B 12a Postupy prijímateľa pri obstarávaní

fsr.gov.sk

B 12a Postupy prijímateľa pri obstarávaní

Postupy prijímateľa pri obstarávaní

Prijímateľ je povinný uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp

hospodárnosti a efektívnosti.

Pri zabezpečení dodávky tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu

aktivít projektu prostredníctvom subdodávky, nemôže subdodávateľ slúžiť výlučne ako

sprostredkovateľ, získajúci prospech alebo províziu zo zabezpečenia predmetu.

Subdodávateľ musí byť schopný vykonať určité jasne identifikovateľné špecializované práce,

ktoré patria k jeho obvyklým činnostiam. Subdodávky nemôžu slúžiť na umelé zvyšovanie

nákladov v rozpore s požiadavkami riadnej finančnej správy 1 .

Postupy prijímateľa pri obstarávaní upravené v Usmernení Riadiaceho orgánu

č. N5/2008 v aktuálnom znení a v tejto príručke majú zabezpečiť:

1. potenciálnym dodávateľom prístup k zákazkám financovaných z NFP

pri uplatnení princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie

a transparentnosti

2. maximálne hospodárne a efektívne vynakladanie NFP, teda minimalizáciu

nákladov

Uplatňovanie finančných limitov pri verejnom obstarávaní, predkladanie

a uchovávanie dokumentácie

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH. Predpokladaná

hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo

porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného

obstarávania (oznámenie použité ako výzva na súťaž) posiela na uverejnenie. Ak sa takéto

uverejnenie nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú

sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu

zadávania zákazky.

Do predpokladanej hodnoty zákazky sa okrem iného, zahŕňa aj hodnota opakovaných

plnení, ak sa plánujú zabezpečiť.

1 Na základe rozhodnutia Súdneho dvora vo veci T- 347/03.

Viď: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:217:0037:0037:SK:PDF

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa


Finančné limity stanovuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom

obstarávaní“) a Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008 v aktuálnom znení.

Prijímateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného

obstarávania/obstarávania a uchováva ich v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Prijímateľ

predkladá SORO na overenie kompletnú dokumentáciu z realizovaného postupu verejného

obstarávania/obstarávania - predkladá kópiu originálu kompletnej dokumentácie v tlačenej

podobe, ktorá je zviazaná (v hrebeňovej alebo inej obdobnej pevnej väzbe) a podpísaná

na prvej strane štatutárnym orgánom prijímateľa, resp. splnomocneným zástupcom podľa

prílohy č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP. Štatutárny orgán, prípadne splnomocnený zástupca,

ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP, v sprievodnom liste uvedie zoznam

predkladanej dokumentácie na administratívnu kontrolu obstarávania a vyhlásenie o tom,

že predložená dokumentácia súhlasí s originálom.

V prípade doručenia neúplnej dokumentácie alebo v prípade potreby vysvetlenia

nejasností, SORO požiada prijímateľa o odstránenie nedostatkov, doplnenie vysvetlenia. 2

V prípadoch, ak sa porušenie princípov a postupov verejného obstarávania/obstarávania

zistí až po úhrade oprávnených výdavkov, uplatní SORO voči prijímateľovi korekcie v súlade

so Systémom riadenia ŠF a KF a určí výšku príspevku, ktorý je prijímateľ povinný na základe

výzvy SORO vrátiť.

Za vykonanie verejného obstarávania/obstarávania, pri dodržaní všeobecne

záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov verejného obstarávania,

zmluvy o poskytnutí NFP a usmernenia RO č. N5/2008 je zodpovedný prijímateľ.

Vypracovanie plánu (analýzy) obstarávaní

Prijímateľ je povinný vypracovať plán (analýzu) obstarávaní (ďalej len „plán“)

vyplývajúcich zo schváleného projektu (formulár je v prílohe č. 12B). Prijímateľ predkladá

plán na overenie SORO (projektovému manažérovi) - minimálne 10 pracovných dní pred

termínom vyhlásenia prvého obstarávania 3 .

SORO je povinný, najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným vyhlásením prvého

obstarávania, prijímateľa informovať o stanovisku k plánu (analýze), v ktorom uvedie najmä

či odporúča postupovanie v súlade s vypracovaným plánom. V prípade negatívneho

stanoviska je prijímateľ povinný plán (analýzu) prepracovať a zaslať na opätovné posúdenie

2 Postup SORO pri administratívnej kontrole obstarávania a lehoty súvisiace s týmto postupom, stanovuje predovšetkým

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 v aktuálnom znení

(zverejňovaný na www.fsr.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.nsrr.sk ).

3 Týka sa aj prijímateľov realizujúcich obstarávanie prieskumom trhu.

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa


SORO. Nerešpektovanie stanoviska SORO, môže byť považované za hrubé porušenie

zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ má povinnosť dodržiavať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

pri využívaní verejných finančných prostriedkov 4 , ktoré mu boli poskytnuté v rámci

nenávratného finančného príspevku, a to pri každej zákazke (aj pri zákazke do 1 000,- €

bez DPH). Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky je povinný vychádzať zo skupín

výdavkov a stanovovať predpokladanú hodnotu zákazky podľa plánovaných výdavkov

na celú realizáciu projektu, v rámci jednotlivých skupín výdavkov. Prijímateľ je povinný

postupovať tak, aby aj pri zákazkách s nízkou hodnotou bol schopný preukázať

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov a preukázať

transparentnosť postupu výberu dodávateľa.

Prijímateľ NFP je (vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní) definovaný spravidla

ako:

1. verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní,

2. fyzická alebo právnická osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej boli SORO

poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo

poskytnutie služby.

Prijímateľ ako „verejný obstarávateľ“ na obstaranie predmetu obstarávania

v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a predmetu zákazky použije podprahový,

podlimitný alebo nadlimitný postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom

obstarávaní. Na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou, použije prijímateľ prieskum trhu

(definovaný v Usmernení RO č. N5/2008 v aktuálnom znení), ak predpokladaná hodnota

zákazky je nižšia ako 10 000,- € bez DPH.

Ak je prijímateľ „fyzická alebo právnická osoba podľa § 7“ zákona o verejnom

obstarávaní, na obstaranie predmetu obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty

zákazky a predmetu zákazky použije nadlimitný postup zadávania zákazky ako obstarávateľ

v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000,- € bez DPH, použije fyzická

alebo právnická osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu (definovaný

v Usmernení RO č. N5/2008 v aktuálnom znení). Ak je predpokladaná hodnota zákazky

4

V zmysle §19 zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa


ovná alebo vyššia ako 10 000,- € bez DPH a zároveň nižšia ako 387 000,- € pri zákazkách

na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, resp. 4 845 000 € pri zákazkách

na uskutočnenie stavebných prác, použije sa na výber dodávateľa tovaru, služby alebo prác

zjednodušený postup zadávania zákazky (definovaný v Usmernení RO č. N5/2008

v aktuálnom znení).

SORO sa môže zúčastniť procesu verejného obstarávania ako nehlasujúci člen

komisie na vyhodnotenie ponúk. Z tohto dôvodu je prijímateľ povinný oznámiť SORO

prostredníctvom elektronickej pošty (na e-mailovú adresu svojho projektového manažéra)

termín a miesto vyhodnotenia ponúk, najmenej 7 dní vopred. V oznámení prijímateľ uvedenie

presný dátum, miesto a čas vyhodnocovania ponúk. Povinnosť oznámiť termín a miesto

vyhodnotenia ponúk sa vzťahuje na zákazky v hodnote rovnej a vyššej ako 5 000,- €

bez DPH.

Postup prijímateľa pri zákazke nižšej ako 1 000,- € bez DPH

Z dôvodu zabezpečenia efektívnosti, hospodárnosti a zníženia administratívnej

náročnosti na strane prijímateľa aj SORO, nie je prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu

pre nákup drobného tovaru/služby, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako

1 000,- € bez DPH a vykonanie prieskumu trhu vo vzťahu k predmetu zákazky by nebolo

hospodárne a efektívne. Nákup tovaru/služby musí byť uskutočnený v predajni v mieste

realizácie aktivít projektu a cena musí byť obvyklá v čase a mieste nákupu.

Vyššie uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na nákup výpočtovej techniky. V prípade

obstarávania výpočtovej techniky je prijímateľ povinný prieskum trhu vykonať.

FSR si vyhradzuje právo overiť primeranosť ceny v súlade s uplatnením kritérií

efektívnosti, hospodárnosti a primeranosti.

Podmienky v zmysle usmernenia RO č. N5/2008 sú dodržané zavedením povinnosti

pre prijímateľa predložiť k žiadosti o platbu, ktorá zahŕňa predmetný výdavok, čestné

vyhlásenie (formulár je prílohou príručky), že splnil podmienky na obstaranie špecifikovaných

tovarov alebo služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 1 000,- €

bez DPH, bez vykonania prieskumu trhu.

SORO môže požadovať zdôvodnenie výberu dodávateľa z dôvodu kontroly dodržania

hospodárneho, efektívneho a účelného hospodárenia s verejnými prostriedkami,

aj pri zákazkách, ktoré sú v nižšej hodnote ako 1 000,- bez DPH. Z uvedeného dôvodu,

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa


odporúčame prijímateľovi evidovať, uchovávať dokumentáciu (preukazujúcu splnenie

podmienok pre nákup drobného tovaru/služby do 1000 € bez DPH) k výberu dodávateľa,

prípadne odôvodnenie výberu dodávateľa aj pri zákazkách v hodnote nižšej ako 1 000,- €

bez DPH 5 .

Postup prijímateľa pri zákazke rovnej a vyššej ako 1 000,- € bez DPH a nižšej ako

10 000,- € bez DPH

Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná a vyššia ako 1 000,- € bez DPH

a nižšia ako 10 000 € bez DPH, prijímateľ uskutoční za účelom výberu dodávateľa tovaru,

služby alebo prác prieskum trhu (definovaný v Usmernení RO č. N5/2008 v aktuálnom

znení). Prijímateľ predloží dokumentáciu z realizovaného prieskumu trhu najneskôr spolu

so žiadosťou o platbu (v ktorej je zahrnutý výdavok, na ktorý sa prieskum trhu vzťahuje)

a vždy na vyžiadanie SORO.

Pri všetkých zákazkách v hodnote rovnej a vyššej ako 1 000,- € bez DPH (zákazkách

s nízkou hodnotou, podprahových zákazkách, aj pri využití obchodnej verejnej súťaže)

za účelom uplatňovania princípu transparentnosti, je prijímateľ povinný zasielať elektronicky

SORO Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk (súčasť prílohy) a výzvu

na predkladanie ponúk, a to v elektronickej forme, minimálne 3 pracovné dni

pred uverejnením tejto výzvy na internetovej stránke prijímateľa, resp. úradnej tabuli (inom

verejne dostupnom mieste) prijímateľa 6 . SORO túto informáciu uverejní na svojej internetovej

stránke v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný pri zákazke, ktorá presahuje 5 000,- € bez DPH, uzavrieť

písomnú zmluvu s víťazným uchádzačom, ktorá bude upravovať vzájomné práva

a povinnosti zmluvných strán a zahŕňať povinnosť dodávateľa v zmysle článku 2 VZP Zmluvy

o poskytnutí NFP (strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným

tovarom/službou/prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými

osobami v zmysle článku 2 VZP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť). Prijímateľ predloží

na administratívnu kontrolu SORO dokumentáciu v súlade s Usmernením RO č. N5/2008

a návrh zmluvy s víťazným uchádzačom, za účelom overenia dodržania vyššie uvedenej

povinnosti.

5 Platí pre zákazky, ktoré nespĺňajú podmienky pre obstarávanie bez vykonania prieskumu trhu.

6

V prípade, ak prijímateľ nemá vlastnú internetovú stránku, zverejní Oznámenie o uverejnení výzvy

na predkladanie ponúk na inom verejne dostupnom mieste, a to takým spôsobom, aby toto zverejnenie vedel preukázať.

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa


V záujme dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie

uchádzačov alebo záujemcov, princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti,

upozorňujeme prijímateľov, že vykonávať činnosti na projekte v rámci dodávok služieb alebo

tovaru resp. stavebných prác, nemôžu fyzické a právnické osoby, s ktorými je prijímateľ

majetkovo, personálne alebo iným spôsobom prepojený, táto požiadavka sa vzťahuje

aj na blízke osoby prijímateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

Vykonávať činnosti na projekte v rámci dodávok služieb nemôžu osoby, ktoré sú

v pracovnoprávnom vzťahu k prijímateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických resp.

fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Takéto výdavky nebudú považované

za oprávnené.

Aj pri zákazkách s nízkou hodnotou má prijímateľ povinnosť dodržiavať všetky vyššie

uvedené princípy a v záujme ich dodržiavania neuzatvárať dodávateľské vzťahy: s blízkymi

osobami v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, s právnickými alebo fyzickými osobami,

s ktorými prijímateľa spájajú vlastnícke vzťahy alebo iné osobné a majetkové záujmy.

V prípade zistenia nedodržania uvedených princípov môžu byť výdavky spojené s týmto

obstarávaním považované za neoprávnené.

Prijímateľ je povinný predkladať dokumentáciu v takom vyhotovení, aby na základe

informácií v nej uvedených bolo možné jednoznačne posúdiť oprávnenosť výdavkov.

V podpornej dokumentácii, či účtovných dokladoch (dodací list, faktúra) je nevyhnutné,

aby bola celková nárokovaná suma rozpísaná na jednotlivé položky s uvedením

jednotkových cien, a to takým spôsobom aby mohla byť posúdená efektívnosť

a hospodárnosť jednotlivých položiek a overený spôsob výpočtu celkovej nárokovanej sumy.

Napr. výdavok na zamestnanca zabezpečeného dodávateľským spôsobom musí byť

rozpočítaný s uvedením všetkých jednotlivých zložiek výdavku (názov výdavku, jednotková

cena, spôsob výpočtu), aby bolo možné z uvedených informácií jednoznačne posúdiť

dodržanie stanovených limitov a oprávnenosť výdavku v nárokovanej výške.

Príloha č. B12 Príručky pre prijímateľa

More magazines by this user
Similar magazines