Views
3 years ago

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

10 ochronie praw

10 ochronie praw lokatorów nie daje radzie gminy możliwości ograniczenia kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o lokal mieszkalny z gminnego zasobu. Uzależnienie takiego uprawnienia od innego, nieprzewidzianego w ustawie kryterium, na przykład zameldowania na pobyt stały przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego dla rady gminy. Dla przyjęcia danej osoby za mieszkańca danej gminy nie ma znaczenia fakt zameldowania ani jego okres trwania. Mieszkańcem gminy jest każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie konkretnej gminy. Gmina realizując zadanie "tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej" nie może arbitralnie, bez upoważnienia ustawowego wyłączać z grona członków wspólnoty osób, które nie posiadają zameldowania stałego czy czasowego." Wprowadzone zaskarżonymi przepisami zróżnicowanie (według kryterium zameldowania) członków wspólnoty samorządowej mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe nie ma charakteru relewantnego. Dyskryminacja mieszkańców gminy spełniających przesłanki otrzymania lokalu z zasobów komunalnych określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów wyłącznie z uwagi na niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie jest racjonalnie uzasadniona. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich brak relewantnych i racjonalnych kryteriów przemawiających za wyodrębnieniem w omawianym pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku grupy osób niemających stałego zameldowania na terenie miasta Lęborka co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wynajęcie lokalu komunalnego nadaje tej klasyfikacji charakter dyskryminujący, a tym samym narusza zasadę równości wobec prawa. „Karanie" za brak meldunku tych członków wspólnoty samorządowej, którzy nie dopełnili obowiązku meldunkowego (często z przyczyn niezależnych od nich), zaś w zakresie objętym ustawą o ochronie praw lokatorów nie dopuścili się żadnego uchybienia, należy ponadto uznać za niedopuszczalne z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Podobny zarzut można postawić wobec uregulowania zawartego w pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich także w tym przypadku brak jest relewantnych i racjonalnych kryteriów przemawiających za wyodrębnieniem w omawianym przepisie grupy osób niemających stałego zameldowania na terenie miasta Lęborka co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego nadaje tej klasyfikacji charakter dyskryminujący, a tym samym narusza zasadę równości wobec prawa. Wprawdzie w przepisie tym przewidziano, że w przypadku braku stałego meldunku o wynajęcie lokalu socjalnego mogą ubiegać się również osoby, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Lębork, jednak również to uregulowanie prowadzi do

11 wyłączenia z możliwości ubiegania się o najem lokalu socjalnego tych członków wspólnoty samorządowej, którzy nie legitymują się ostatnim zameldowaniem na pobyt stały na terenie Lęborka. W związku z tym należy uznać, że kwestionowane przepisy naruszają zasadę równości wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, a także zasadę sprawiedliwości społecznej określoną w art. 2 Konstytucji RP, która wymaga, aby zróżnicowanie prawne poszczególnych podmiotów pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w sytuacji tych podmiotów. Pogląd o istnieniu ścisłego związku pomiędzy konstytucyjną zasadą równości i zasadą sprawiedliwości społecznej był wielokrotnie wyrażany w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - m.in. w następujących orzeczeniach: wyroku z dnia 16 grudnia 1997r. sygn.akt K 8/97, OTK z 1997r. nr 5-6, poz. 70; wyroku z dnia 6 maja 1998r. sygn.akt K 37/97, OTK z 1998r. nr 3, poz. 33; wyroku z dnia 12 maja 1998r., sygn.akt U 17/97, OTK z 1998r. nr 3, poz. 34 oraz z wyroku z dnia 2 października 2002r. sygn.akt K 48/01, niepublikowany. Mając na uwadze powyższe rozważania oraz przyjmując, że Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork stanowi akt prawa miejscowego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2004r. sygn.akt II SA/Po 2924/03), co uprawnia Rzecznika Praw Obywatelskich do jej zaskarżenia w każdym czasie zgodnie z art. 53 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę jak na wstępie. Załączniki: 1. odpis skargi 2. kopia Uchwały Nr XLIX-526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork, zmienionej Uchwałą Nr VII-86/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2001 roku, Uchwałą Nr XXX-309/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 lutego 2005r., Uchwałą Nr XLII-383/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr V-49/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007r., Uchwałą Nr XII-155/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 października 2007r.

PRZECIW DYSKRYMINACJI - Rzecznik Praw Obywatelskich
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...