Views
3 years ago

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO ...

6 okoliczności

6 okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty określonej osoby, a nie fakt zameldowania na terenie tej gminy. Zresztą ustawa o samorządzie gminnym stanowi jednoznacznie, że członkami wspólnoty są osoby ją zamieszkujące, a nie osoby zameldowane na jej terenie. Dlatego też osoby, które przebywają na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu są z mocy prawa członkami wspólnoty samorządowej, wobec których gmina ma tworzyć warunki do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych, czy też zaspokajać ich potrzeby mieszkaniowe - w przypadku gospodarstw o niskich dochodach. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Z art. 4 ust. 2 tej ustawy wynika natomiast, że gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek gminy oddania w najem lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy tym mieszkańcom gminy, którzy spełniają kryterium dochodowe określone w uchwale rady gminy. Co do zasady więc podstawowymi warunkami, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy są: zamieszkanie na terenie danej gminy, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód. Ustawa nie wiąże natomiast w jakikolwiek sposób możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką zameldowania na terenie gminy, której spełnienie uprawniałoby dopiero obywatela do ubiegania się o lokal komunalny. Realizacja zadania własnego gminy, polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a także obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie oraz potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, następuje przez wykorzystanie lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy lub przez wynajmowanie lokali od innych właścicieli i podnajmowanie ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Natomiast w myśl art. 20 ust. 2a tej ustawy, w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

7 W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, uregulowanie zawarte w pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 200Ir. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Lębork narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ograniczając w sposób niedopuszczalny prawo ściśle określonej grupy obywateli, tj. znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych i mających niskie dochody, ale nieposiadających stałego zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Lęborka przynajmniej przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu, do ubiegania się o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. Treść tego przepisu wyłącza zatem określoną grupę członków wspólnoty samorządowej gminy z możliwości uzyskania prawa najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych. W stosunku do tych osób - członków wspólnoty samorządowej pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku wyłączył realizację ustawowo określonego obowiązku gminy polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, co zdaniem Rzecznika prowadzi do naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, również uregulowanie zawarte w pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ograniczając w sposób niedopuszczalny prawo ściśle określonej grupy obywateli, tj. znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych i mających niskie dochody, ale nieposiadających stałego zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Lęborka przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu bądź w przypadku braku stałego meldunku nieposiadających ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały w Lęborku, do ubiegania się o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. Treść tego przepisu również wyłącza określoną grupę członków wspólnoty samorządowej gminy z możliwości uzyskania prawa najmu lokalu socjalnego z zasobów komunalnych. W stosunku do tych osób - członków wspólnoty samorządowej pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku wyłączył realizację ustawowo określonego obowiązku gminy polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, co zdaniem Rzecznika prowadzi do naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Podstawę prawną uchwalenia przez gminę zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowi art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Art. 21 ust. 3 precyzuje natomiast, co powinny określać uchwalone przez

PRZECIW DYSKRYMINACJI - Rzecznik Praw Obywatelskich
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...
RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena ...