Views
4 years ago

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

4 2.3.2. kryterium

4 2.3.2. kryterium powierzchniowego nie stosuje się w przypadku, gdy wnioskodawca lub współmałżonek zameldowani są w lokalu, którego właścicielem lub najemcąjest osoba obca, 2.3.3. kryterium powierzchniowego nie stosuje się w przypadku gdy wnioskodawca lub współmałżonek zameldowani są w lokalu służbowym, a nie są jego najemcami. 2.4. średni miesięczny udokumentowany dochód na jedną osobę z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, mieści się w granicach: 2.4.1. w stosunku do osób samotnych do 100% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, 2.4.2. w stosunku do rodzin do 60% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku. oraz osoby które: posiadają orzeczenie sądu nakazujące eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku, podstawą do ubiegania się o przydział lokalu jest: - wniosek o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony stanowiący załącznik Nr 1 * do niniejszej uchwały, - wniosek o zamianę lokalu między stronami stanowiący załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały, - wniosek o przydział lokalu socjalnego stanowiący załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały. W myśl postanowień § 2 ust. 2 Uchwały Burmistrz Miasta Lęborka będzie kierował do zawarcia umów na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy osoby ujęte w: - Rejestrze A - przydział lokalu na czas nieoznaczony dla osób nie posiadających lokalu mieszkalnego, - Rejestrze B - przydział lokalu dla osób podlegających wykwaterowaniu oraz osób zakwalifikowanych do zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, - Rejestrze C - przydział lokalu socjalnego lub wskazanie pomieszczenia tymczasowego - realizacja wyroków o eksmisję, - Rejestrze D - przydział lokalu socjalnego dla osób nie posiadających lokalu mieszkalnego.

5 Osoby ujęte w Rejestrze A, C i D będą kierowane do zawarcia umów najmu wg kolejności, tj. daty złożenia wniosku. Należy podkreślić, że jakkolwiek zaskarżone przepisy zostały umieszczone w tytułach regulujących kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego, to jednak osoby niespełniające wskazanych kryteriów pierwszeństwa, nie zostaną ujęte w żadnym z wymienionych wyżej rejestrów, co w konsekwencji oznacza, że będą w ogóle pozbawione prawa do zawarcia z Gminą Miasta Lęborka umowy najmu takiego lokalu. II. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1). Ilekroć natomiast w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2). Art. 16 Konstytucji RP stanowi natomiast, że ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Powołane wyżej przepisy wskazują na obligatoryjny charakter samorządu stanowiąc, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Osoba nie może odmówić przynależności do terytorialnego związku samorządowego, a organy tego związku nie mogą jej wykluczyć. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy jest jedynym wymogiem przynależności do wspólnoty samorządowej. Wspólnotę tworzą osoby trwale związane z tą wspólnotą a więc stale zamieszkujące w danej gminie. A zatem mieszkańcem gminy jest osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie danej gminy. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest natomiast miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c). Uzyskanie członkostwa danej wspólnoty samorządowej następuje z chwilą nabycia, a zgaśniecie przynależności do niej - z chwilą utraty miejsca zamieszkania na terenie gminy (na przykład wskutek osiedlenia się na terenie innej gminy, stałego wyjazdu za granicę lub śmierci mieszkańca). Czasowe opuszczenie gminy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności, powołaniem do służby wojskowej, wyjazdem za granicę (do pracy, na studia, na leczenie) itp. nie powoduje wygaśnięcia przynależności do wspólnoty. Tak więc dla stwierdzenia, czy dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium danej gminy należy ustalić, czy spełnione są przesłanki z art. 25 k.c. Dla stwierdzenia przynależności do wspólnoty gminnej nie mają natomiast znaczenia okoliczności natury administracyjnoprawnej, a w szczególności fakt zameldowania na terytorium gminy. O charakterze pobytu danej osoby na terenie gminy winny każdorazowo decydować

PRZECIW DYSKRYMINACJI - Rzecznik Praw Obywatelskich
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...