Views
3 years ago

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623658-V-DZ/09 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk za pośrednictwem: Rady Miejskiej w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich Działając na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo 0 postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 i art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) zaskarżam: - pkt 1 ppkt 1.2 zawarty w tytule I. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony - przydział lokalu Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Lębork oraz - pkt 2 ppkt 2.2 zawarty w tytule I. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego Załącznika nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Lębork Zaskarżonym postanowieniom zarzucam naruszenie art. 4 ust.l i 2 oraz art. 21 ust.l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.), art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, oraz wnoszę o stwierdzenie ich nieważności.

PRZECIW DYSKRYMINACJI - Rzecznik Praw Obywatelskich
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...