Annual Report 2008-2009

dbtindia.nic.in

Annual Report 2008-2009

tSoçkS|ksfxdh foHkkx

foKku vkSj çkS|ksfxdh ea=kky;

Hkkjr ljdkj

okf"kZd fjiksVZ

2008-2009


´ÉÉÉÊ­ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç

2008-2009

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãɪÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®


ÉʴɭɪÉ-ºÉÚSÉÉÒ

+ÉvªÉÉªÉ - 1 : BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ® 1-21

+ÉvªÉÉªÉ - 2 : àÉÉxÉBÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊBÉBÉEÉºÉ 23-30

ÉÊÉFÉhÉ 23

|ÉÉÊÉFÉhÉ 25


ÉʴɭɪÉ-ºÉÚSÉÉÒ

ºÉä®ÉÒ VÉèBÉ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 66

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒBÉÉÊBÉYÉÉxÉ àÉå àÉÝãÉ£ÉÝiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 69

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉèBÉ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 72

º]äàÉ BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 78

VÉèBÉ


ÉʴɭɪÉ-ºÉÚSÉÉÒ

®ÉVÉÉÒBÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉèBÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp, ÉÊiÉâ BÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ 149

=nÉÒªÉàÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ/BÉEåp 151

¤ÉɪÉÉäBÉDãɺ]® 154

+ÉvªÉÉªÉ - 11 : ºÉÉBÉVÉÇÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉ 157-158

+ÉvªÉÉªÉ - 12 : +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖBÉÆÉÊÉBÉEÉÒ


+ÉvªÉÉªÉ 1

BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

BÉ­ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ £ÉÝiÉBÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉÊBÉ­ªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉBɺɮ cÉäiÉÉ

cè * ¤ÉÉÒiÉÉ BÉ­ÉÇ ÉÊBÉ£ÉÉMÉ BÉEä +Éxn®


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

BÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉàÉÉËãÉMɺBÉÉ àÉÉÒ

{ÉEèãÉÉäÉÊÉ{É näÉ àÉå


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ºÉcɪÉiÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉÉÇ BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉBÉE­ÉÇBÉE BÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉ É

cè *


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

BÉEÉä +ÉÆiÉ®-ÉÊBɭɪÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * BÉ­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ

SÉÉBÉãÉ, BÉèBÉDºÉÉÒxÉ, VÉèBÉ-{ÉnÉlÉÉç +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉiÉÇàÉÉ xÉ

21 ÉÊBɭɪÉÉå àÉå BÉEà{ɪÉÝ]äÉxÉãÉ ¤ÉɪÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉvÉÖàÉäc, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,

àÉèµÉEÉä-àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÝãÉ®


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ºBÉɺlªÉ ÉÊBÉYÉÉxÉ ABÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè +ÉÉè®


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

=tÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE BÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®É­]ÅÉÒªÉ àÉciBÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉBÉ ÉÊnªÉÉ *

¤É½ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä =tÉÉäMÉ £ÉÉÊBÉ­ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE

|ÉÉÊiɺ{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä =qäªÉ ºÉä xÉA +ÉBɺɮÉå

BÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxBÉä­ÉhÉ, ABÉÆ =SSÉ ãÉFªÉ BÉÉãÉä xÉBÉÉSÉÉ®

BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEÉä cébãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊ­ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå, ÉèÉÊFÉBÉE

+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉ Eä

+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ * ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉßVÉBÉE BÉEÉä

{ɪÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ Éå, ÉèÉÊFÉBÉE

+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÉävÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉä BÉEÉÊciÉ

àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä

ºÉÆn£ÉÇ àÉå


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

+ÉÉè® xÉèxÉÉä +ÉÉè­ÉvÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ­É iÉlÉÉ >VÉÉÇ VÉè´É

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ *

º´ÉɺlªÉ ®FÉÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {É®´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉè® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ

BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ º´ÉɺlªÉ ®FÉÉ BÉEɪÉǺÉÝSÉÉÒ BÉEÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ

ºÉä ÉʴɺiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ â{ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè ®

+ÉÉä{ÉxÉ-AÉÎxbb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

ºÉàÉäBÉExÉ, =iBÉßE­]iÉÉ BÉEåpÉå A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

VÉèºÉä ºÉÖº{É­] BÉEɪÉǵÉEàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnÉÉ àÉå

{ɪÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè * xÉ´ÉÉÒxÉiÉ® BÉEɪÉǵÉEàÉÉå/MÉÉÊiÉÉÊ ´ÉÉÊvɪÉÉå

àÉå ªÉä ÉÉÉÊàÉãÉ cé : ]ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ ºÉƵÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

BÉEåp; +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

]ÉÒBÉEä BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ

®Éä]É ´ÉɪɮãÉ bɪÉÉÊ®ªÉÉ ]ÉÒBÉEÉ (116


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉÝFàÉVÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆOÉchÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä

â{É àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxɪÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå

BÉEä +ÉxÉÖâ{É 2,00,000 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä

BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè * ºÉÝFàÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉè­ÉvÉÉå

BÉEä {ÉÝ´ÉæFÉhÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1,00,000

¤ÉèÉÎBÉD]ÉÊ®ªÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

A]ÅÉä{ãÉºÉ BÉEä xÉäjÉ àÉÉƺÉ{ÉäÉÉÒ, OÉÖ{É®, BÉEiÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉäcÖ ºÉä

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ ãÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

¤ÉɪÉÉäÉ˺ÉlÉäÉÊ]BÉE àÉÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå xÉA ={ÉɪÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉE®É®Éå BÉEÉä ÉʴɺiÉÉ® ÉÊnªÉÉ c è

ÉÊVɺÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É BÉEä +ÉxªÉ näÉÉå BÉEä

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE

+ÉxÉÝ~É àÉÆSÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉªÉÉ MɪÉÉ cè *

bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉË|ÉÉË]MÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEäxp (ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ),

cèn®É¤ÉÉn

bÉì. VÉä. MÉÉè®ÉÒÉÆBÉE®, ÉÊxÉnäÉBÉE,

ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn

12 ´É­ÉÇ {ÉÝ´ÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ-|É´ÉiÉÇxÉ

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAxÉA

|ÉÉä{ÉEÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ (+ÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ºÉä SÉäãÉBÉEÉäxÉ É˺ÉlÉäWÉäºÉ (ºÉÉÒASÉAºÉ) VÉÉÒxÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆÉʺɪÉÆ]


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

=qäªÉ

AxɤÉÉÒbÉÒAºÉ & 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEɪÉÇ-ÉÊxÉ­{ÉÉnxÉ

ÉÊBÉBɺiÉ®ÉÒªÉ àÉÉxÉBÉ {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-ÉÊÉFÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊBÉtÉàÉÉxÉ • àÉÖà¤É


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉèBÉ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ

(¤ÉÉÒ+ÉÉ


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ãÉÉäBÉEÉÊBÉkÉ-{ÉÉäÉÊ­ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ

BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *

xÉBÉ-ÉÊBÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉBÉiÉÇxÉ

+ÉnÉãÉiÉÉÒ +ÉxBÉä­ÉhÉ ABÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå

ºÉÆBÉvÉÇxÉ ABÉÆ °ó{ÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ


+ÉvªÉÉªÉ 2

àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä “àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ” +ÉÉè® “+ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ” ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊu-+ÉÉvÉÉ® ºiÉà£ÉÉå {É®

BÉEɪÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉäº] OÉäVÉÖA], {ÉÉÒASÉ.bÉÒ A´ÉÆ {ÉÉäº] bÉìBÉD]Éä®ãÉ ºiÉ® Éå {É® àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉE A ABÉEÉÒBÉßEiÉ

BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉʵÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ®É­]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ ä´É®ºÉÉÒVÉ |ɪÉÉäMÉÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉäº] OÉäVÉÖA] ÉÊÉFÉh É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè®

ÉÊàÉb BÉEèÉÊ®ªÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊÉ­]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qäªÉ =xÉB ÉEä BÉEÉèÉãÉ BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxɪÉxÉ

BÉE®xÉÉ cè * BÉ­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEɪÉǺÉÝSÉÉÒ

ÉÊÉFÉhÉ

• {ÉÉäº] OÉäVÉÖA] AàÉ.AºÉºÉÉÒ/AàÉ.]äBÉE ÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

• º]É® BÉEÉìãÉäVÉ

• =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå/BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉ º ÉÖnßfÃÉÒBÉE®hÉ

|ÉÉÊÉFÉhÉ

• ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ {ÉÉ~áɵÉEàÉ

• bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ VÉÝÉÊxɪɮ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEèãÉÉäÉÊÉ{É (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ-VÉä+ÉÉ ®A{ÉE)

• bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉäº] bÉìBÉD]®ÉäãÉ {ÉEèãÉÉäÉÊÉ{É (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ-{ÉÉÒbÉÒA{É E)

• ¤ÉɪÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ AºÉÉäÉʺÉA]ÉÊÉ{É

• VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä SɪÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊ xÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊÉ­]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉÉäÉÊ ºÉA]ÉÊÉ{É

• VÉè´É ºÉƺÉÉvÉxÉÉå {É® +É´ÉBÉEÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEà É

• VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

• =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

{ÉEèãÉÉäÉÊÉ{É

• bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ

• bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ-]ÉÒb¤ãªÉÝAAºÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉEèãÉÉäÉÊÉ{É

• ]É]É


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

• {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA OÉÉÒ­àÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ *


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ: BªÉ´ÉºÉɪÉ

|ɤÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ =tÉÉÊàɪÉÉå

BÉEÉä |ÉÉÊÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE oÉέ] ºÉä BªÉ´ÉcɪÉÇ

xÉA =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qäªÉ ºÉä

ºÉÝFàÉ |É´ÉvÉÇxÉ, VÉè´É =´ÉÇ®BÉE A´ÉÆ VÉè´É BÉEÉÒ]xÉÉÉBÉE, AÆVÉÉ


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

• {ÉÉn{É >óiÉBÉE ºÉǼ ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÝFàÉ |É´ÉvÉÇxÉ àÉå {ÉÉäº]

AàÉ.AºÉºÉÉÒ Ab´ÉÉƺb ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áɵÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉãÉÉÒMÉfà àÉÖÉκãÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, +ÉãÉÉÒMÉfÃ, =kÉ® |Énä É;

• +ÉÉÉÎh´ÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉäº] AàÉ.AºÉºÉÉÒ Ab´ÉÉƺb

ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áɵÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒnɺÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉ ÉãɪÉ,

ÉÊjÉÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

+Éxº]Ç AÆb ªÉÆMÉ uÉ®É +ÉɴɪÉBÉEiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ&

“|ÉàÉÖJÉ cºiÉäFÉ{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉɪÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ” +ÉÉè® “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉɪÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ

BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉκlÉÉÊiÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ” ÉÉÒ­ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

¤ÉɪÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊÉFÉÉ FÉäjÉ

àÉå àÉÉèVÉÝnÉ àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ cè*


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ɪÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ

• VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉÉä­ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå uÉ® É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉ;

• +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ­ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉ EÉÒ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉÉxÉ;

• VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ/VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉxÉÇãÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉÉxÉ;

• ºÉƺlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå uÉ®É ®É­]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉ ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉ;

• £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉnäÉ àÉå +ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉÇÉÊxɪÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ;

• VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®É­]ÅÉÒªÉ/+ÉÆi É®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +ÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ãÉA ÉÊ ÉÊ´É´É

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ näxÉÉ;

• ÉÊ´ÉnäÉ àÉå +ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ={É ÉκlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉÉ*

®É­]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ VÉè´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉÉbÇ (AxÉb¤ãªÉݤÉÉÒA)&

AxÉb¤ãªÉݤÉÉÒA nÉä gÉäÉÊhɪÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&

• ´ÉÉÊ®­~ gÉähÉÉÒ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉÉÊ®­~ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´É YÉÉxÉÉÒ

BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉbÇ ÉÊnªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä näÉ àÉå =iBÉßE­] ÉÉävÉ BÉEɪÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ

cè +ÉÉè® ÉÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä UÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ

BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

• ªÉÖ´ÉÉ gÉähÉÉÒ (2) 45 BÉ­ÉÇ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =i{ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÖBÉDiÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

FÉäjÉÉå àÉå àÉÝãÉ£ÉÝiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ɪÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå

=iBÉßE­] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É­]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +É´ÉÉ bÇ&

BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É­]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +É´ÉÉ bÇ 45

BÉ­ÉÇ (+É´ÉÉbÇ BÉ­ÉÇ BÉEä 31 ÉÊnºÉƤɮ iÉBÉE) ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä

ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =i{ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEɺ É BÉEÉÒ

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÖBÉDiÉ BÉßEÉÊ­É, VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {ɪÉÉÇ´É® hÉÉÒªÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉ äjÉÉå àÉå

àÉÝãÉ£ÉÝiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ɪÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEä =iBÉßE­]

ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä =qäªÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

]É]É


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ

BÉ­ÉÇ 2007-08 ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 100 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ


àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

BÉEɪÉǵÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä BÉE


+ÉvªÉÉªÉ 3

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìà ÉÇ A´ÉÆ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

´É­ÉÇ 2010 iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 5 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÊãÉA, É £ÉÉ®iÉ

BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ɪÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɪÉBÉEiÉÉ

cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ 1986 ºÉä cÉÒ VÉèÉÊBÉBÉEÉå, |ÉÉÊiÉBÉEàÉÇBÉEÉå, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ-ºÉÆOÉc iÉlÉÉ |ɪÉÉäMÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå àÉå ¤ÉɪÉÉä]äBÉ E ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè*ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É

2007 àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ AxɤÉÉÒbÉÒAºÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉä Æ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

BÉEɪÉÇÉÉÒãÉ =iBÉßE­]iÉÉ BÉEäxp

=SSÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

• ]áÉڤɮBÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ n´ÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ º ÉƺlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä®; ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ­~ÉxÉ, àÉ ÖƤÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, cèn®É¤ÉÉn; +ÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

AºÉBÉEÉ®¤Éä] {Éè®ÉÉÎBÉDºÉbäVÉ (AàÉ A{ÉÉÒABÉDºÉ) iÉlÉÉ

àÉÉäxÉÉäÉÊbcÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

{É®, “àÉäãÉÉÊxÉxÉ ÉÊ{ÉMÉàÉå]äÉxÉ” àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA VÉÉÒxÉÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

• ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ;

• +ÉÉè­ÉvÉ JÉÉäVÉ;

• àÉè]ɤÉÉäãÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ A´ÉÆ ÉÊãÉÉÊ{ÉbÉäÉÊàÉBÉDºÉ;

• àÉÉãÉÉÒBÉDªÉÚãÉ® º{ÉèBÉD]ÅÉäÉÊàÉ]®ÉÒ;

• ¤ÉɪÉÉäBÉEà{ɪÉÚÉË]MÉ*

´É­ÉÇ 2008 09 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå {É® ]ÅÉƺÉãÉäÉxÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ãÉä] {ÉEÉìàÉÇ

{ÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ & bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ xÉä +ÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

• AxÉ+ÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ

“ÉʤÉãb®” ºBÉEÉÒàÉ

ÉÊÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ& ÉÊ ´É­ÉªÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ (¤ÉÉÒ ªÉÚ+ÉÉ


+ÉvªÉÉªÉ 4

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä =i{ÉÉnÉå àÉå °ó{ÉÉ ÆiÉ®hÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ {ÉÝBÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉ ÖºÉÆvÉÉxÉ

+ÉÉè® ÉÊBÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉàÉå

ªÉä ÉÉÉÊàÉãÉ cé:

• BÉßEÉÊ­É VÉèBÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

• VÉèBÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊBÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ={ɪÉÉäMÉ

• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉèBÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

• º]äàÉ BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ

• VÉèBÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ÉÊ´ÉÉä­ÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A¤ÉɪÉÉäÉÊ]BÉE +ÉÉè® ¤ÉɪÉÉäÉÊ]BÉE º]Å äºÉÉå BÉEÉÒ

ªÉÉÒãb +ÉÉè® ºÉcxÉÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉEÉ àÉÉç

BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ­ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ¤ÉfÃÉÒ cÖ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• ãÉäMªÉÝàÉ {ÉÉb ¤ÉÉä®® ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE ÉÊSÉBÉE{ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉVÉxÉ {ÉÉÒ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ,

´ÉèÉÊãÉbäÉxÉ +ÉÉè®


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉ̺É]ÉÒ +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ºÉÉó­àÉÉ ºÉcxÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊVɪÉÉä ãÉÉVÉÉÒ

+ÉÉè® ¤ÉɪÉÉäBÉEäàÉäº]ÅÉÒ, (ii) SÉÉ´ÉãÉ àÉå VÉãÉ |ɪÉÉäMÉ BÉEɪÉÇBÉÖEÉãÉiÉÉ

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉɪÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ cºiÉFÉä{É (iii) º]äàÉ

¤ÉÉä®® BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäãÉäBÉDªÉÖãÉ® àÉèÉË{ÉMÉ +ÉÉè ®

]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉBÉDBÉEä àÉå AÉʤɪÉÉäÉÊ]BÉE º]äÅ ºÉäVÉ BÉEä

|ÉÉÊiÉ ºÉÉÊc­hÉÖiÉÉ +ÉÉè® (iv) {ÉEÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

(iv) BÉEèBÉEÉä-2 ÉäãÉ ãÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

=SSÉ PÉxÉiBÉ {ÉèÉÊxÉBÉEãÉ àªÉÝ]å]

MãÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

VÉè´É =´ÉÇ®BÉE

=´ÉÇ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ɪÉɺÉ

BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä nÉä nÉBÉEÉå àÉå ABÉE VÉè´É

=´ÉÇ®BÉE BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè * |ÉàÉÖJÉ

={ÉãÉÉΤvɪÉÉÄ cé&

+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ |ɪÉÖBÉDiÉ cÉä ®cä BÉEèÉÊ®ªÉ®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉ®ãÉ VÉè´É =´ÉÇ®BÉE BÉEÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå BÉEãSÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * º]ÅɤÉä®ÉÒ, àÉBÉDBÉEÉ +ÉÉè®

ÉÖMÉ®¤ÉÉÒ] ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE =MÉÉA MÉA cé ÉÊVɺɺÉä cÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEÉ 10± BÉEãSÉ® ÉÊ{ÉEã]®ä] 35 ÉÊnxÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä

¤ÉÉn ={ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEA MÉA


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉɪÉãÉ àÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ cè * ÉÊVÉMÉÉäMÉ®ÉàÉÉ ¤ÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• ÉÊbàÉ® +ÉÉ{ÉE {ÉèxÉÉVÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

|ÉÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè *

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &

• ¤ÉɪÉÉä ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

+É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE bÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

|ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEè®äBÉD]®É


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• VÉÉÉÊàɪÉÉ càÉnnÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉ̺É]ÉÒ àÉå {ÉkÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ

àÉäÉÊbAÉË]MÉ àÉå SÉÖxÉä MÉA ]ÅÉƺÉÉʵÉE{ÉxÉ {ÉEèBÉD]®Éå +ÉÉè®

àÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ºÉÉäãÉäxÉäÉÊɪÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÉʪÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ɪÉÉäMÉ ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

FÉäjÉ àÉå {ÉÉSÉÉèãÉÉÒ ({ÉÉäMÉÉäº]äàÉxÉ BÉEä¤ÉÉÊãÉxÉ) BÉEÉ cÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

VÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® àÉä]ɤÉÉäÉÊãÉBÉE


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• BÉÉÌvÉiÉ ÉÊxÉ­{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® +ɺÉƵÉEÉàªÉ |ÉÉÊiÉÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ®AxÉA-®äÉÎ{ãÉBÉEÉìxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]ÉÒBÉEÉ BÉèBÉD]® BÉEÉ ÉÊBÉBÉEɺÉ

• BÉDãÉäºÉÉÊ]ÅÉÊbªÉàÉ {É®ÉË|ÉEVÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxɺÉȪÉÉäVÉÉÒ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ÉÊ|ÉAÆ]ÅãÉ {ÉEÉèÉÊãÉÉʺÉãºÉ BÉEä BÉEãSÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®MÉ® 3

bÉÒ àÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• +ÉɪɮxÉ ¤ÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ ãÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

AxÉÉäàÉÉãÉÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉBÉE â{É nä

ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè * ºÉÉäªÉɤÉÉÒxÉ iÉäãÉ BÉEÉä àÉvªÉàÉ =xxÉiÉ

+ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ]ÅÉƺÉ{ÉE® ®ä] àÉå ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÒº]

ÉÊ´É]äãÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉä´É®ÉÒ àÉå cäàÉÉ®ÉèBÉDºÉÉÒÉÊãÉxÉ

+ÉÉè®


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

]ÅÉÉÊ{ÉBÉEãÉ ]ºÉ® (AÆlÉäÉÊ®ªÉÉ àÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÝãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

àÉÝãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ

®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÝãÉ ÉʺÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• +ÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

A ¤ÉÉÒ VÉäb) |ÉÉä]ÉÒxÉ fÉÄSÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ

cè iÉlÉÉ AxÉVÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ªÉc nÉÉǪÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉAàÉ+ÉÉäºÉÉÒAàɺÉÉÒAºÉ/A{ÉE


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• ´ÉäBÉDºÉÉÒxºÉ AÆb bɪÉMxÉÉÉκ]BÉDºÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

]áÉݤɮBÉDãÉÉäÉʺɺÉ& VÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊàÉÉxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEä iÉciÉ

]áÉݤɮBÉDãÉÉäÉÊºÉºÉ ]ÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEébÉÒbä] ÉÊ´ÉBÉEÉÊ ºÉiÉ

ÉÊBÉEA MÉA cé *


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

• bɪÉÉÊ®ªÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ASÉ +ÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

µÉEÉäÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉÒVÉ ¤ÉɪÉãÉÉVÉÉÒ (ºÉÉÒ bÉÒ ¤ÉÉÒ )

+ÉxÉäBÉE ´É­ÉÉç ºÉä µÉEÉäÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉÒVÉ ¤ÉɪÉãÉÉVÉÉÒ AÉÊ®ªÉÉ ABÉ E

àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉäjÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * BÉEéºÉ®,

xªÉÝ®ÉäºÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

xªÉÝ®ãÉ, BÉEÉÉÌbªÉÉBÉE, º]äàÉ BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ, VÉxÉ®äÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÿªÉÝàÉxÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

{É® =iºÉÉcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé * ABÉE {Éä]å]

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè * +ÉÉÎà¤ÉÉÊãÉBÉEºÉ BÉEÉèbÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉ EA

MÉA àÉäºÉäxÉSÉäàÉãÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÉÒQÉ àÉã]ÉÒ {ÉÉä]å]

ÉÊb{ÉE®åÉÊÉAÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

VÉè´É


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

AxÉ MÉÉäxÉÉä®Éä


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE vÉ®ÉiÉãÉ àÉÉäb{ÉEÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

MɪÉÉ * |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ÉÖâ BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

MÉA cé * iÉƤÉÉBÉEÝ BÉEä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ É˺ÉlÉɺÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ ÉÉÌiÉiÉ

BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè * ]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉèvÉÉå xÉä 50, 5 +ÉÉè®

100 VÉÉÒ AàÉ BÉEèbÉÊàÉ+ÉàÉ, +ɺÉæxÉÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEä â{É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

VÉÉiÉÉ cè * {É®{ÉEÉàbÇ bäxÉbÅÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ {ɽiÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

iÉlÉÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ cè*

|ɪÉÉäMÉÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉè® FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE â{É ºÉä àÉci´É{ÉÝh ÉÇ

£ÉÆbÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEä BÉEÉÒ]xÉÉÉBÉEÉå, {ÉEãÉ +ÉÉè® ¤ÉèMÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®ºÉÉå

AÉÊ{ÉEb BÉEä ÉÝ] £ÉÉä®® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

bÉÒ AºÉ +ÉÉ® AxÉ A BÉEÉä ºÉÆãÉäÉÊ­ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉËgÉ{É àÉå

AàÉ ¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉƵÉEàÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉä

näJÉxÉä BÉEÉ BÉEɪÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè *

SÉÝÄÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉʵÉEªÉɪÉå BÉEÆ{ÉãÉäBÉ DºÉ ÉʺÉÉÎMxÉÉËãÉMÉ

BÉEèºÉBÉEäb uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä àÉã]ÉÒÉÊ{ÉãÉ VÉÉÒxÉ BÉEä ABÉDºÉ|Éä ÉxÉ

uÉ®É


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉ cè * |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉä­ÉiÉÉAÄ


+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉBÉEɺÉ

àÉã]ÉÒãÉÉäBÉEäÉxÉãÉ ]ÅɪÉãÉ - näÉ £É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É®

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEßÉÊ­É ºÉƤÉÆvÉÉÒ VÉÉäxÉÉå BÉEä iÉciÉ àÉã]ÉÒ ãÉÉäBÉEä ÉxÉãÉ

]ÅɪÉãÉ ÉÖâ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AOÉÉBÉDãÉÉ


+ÉvªÉÉªÉ 5

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÇ µÉEàÉ

ªÉä BÉEɪÉǵÉEàÉ BªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä =qäªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xxɪÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊnÉÉ àÉå

VÉxɺÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, +ÉɺÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä ={ɪÉÖBÉ DiÉ +ÉÉè® ÉʺÉr ºÉ®ãÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® ÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉ cé* BÉÖEU

ºÉ®ãÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

|ÉÉÊÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® 594 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®

¤ÉÉÿªÉ |ÉÉÊÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉBÉE®ÉÒ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ

+ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉÉcÉ® |ɤÉÆvÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉBÉE®ÉÒ |ɤÉÆvÉxÉ, ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ bÉÒ ´É ÉÉÍàÉMÉ

+ÉÉè® ]ÉÒBÉEÉ®hÉ +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä

={ÉãɤvÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä

+ÉÉcÉ® näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàɺ´É°ô{É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

º´ÉɺlªÉ näJÉ®äJÉ& àÉcɮɭ]Å ®ÉVªÉ àÉå BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉå ´Éä] |ɺÉƺBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ Éκ{É°ôÉÊãÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÖºJÉÉ

|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ɺÉƺBÉE®hÉ àÉå 220 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ

+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊÉFÉhÉ +ÉÉè® |ÉnÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* ABÉE

BÉEäxpÉÒªÉ |ɺÉƺBÉE®hÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* +ÉÉvÉÉ®

°ô{É àÉå ÉÊSÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÖºJÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉcÉ®

BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉä­ÉhÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå Éκ{É°ôÉ ÊãÉxÉÉ

ºÉä ºÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉÖE{ÉÉä­ÉhÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉ Ò;

ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´ÉVÉxÉ ´É ÉÊcàÉÉäMãÉÉä¤ÉÉÒxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA

=xÉBÉEä ɪÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

+ÉÉè­ÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÖMÉÆvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä& iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ABÉE

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 250 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉè­ÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É® 12 |ÉÉÊÉFÉhÉ

BÉEɪÉǵÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MɪÉä* +ÉãÉÉä´Éä®É, ÉʴɺÉÉÆ ®É äVÉ,

{ÉEÉ


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

=kÉ® |ÉnäÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb ®ÉVªÉ BÉEä 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉÒ 9000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉÉÊiÉ ´É­ÉÇ 4000 ]xÉ

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÌàÉBÉEà{ÉÉäº] |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cé iÉlÉÉ 4 ºÉä 7

°ô{ɪÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉ Ò

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ®cÉÒ cé* BÉÖEU |ÉÉÊÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºiÉ® {É® VÉè´É =´ÉÇ®BÉE, ÉÊjÉBÉEÉäbàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

VÉè´ÉºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ&


ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå |ÉÉÊÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉ É*

VÉÉäiÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉ è®

{ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉä VÉãÉ»ÉÉäiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ

MɪÉÉÒ cè iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉ EÉÒ

VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉÉ£ÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEÉä iÉÉãÉÉ¤É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®

àÉUãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä OÉÖ{É BÉEÉä

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÌàÉBÉEà{ÉÉäº] iÉèªÉ É®

BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉ ÉãɪÉ

{ÉEÉàÉÇ àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ àÉå {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEÉä

=xÉBÉEä JÉäiÉÉå àÉå, JÉäiÉÉÒ cäiÉÖ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ Ò

MɪÉÉÒ*

´ÉÉÉÊ­ÉBÇÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

103


+ÉvªÉÉªÉ 6

VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉɪÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤Ér cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEɪÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÎããÉÉÊJÉiÉ =É cè*

¤ÉɪÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ FÉäjÉ º´ÉɺlªÉ ºÉÖvÉÉ®, {ɪÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊ ­É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, JÉÉtÉ |ɺÉƺBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ÉÖ cäi+É{ÉÉ®

+ɴɺɮ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnÉÉ àÉå +ÉOɺɮ cè* ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉZÉÉèãÉ ä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEɪÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ªÉÚ.AºÉ. {Éä]å] {ÉEÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

• BÉEÉäSÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ , BÉEÉäSÉÉÒxÉ

BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

BÉEè®ÉäÉÊ]xÉÉì


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ¤ÉÉÒ 12

iÉlÉÉ bäªÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xªÉÚ]ÅɺªÉÚÉÊ]BÉEãÉ

ºÉÚjɪÉÉäMÉ àÉå BÉEɪÉÉÇiàÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÒ´É +É´ÉªÉ´É BÉEä {ɪÉÉÇ{ iÉ »ÉÉäiÉ

BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäÉÊ{É+ÉÉäÉÊxÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ& ncÉÒ

iÉlÉÉ SÉÉÒVÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

BÉßEÉÊ­É, +ÉÉè­ÉvÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå

950 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

6. ]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÉÒVÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉèvÉ

£ÉÉMÉÉå, VÉÉÒ´É ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ãÉɺÉÉÊàÉb bÉÒAxÉA, BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ

{ÉÆÉÎBÉDiÉ, VÉè´É|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå, ]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ

àÉÚãÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉɪÉÉiÉ/ÉÊxɪÉÉÇiÉ/+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊ xɪÉÉå

ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ


VÉè´É|ÉÉʵÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEɺÉ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ­ÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉã ɪÉÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå àÉå 379 +ÉÉ


+ÉvªÉÉªÉ 7

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ

VÉè´ÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £Éä­ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉBÉDãÉ{ÉxÉ, |ɪÉÉäMÉÉiàÉBÉE

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |É ¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcɪÉiÉÉ,

¤ÉɪÉÉäàÉÉBÉEǺÉÇ iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÉÉÊàÉãÉ cè * VÉè´ÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊbVÉÉÒVÉ {ÉÉlÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºÉcÉʵÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉÉå àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cè +É Éè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉÎFªÉiÉ +ÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉcɪÉBÉE

cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä YÉÉxÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ (BÉEäbÉÒbÉÒ A´ÉÆ BÉEäAàÉAºÉ) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉ ÊvɪÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä

cé* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉ EÇ xÉä ´É­ÉÇ £É® àÉå


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

ÉÊ´ÉàÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒµÉiÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå, +ÉÉìxÉãÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

BÉEÉÒ * AÆ]ÉäàÉÉä


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÉÒãÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MɪÉä BÉEÉäbÉåºÉ (iÉÉÒxÉ

{Éè®ÉàÉÉÒ]ºÉÇ) BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEÉäBÉEèÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉÉä­ÉiÉ É+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE

ºÉä] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ´Éè¤É


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

cäiÉÖ xÉÉìxÉãÉÉ


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

iii) BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉɪÉÉä


VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

xÉä]´ÉBÉE

´ÉÉÉÊ­ÉBÇÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

121


+ÉvªÉÉªÉ 8

VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ,


VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ,


VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ,


+ÉvªÉÉªÉ 9

+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, {É®º{É® ãÉÉ£É|Én ÉÊ´ÉYÉ ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ

àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉ lÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ɪÉÉºÉ cé* £ÉÉ®iÉ

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉÉÉÒãÉ näÉÉå ºÉä ºÉÉ´É ÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä

ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉƤÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉ ÖJªÉ =qäªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä =kÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä

+É{ÉxÉÉBÉE®, ºÉƪÉÖBÉDiÉ +ÉÉ


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

cÖA AOÉÉä¤ÉäBÉD]äÉÊ®ªÉàÉ cºiÉFÉä{É ÉÖnÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉEhÉ

+ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉãÉä ÉÊàÉãÉä] BÉEä +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊÉBÉEÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ

|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè* MãÉÉºÉ cÉ=ºÉ àÉå ]ÅÉƺÉ

VÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

àÉnÖ®è BÉEÉàÉ®ÉVÉ ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, àÉnÖ®è iÉlÉÉ +ÉÉãɤÉÉäMÉÇ

ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉ, bäxÉàÉÉBÉEÇ àÉå “àÉÉìbãÉ Éʺɺ]àÉ iÉlÉÉ bÉ]ɤÉäºÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

VÉÉ ®cä cè* +ÉÉ


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä. : VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ

´ÉäãÉBÉEàÉ ]ź] {ÉEäãÉÉäÉÊÉ{É ºBÉEÉÒàÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÉäº]-bÉìBÉD]Éä®ãÉ ºiÉ® {É® VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ABÉ E

iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊã ÉA

´ÉäãÉBÉEàÉ ]ź] (b¤ãªÉÚ]ÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè*

´ÉäãÉBÉEàÉ ]ź] àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ {ÉÉÖ º´ÉɺlªÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ­ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ vÉà ÉÉÇlÉÇ

ºÉƺlÉÉ cè* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉäãÉBÉEàÉ ]ź] nÉäxÉÉå xÉä 10 ´É­ÉÉç

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´É­ÉÇ 8 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ bÉìãÉ® näxÉä BÉE É

´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |ɪÉÉºÉ BÉEÉä ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.AºÉ. ]ÉÒBÉEÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

(£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.AºÉ.´ÉÉÒA{ÉÉÒ)

ªÉc BÉEɪÉǵÉEàÉ nÉä nÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè*


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ-xÉÉ´Éæ ºÉcªÉÉäMÉ


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

]ÅÉƺÉVÉäÉÊxÉBÉE - ÉÊSÉBÉE{ÉÉÒ : £ÉÉ®iÉ-Éκ´ÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇ iÉ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ |ɪÉɺÉ

MÉè® ABÉEÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® µÉEÉ


+ÉvªÉÉªÉ 10

º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ cé* 1986 àÉå + É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉƺlÉÉxÉ/BÉEäxp

• ®É­]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ, xÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

A B C

xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ “+ɺÉäà¤ÉãÉÉÒ ãÉÉ


ä

º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

AxÉ+ÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

ÉÊÉFÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : AxɺÉÉÒºÉÉÒAºÉ xÉä

BÉEº]àÉ-àÉäb BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉxÉÉÉÎ BÉDiÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* AxɺÉÉÒºÉ ÉÒAºÉ

+ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä näÉ BÉEä UÉjÉÉå

BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* AxɺÉÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉ BÉE

{ÉÖhÉä ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå àÉå ÉÊÉFÉhÉ

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå àÉå ºÉÉʵÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé*

2008-09 BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉΤvɪÉÉÆ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 26 ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ

AxɺÉÉÒºÉÉÒAºÉ uÉ®É ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEéºÉ®

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉʺÉMÉxÉãÉ ]ÅÉƺÉbBÉDÉxÉ, bɪÉÉʤÉ]ÉÒWÉ, BÉEÉÒ]

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉƵÉEàÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ, µÉEÉäàÉä ÉÊ]xÉ

´ÉɺiÉÖBÉEãÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉ ÊxÉBÉEiÉàÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

AxɺÉÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉäBÉEºÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

|ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇxÉÉÒÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä { ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ +ÉÉè­ÉÉÊvɪÉÉå

àÉå ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® cè ÉÊVÉºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ

ÉÊ´ÉÉä­É |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉ­]

cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ+ÉÉäÆ B ÉEÉ

{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, ÉÊcàɺÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉʴɺiÉÉ® iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊÉ­]

BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå +É´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊi ɪÉÉå BÉEÉ

+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ +É´ÉBÉEãÉxÉ BÉ EÉä

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ­ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE |ÉÉʵ ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÆMÉÉå àÉå ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒ ªÉ ÉʤÉxnÖ

BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä |ɪÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé*

BÉEéºÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå AxɺÉÉÒºÉÉÒAºÉ uÉ®É ]áÉÚàÉä®ÉÒVÉäxÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè®

àÉä]ɺ]äÉÊºÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚ ãÉ£ÉÚiÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉìÉκ]ªÉÉä {É ÉÆ]äxÉ,

AÆbÉäÉÊlÉÉÊãɪÉxÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ JÉÉäVÉiÉä cé*


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

ªÉc |ÉnÉÌÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE ASÉ+ÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉBÉEãÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ xÉ&

|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xxÉiÉ

ºÉǼ ÉänxÉÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊÉ­]iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE xÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

nÉè®ÉxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉc ºÉàÉÉÒÉÊFÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉ ÉxÉ

BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÉãÉÉÒ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

]àÉÉ]® BÉEä VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉEÉ µÉEàÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcãÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

• ÉÊSÉBÉE{ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉänxÉ BÉEÉ®BÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ®VÉÉÒxÉÉÒ {ÉÉèvÉä BÉEÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;

0

1

3

5

–..–%

–..–..–..–..–..–%

..–..–..–..–..–..–%

..–..–..–..–..–..–%..–..

ºÉÉÒA{ÉÉÒ 2 {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ ¥ÉäÉʺÉBÉEÉ VÉÖÆÉÊɪÉÉ ãÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ´ÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

´É­ÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉΤvɪÉÉÆ

ºÉƺlÉÉxÉ xÉä ´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ, iÉäãÉ =i{ÉÉnBÉE

+ÉÉè® ®ÆMÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ]Éå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ

ºÉÉÊciÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉÒ] VÉè´É ºÉƺÉÉvÉxÉ BÉEÉ ABÉE xÉA BÉEɪÉǵÉEàÉ

BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè* àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖofà ¤ÉxÉÉ xÉä

BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉƺlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ VÉä+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉä ãÉäBÉE®

{ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

BÉEÉÒ] VÉè´É ºÉƺÉÉvÉxÉ & SÉÚ½SÉÆp{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÚÆMÉÉ{ÉäcàÉÖxÉ

MÉÉǼ É BÉEä OÉÉàÉ´ÉÉÉʺɪÉÉå xÉä cäÉÊàÉ{]ä®É µÉEàÉ BÉEä ABÉE ¤Én¤ÉÚnÉ® BÉEÉÒ½ä

BÉEÉÒ ´ÉxªÉ +ÉɤÉÉnÉÒ ºÉä iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ­BÉE­ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

BÉDãÉÉäxÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ãÉÉFÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè*


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

®ÉºÉɪÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ & xÉA ¤ÉcÖãÉBÉE +ÉÉè­ÉÉÊvÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉ

+ÉÉè®


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

ºÉƺlÉÉxÉ näÉ àÉå ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éiª ÉÆiÉ

ºÉÉBÉDiÉ ¤ÉÉÿªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ * AxɺÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ,

¤ÉéMÉãÉÖ°ó BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

• VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉä­ÉYÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®äÉàÉ A´É Æ VÉè´É

ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE º´ÉɪÉkÉ

ºÉƺlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* |ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ

ºÉƺlÉÉxÉ BÉEä nÉä |ÉàÉÖJÉ =qäªÉ cé &

• ®äÉàÉ BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®äÉàÉ BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =SSÉ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®äÉàÉ

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉɪÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ|ɪÉÉäMÉ

=i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

• ®äÉàÉ BÉEÉä ABÉE VÉè´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÒªÉ

+ÉxÉÖ|ɪÉÉäMÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ VÉè´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ

|ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉFÉhÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ


º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ

®cÉ cè* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ® ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ

+ÉÉè­ÉÉÊvÉ ºÉƺlÉÉxÉ-ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊÉBÉEÉ ºÉƺlÉÉxÉ ªÉÉ AºÉºÉÉÒ+É É


+ÉvªÉÉªÉ 11

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉ

£ÉÉ®iÉ


ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉ

ÉÊBÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ

ÉÊ{ÉEÉËãÉMÉ àÉÉÉÒxÉ

ÉʤÉãºÉ® àÉÉÉÒxÉ

]ä¤ÉãÉäÉË]MÉ àÉÉÉÒxÉ

ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ ABÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉÉÒxÉ

BÉɪÉãÉ BÉÉÉ®

158

´ÉÉÉÊ­ÉBÇÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009


+ÉvªÉÉªÉ 12

+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊÉBÉE


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊÉBÉE


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊÉBÉE


+ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊÉBÉE


+ÉvªÉÉªÉ 13

xɪÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ

VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ


xɪÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ

(2) ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå, ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ ÉÉävÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉ Eä

ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÄSÉä BÉEÉ +É£ÉÉ´É;

(3) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ,


xɪÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ

+ÉlÉÉÇiÉ “®É­]ÅÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉà É”

BÉEÉ |ÉJªÉÉ{ÉxÉ +ÉɴɪÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉSÉÉiÉ

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE ÉʤÉãÉ BÉEÉ àɺÉÉènÉ iÉèª ÉÉ® BÉE®

ÉÊãɪÉÉ cè *

VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉE-cÉäãb®Éå BÉ EÉ àÉiÉ

VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA näÉBªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÉÉç BÉEä uÉ®É ºlÉÉ {ÉxÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àɺÉÉènä {É® BÉEɮǴÉÉ


+ÉvªÉÉªÉ 14

|ÉÉɺÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉkÉ

ÉÊBÉ£ÉÉMÉ BÉEä BÉEɪÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉÉɺÉxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉÆ ÉÊBÉkÉ iÉÉÒxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É£ÉÉMÉ cé*

|ÉÉɺÉxÉ

|ÉÉɺÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè®


|ÉÉɺÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉkÉ

Ò

+ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊÉFÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉ EªÉÉ

MɪÉÉ *

b.) BÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ - |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ºiÉ®ÉäxxɪÉxÉ É ÊBÉEªÉÉ

MɪÉÉ *

31.3.2009 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉƺBÉÉÒBÉEßiÉ BÉ £É®ä MÉA

{ÉnÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒBÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ °ó{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉ

cè&-

{ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉƺBÉÉÒBÉEßiÉ £É®ä MÉA

gÉähÉÉÒ {Én {Én

ºÉàÉÝc ‘BÉE’ 73 42

ºÉàÉÝc ‘JÉ’ 79 60

ºÉàÉÝc ‘MÉ’ 65 41

ºÉàÉÝc ‘PÉ’ 40 40

ªÉÉäMÉ 257 183

+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É BÉMÉÇ/ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE

°ó{É ºÉä ÉÊBÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉiBÉ& 31.3.2009 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉäb ‘BÉE’ ‘JÉ’ ‘MÉ’ BÉ ‘PÉ’ gÉäÉÊhɪÉÉå

àÉå AºÉ.ºÉÉÒ./AºÉ.]ÉÒ./+ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ./{ÉÉÒ.ASÉ. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

ºÉàÉÝc ºÉàÉÝc ºÉàÉÝc ºÉàÉÝc ºÉàÉÝc BÉÖEãÉ

‘BÉE’ ‘JÉ’ ‘MÉ’ ‘PÉ’

BÉÖEãÉ 73 79 65 40 257

ºÉƺBÉÉÒBÉEßiÉ {Én/

BÉÖEãÉ £É®ä 42 60 41 40 183

MÉA {Én

+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ

VÉÉÉÊiÉ 02 08 05 19 34

+ÉxÉÖ0VÉxÉ

VÉÉÉÊiÉ 01 03 06 03 13

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É BÉMÉÇ - 01 06 - 07

ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ó{É 01 01 03 - 05

ºÉä ÉÊBÉBÉEãÉÉÆMÉ

ÉÊBÉ£ÉÉMÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ­ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ɪÉÉäMÉ

ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ɪÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ ®

BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ­ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEɪÉÉÇxBɪÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎSÉiÉ B ÉE®iÉÉ

cè * ÉÊBÉ£ÉÉMÉ àÉå ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉBÉ (|ÉÉɺÉxÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ

àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ­ÉÉ BÉEɪÉÉÇxBɪÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ cè VÉÉä ÉÊBÉ£ÉÉM É àÉå

ÉËcnÉÒ àÉå cÉä ®cä BÉEɪÉÇ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉ E®iÉÉÒ

cè +ÉÉè® {ÉÉ


|ÉÉɺÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉkÉ

25 ÉʺÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® ABÉE +ÉÉè® BÉEɪÉÇÉÉãÉÉ +Éɪ ÉÉäÉÊVÉiÉ

BÉEÉÒ MÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-I

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉÉãÉä ªÉÉäVÉxÉÉBÉÉ® |ÉÉBÉvÉ ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉFªÉ & 2008-09

µÉE. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉBÉ®hÉ& àÉÉxÉBÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ BÉ­ÉÇ 08-09 BÉEä ÉÊBÉkÉÉÒªÉ BÉ­ÉÇ 08-09 08-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ

ºÉÆ. ÉÊBÉBÉEɺÉ, VÉèBɺÉÝSÉxÉÉ ÉÊBÉYÉÉxÉ, VÉèBÉ- ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊBÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊBÉÉÊvɪÉÉå

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊBÉvÉÉAÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉɤÉÆ]xÉ BÉEä ºÉcɪÉiÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ABÉÆ ÉÊBÉBÉEɺÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MɪÉÉ BªÉªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎxBÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ

ÉÊBÉBÉEɺÉ, VÉèBÉ|ÉÉʵÉEªÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊBÉBÉEɺÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

1. àÉÉxÉBÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊBÉBÉEÉºÉ 3000.00 560.00 1000

2. VÉèBÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊBÉYÉÉxÉ 2000.00 200.00 500

3. VÉèBÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊBÉvÉÉAÆ 4689.59 624.30 10

=iBÉßE­]iÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® BÉEɪÉǵÉEàÉ

ºÉcɪÉiÉÉ

4. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉÆ ÉÊBÉBÉEÉºÉ 31500.00 4198.47 460

5. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊBÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 300.00 300.00 3000

VÉèBÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

6. +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ 1515.00 500.00 15

BÉÖEãÉ 43004.59 6382.77 4985

(ãÉÉJÉ °ó{ɪÉä àÉå)

ÉÊBÉkÉÉÒªÉ BÉ­ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ãÉÉ£É

VÉèBɺÉÝSÉxÉÉ ÉÊBÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊÉFÉhÉ

näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉÉä­É BÉEɪÉǵÉEàÉÉå

BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ nÉÒ MÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-III

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉå uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ/+ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {Éä]å]Éå BÉEÉÒ ºÉÝ SÉÉÒ : 2008-09

®É­]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ, xÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• |ɺÉÝxÉ ®ÉìªÉ, ÉÖ£ÉnÉÒ{É {ÉÉìãÉ, ]äÉÎBÉDxÉBÉE ]Ý


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• 2057/bÉÒ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-IV

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉBÉEÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ : 2008-09

®É­]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ, xÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• AºÉ BÉEÉèÉÊÉBÉE, bÉÒ àÉÉäcÆiÉÉÒ, A ºÉÖ®ÉäÉÊãɪÉÉ (2008) ºÉ¤ºÉ]Åä] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå vÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉɪÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉä® BÉEÉìxÉàÉèxÉÉ´ÉèÉÊãÉxÉA BÉEÉÒ

ÉκlÉ®iÉÉ& ABÉE +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE MÉÉÊiÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ * ¤ÉɪÉÉäÉÊ{É EÉÊVÉYÉ VÉä 10 +ÉBÉDiÉݤɮ (


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• AxÉ MÉÖ{iÉÉ, AAºÉ ¤ÉÉxÉÉä, ´ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• AºÉ. |ÉäàÉÉÒ, VÉä gÉÉÒ´ÉɺiÉ´É, VÉÉÒ {ÉxxÉÉÒ®, AºÉ +ÉãÉÉÒ(2008)´ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• +ÉOÉBÉÉãÉ AãÉ, SɵÉEBÉiÉÉÒ AºÉ, VÉɪɺÉBÉÉãÉ bÉÒBÉEä, nkÉÉ A +ÉÉè® SɵÉEBÉiÉ ÉÔ AxÉ (2008) * {ÉÉä]ä]Éä (ºÉÉäãÉäxÉàÉ ]áÉݤɮÉäºÉàÉ AãÉ) àÉå

]áÉݤɮÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• BÉÖEàÉÉ® AºÉ, (2007) * {ÉÉn{É àÉå xªÉÝÉÎBÉDãɪɮ VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉEä ºÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• MÉÖ{iÉÉ AºÉ, ÉÊU¤¤É® AàÉ, ÉʺÉxcÉ AºÉ, ºÉÖ®ÉèÉÊãɪÉÉ A * ÉÊbVÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• BÉEÆSÉxÉ ´ÉÉÒ,{ÉxbÉ ABÉEBÉEä *


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• nÉÒ{ÉÉ näBÉÉÒ AºÉ, ãÉFàÉÉÒ ÉÊ|ɪÉÉ BÉEÉä


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• MÉÖ{iÉÉ AºÉ, ¤ÉÉä{ÉxxÉÉ +ÉÉ®, ÉÊàÉgÉÉ VÉÉÒºÉÉÒ, ºÉÉcÉ BÉÉÒ, +ÉÉè® ÉÊàÉ jÉÉ bÉÒ * +ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• BÉEä nkÉÉ, bÉÒ PÉÉä­É +ÉÉè® A ¤ÉºÉÖ (2009) BÉDªÉÉä®BÉDªÉÝÉÊàÉxÉ +ÉÉè® VÉÉ{É ÉxÉÉÒ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• AºÉ BÉE°óhÉÉBÉE®hÉ, ªÉÝ ºÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• +ÉOÉBÉÉãÉ BÉÉÒ, ºÉcMÉãÉ AxÉ, AÆ]ÉäxÉÉäÉÊBÉiÉ AãÉ, º]ÅÉä¤ÉãÉ ASÉb¤ãªÉÝ +ÉÉ è® ®BÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉÉÒ& ºÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• àÉããÉÉBÉ°ó{ÉÝ VÉÉÒ+ÉÉ®, ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉ®BÉEä, {ÉÉÆbä +ÉÉ®, BÉEÉìãÉ BÉÉÒBÉ Eä, {É~ÉÉÊxɪÉÉ BÉÉÒ (2008) * BÉEäÉÊ®ºÉÉ ={ÉÉBÉEÉ º]ä{É ABÉDºÉ cÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• àÉÆbãÉ {ÉÉÒ, ®ÉªÉ AàÉ, ºÉÉcÝ AºÉ, ºÉ¤É] AºÉ ºÉÉÒ, * ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ º ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• AàÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉ® +ÉÉSÉɪÉÇ, AºÉ ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, A{ÉE +ÉcàÉn +ÉÉè® ´ÉÉÒ AºÉ SÉÉècÉxÉ ÉÊbcÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• A £ÉÉ®uÉVÉ, AºÉ ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ, AºÉ. àÉVÉÖàÉnÉ®-ãÉäPÉ]xÉ, A PÉÉä­É, AºÉ ® ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÒ AºÉ ®äbÂbÉÒ (2008) * +ÉiªÉÆiÉ {ÉÉìÉÊãÉ ÉκlÉÉÊiɪÉÉå

BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉèÉʺÉãÉãÉºÉ AºÉ{ÉÉÒ AxÉVÉÉÒ-27 ºÉä VÉÉÒASÉ10 ABÉDºÉÉÒãÉ äxÉäVÉ BÉEÉä º]ä´ÉãÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

• +ÉÉ® AàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, AàÉbÉÒ +ÉÉä+ÉÉBÉE, AºÉA iÉÉàcÉxBÉE®, {ÉÉÒ ºÉÉè®ÉÊnãÉä +É Éè® ´ÉÉÒ AºÉ ®É´É (2008) * bÝ®àÉ MÉäcÝÄ (]ÅÉÒÉÊ]BÉEàÉ ]ÉÌMÉbàÉ

AãÉAºÉAºÉ{ÉÉÒ bÝ®àÉ) àÉå 7AAãÉ {É® {ÉÉÒãÉä ÉÊ{ÉààÉå] iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉ A ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉDªÉÝ]ÉÒAãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ * +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE

|ÉVÉxÉxÉ 21: 485-496. (bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-V

BÉ­ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] +ÉÉBÉänxÉÉ å BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ

µÉE.ºÉÆ. +ÉÉÉÊBÉ­BÉEÉ® BÉEÉ ÉÉÒ­ÉÇBÉE {ÉEÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

15. ]É


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-VI

+ÉxiÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ : 2008-09

BÉEßÉÊ­É

• VÉèBÉ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊBÉ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnãã ÉÉÒ ÉÊBÉBÉÉÊBÉtÉÉãÉªÉ (ºÉÉ=lÉ BÉEèà{ɺÉ) àÉå ÉÊBÉBÉEÉʺÉiÉ “ºÉÆPÉ]BÉE BÉɪɮãÉ |ÉàÉÉä]®

BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ : bÉÒbÉÒ-7, {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉÆPÉ]BÉE VÉÉÒxÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉxÉ cäiÉÖ ® É


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-VII

BÉ­ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå/=tÉÉäMÉÉå uÉ®É àÉã]ÉÒãÉÉäBÉEäÉxÉ {ÉEÉÒãb {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉEÉÒãb {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä

SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

xÉA VÉÉÒxÉ/{É®ÉÒFÉhÉ

µÉE. ºÉÆ. {ÉEºÉãÉ ºÉƺlÉÉxÉ/=tÉÉäMÉ ]ÅÉƺÉVÉÉÒxÉ

1. BÉEÉì]xÉ bBÉ AOÉÉä ºÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-VIII

|ÉÉÒBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉ®bÉÒAxÉ A {ÉEÉàÉÉǺªÉÝÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ & 2008-09

µÉEàÉ ºÉÆ. =i{ÉÉn ºÉƺlÉÉxÉ/=tÉÉäMÉ

1. ÉÊ®BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉå] b¤Éæ {ÉÉäªÉÉÊ]xÉ-+Éã{ÉEÉ àÉèºÉVÉÇ +ÉBÉäºlÉÉVÉäxÉ VÉäxÉOÉäxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0,

¤ÉéMÉãÉÖ°ó

ÉÊ®BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉå] ¤ÉÉÒ BÉ ºÉÉÒ WÉÝàÉè¤É {É® |ÉÉÒBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ

]ÉìBÉDºÉÉÒÉʺÉ]ÉÒ +ÉÉè® A{ÉEÉÒBÉEäºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ

ÉÊ®BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉå] ®ÉÒ]ÖBÉDºÉÉÒàÉè¤É (ºÉÉÒ bÉÒ 20 BÉEä ÉÊãÉA

àÉÉäxÉÉäBÉDãÉÉäxÉãÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ)

ÉÊ®BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉå]


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

11. ÉÊ®BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉå] “AÆ]ÉÒ®ä¤ÉÉÒWÉ ÿªÉÝàÉxÉ àÉÉäxÉÉäBÉDãÉÉäxÉãÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉbÉÒ” àÉäºÉVÉÇ ºÉÉÒ®àÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-IX

AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

12. ¤ÉɪÉÉäºÉÉÒb ÉÊ®ºÉSÉÇ


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

24. àÉè{ºÉ (


+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

35. {ÉäÉÊãÉBÉExÉ ¤ÉɪÉÉä]äBÉE Ahb BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ãÉè¤É, +ÉãÉ{ÉÖVÉÉ, µÉEº]äÉÊɪÉÉ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ fÉÆSÉä ºÉä VÉè´É ®ºÉɪÉxÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ

BÉEä®ãÉ

BÉEÉÒ xÉ


ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ

AA+ÉÉ


ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ


ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ

AàÉAAºÉA

AàɺÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ

AàÉbÉÒ+ÉÉ®

AàÉ+ÉÉ


ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ

BÉDªÉÝ{ÉÉÒAàÉ

BÉDªÉÝAºÉA+ÉÉ®

BÉDªÉÝ]ÉÒºÉÉÒ

BÉDªÉÝ]ÉÒAãÉ

+ÉÉ®AAxÉ]ÉÒ


tSoçkS|ksfxdh foHkkx

CykWd&2] 6&8 eafty] lh-th-vks- dkWEiysDl

yksnh jksM] ubZ fnYyh&110003

osclkbV % www.dbtindia.nic.in

eqæd caxky vkWiQlsV oDZl] ubZ fnYyh

More magazines by this user
Similar magazines