řidičů odpovědná především společnost, my obvykle označíme policii. Ovšem policie nemůže být jednoduše všudypřítomná. Jakými prostředky budete usilovat o snížení počtu mrtvých na silnících? Předeslal jste, že chcete dosáhnout desetiprocentního poklesu? V březnu tohoto roku jsme od dodavatele převzali 70 nových motocyklů. Když přičtu služebně starší stroje, které byly nakoupeny před několika málo lety, pak dnes je policie vybavena 110 motocykly, z nichž 70 disponuje dokumentační technikou. Kromě passatů mají i naše jednostopá vozidla pozitivní výsledky. Zdaleka nejde ovšem jen o oblast represe, především se musíme zaměřit na prevenci. Již dříve jsem deklaroval, že se budeme snažit zpracovat systém nebezpečných lokalit. Udělali jsme například vyhodnocení všech dálničních připojení. Dnes totiž jakákoliv dopravní nehoda způsobuje blokádu silnice a kolony. Mimochodem právě probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o postupu a možných řešeních, jak tato potenciálně nebezpečná místa označit, případně i jak zlepšit v těchto úsecích bezpečnost. V posledních týdnech statistiky zaznamenaly zvýšenou nehodovost u motocyklistů. Přispějí vaše nové stroje do boje s jejich riskantním chováním? Nové motorky jsme nasadili, protože chceme řešit a potlačovat pirátské chování na silnicích. Osobně dělím motocyklisty do tří skupin. Ta první zvládá své stroje a respektuje pravidla silničního provozu. Jsem přesvědčen, že se do ní řadí nejvíce lidí. Do druhé kategorie patří jezdci, kteří sice stroje zvládají, ale nerespektují pravidla silničního provozu. Takoví motocyklisté způsobují problémy především v obcích, kde nedodržují předepsanou rychlost. A právě k represi jejich chování je primárně určen i náš mototým. A do třetí skupiny patří ono procento usmrcených motorkářů a viníků nehod. Takoví lidé sice můžou respektovat pravidla, ale nezvládají stroj – jednoduše neodhadnou své schopnosti vůči motocyklu. Následky mnohdy bývají tragické. U motocyklistů jde ale také o toleranci ze strany ostatních účastníků provozu. Motorkáře je například snadné přehlédnout, může splynout s osvětlením vozidla, nedostane přednost na křižovatce… Jakými prostředky lze tedy se jmenovanými rizikovými skupinami motocyklistů bojovat? Domnívám se, že celkově bychom se měli zaměřit na záchranu jejich životů. Represe ovšem spadá do kompetence nejen policie, ale i orgánů činných ve správním řízení. My v podstatě takto můžeme působit jen v omezené míře – naši činnost totiž vymezuje zejména zákon o přestupcích. Více tak musíme dělat na úrovni prevence a výchovy řidičů. V první řadě jde ale o vlastní vnímání samotných motorkářů. Mám na mysli fakt, že nejsem nijak zvlášť chráněn a jakákoliv kolize pro mě může znamenat ztrátu života. Momentálně vedeme diskuzi, jak by se měl z pohledu motocyklů změnit systém autoškol. Transformace je opravdu nutná. Zatím ale zůstává otázkou, zda například průkaz na různé kubatury omezovat věkem, nebo praxí. Podle mě by měla hrát rozhodující roli při udělování řidičských oprávnění pro jednotlivé skupiny praxe. V lednu 2009 došlo k podstatným změnám v rámci novely silničního zákona? V čem Vám zvýšená hranice 100 000 Kč pro škody, ke kterým nemusí Služba dopravní policie vyjíždět, pomohla? Díky této výrazné změně již nevyjíždíme k tolika nehodám jako dříve. Rozhodně tedy Foto: ČAP 6 Pojistný obzor 2/2009 Na aktuální téma

došlo ke kýženému poklesu zatížení skupin dopravních nehod. Pokud nás řidiči zavolají, pak se potýkáme se změnami i při způsobu šetření nehod. V rámci domluvy s Českou asociací pojišťoven provádíme zkrácený postup při vyplňování záznamu o nehodě, kde jen potvrzujeme zavinění. I tento fakt pro nás znamená velkou časovou úsporu. Policisté později nemají se zpracováním těchto nehod žádnou další administrativu. Přestupek jen zapíší do BODYSu [evidence bodového systému, pozn. red.]. Tímto získáváme čas pro vlastní výkon v dohledu nad silničním provozem. Jak často vyjíždějí dopravní složky k nehodám „zbytečně“? Je už i za oněch několik měsíců patrný nějaký pozitivní vývoj? Od ledna do dubna jsme k nehodám s vyčíslením škody pod 100 000 korun vyjížděli celkem 13tisíckrát. Do jisté míry za tímto číslem stojí jak nedostatečná informovanost mezi samotnými řidiči, tak i horší distribuce informací v rámci pojišťoven. Máme zkušenosti, že některé pobočky stále vyžadují šetření nehody policií, byť škoda stotisícový limit nepřesahuje. Počet se ale v návaznosti na postupně se zabíhající praxi mění k lepšímu. Z pohledu veřejnosti se ale dosavadní praxe také výrazně zjednodušila. Například v rámci šetření dopravních nehod firemních vozidel došlo pro samotné účastníky k velkým časovým úsporám. Komplexnější hodnocení situace je ovšem v tuto chvíli poněkud předčasné. Jsou podle aktuálních průběhů zásahů policie u dopravních nehod jejich účastníci dostatečně a správně informováni? Na začátku se zdálo, že pojišťovny změnu příliš nevítaly, a veřejnost tedy ne zcela dostatečně informovaly. Osobně jsem očekával, že třeba v rámci zasílání zelených karet budou pojišťovny připojovat právě i jednotné formuláře. Každý by ho měl mít u sebe ve vozidle. My jsme díky spolupráci s Českou asociací pojišťoven získali 60 tisíc kusů, které policisté v případě potřeby řidičům předávají a eventuelně jen potvrzují zavinění. Splnila z pohledu dopravní policie novela deklarovaný účel? Věnují se nyní pracovníci dopravní policie v mnohem širším měřítku prevenci a dohledu nad bezpečností a plynulostí dopravního provozu? V řadě případů ano, přesto nás zčásti oněch dosavadních 13 tisíc výjezdů omezuje. Nicméně musím poznamenat, že je z výstupů jednotlivých krajů jednoznačně patrný pokles šetření nehodovosti. Výsledky se ale liší – například v Jihomoravském kraji se pohybujeme na pouhých 25 procentech z celkového ročního objemu, zatímco v Severočeském kraji jsme tak výrazný pokles zatím nezaznamenali. Tam se pohybujeme na 75 procentech. Vše je ale podle mě otázkou času, až se změny zaběhnou. Žádá si tedy systém ještě nějaké úpravy? Když nám dříve chyběl personál, nejprve jsme stahovali naše zaměstnance z výkonu služby. Dnes je naopak budeme do výkonu vracet. Současná administrativa už nás tak časově nezatěžuje. Dřívější papírování snad ani nemělo žádný význam. Dnes vyznačíme zavinění do protokolu nebo do záznamu Policie se snaží maximálně odstranit nadbytečnou administrativu a místo toho dostat co možná nejvyšší počet svých lidí na silnice. o nehodě a tento úkon je podle mého dostatečný. Některé pojišťovny ale zpočátku paradoxně požadovaly kromě záznamu o nehodě, a to s námi vyznačeným zaviněním, ještě další relaci. Tu jsme ale dodat nedmohli. Policie totiž tento typ nehod neeviduje, naopak ji řeší jen v rámci přestupkového řízení. Co plánujete v oblasti prevence dopravních nehod v blízké budoucnosti? Před letním obdobím připravujeme s BESIPem a Ministerstvem dopravy strategii pro snížení rizik a následků v rámci zvýšeného cestovního ruchu. Aktuální situaci v dopravním provozu si ale v první řadě musí uvědomit sami řidiči. Policie se nyní snaží maximálně odstranit nadbytečnou administrativu a dostat co možná nejvyšší počet svých lidí na silnice i s využitím techniky, kterou máme k dispozici. S tím také zákonitě souvisejí i preventivní akce, aktivní účast na různých setkáních, kde prezentujeme problematiku bezpečnosti silničního provozu. Nedávno jsme například celorepublikově vyhodnotili úpravy přechodů pro chodce. Máme v plánu projednávat strategii zvyšování bezpečnosti na komunikacích, ale i bezpečnosti komunikací jako takových. Dopravní inženýrství totiž dokáže 60 až 75 procent problémových míst vyřešit. Jak vnímáte dosavadní spolupráci dopravní policie s pojišťovnami z pohledu oné změny v rámci novely silničního zákona? Pravidelně komunikujeme s Českou asociací pojišťoven i Českou kanceláří pojistitelů. Spolupráce je podle mě dobrá, ale věřím, že bude ještě lepší, jakmile se nám podaří vyřešit postup u odtahů z míst dopravních nehod s pomocí asistenčních služeb. Jsem přesvědčen, že pokud zvládneme zrealizovat připravovaný projekt, podaří se nám eliminovat existující korupční jednání. Změny v práci policie, ale i pojišťoven se pod vlivem novely teprve optimalizují. Co je podle Vás na vzájemné spolupráci obou subjektů ještě potřeba zlepšit? V první řadě by pojišťovny neměly vysloveně řidičům doporučovat, aby nechali každou nehodu vyšetřit policií. Některé z nich to ještě dnes vyžadují. Z hlediska bezpečnosti bych uvítal, kdyby se pojišťovny více zapojily do preventivních akcí a přispěly například svou spoluúčastí nebo i nějakou investicí do bezpečnostních projektů. Co se týče dalších legislativních návrhů – třeba že by dopravní nehody s jakoukoliv hmotnou škodou policie neměla řešit vůbec – jsem zastáncem teorie nejprve vyhodnotit stávající zákon a teprve potom uvažovat o dalších řešeních. Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor. Plk. Ing. Leoš Tržil (*1973) na postu ředitele Služby dopravní policie (SDP) působí od 1. listopadu 2008. Ve služebním poměru Policie ČR je od roku 1992. Dříve pracoval na Obvodním oddělení policie v Lednici, poté jako dopravní inženýr na dopravním inspektorátu v Břeclavi. V září roku 2002 se stal vedoucím Dálničního oddělení Podivín. Od roku 2005 vedl odbor dopravní policie Správy Jihomoravského kraje. Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 7

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S p o j r z e n i a - SELVE
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
Přehled akcí - O neplanetě Pluto i o černých dírách s ... - Zápraží
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
ja d r o v á a v y r a ď o v a c ia s p o l o č n o s ť - Javys, as
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
- P lo š in o v ý š tvo rn á p ra vo v ý vo ze ň k o m b in o va n e j p re p ...
P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
Page 1 .A I. U N N A H O K K M 'H A V U K . N c... N .A P M S O M TI ...
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I PREPIH - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
3. ročník soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt v České ...
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
S H P I R T Ё R O R E - Calvary Chapel
Page 1 m nu m m P n 00 _Í v M B s _... n 00 7 v M B s __ H o E o ...
S E R V E W A R E - D U R A B L E P O R C E L A I N S E R V E ...