Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

M e [Nmm] ekvivalentni

M e [Nmm] ekvivalentni moment savijanja, izraz (7.7) σ s dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na savijanje, izraz (7.4). Pri dimenzioniranju presjeka vratila opterećenog samo okretnim momentom T (npr. vratilo transmisije, osovinskog voda i sl.), polazi se od izraza za određivanje maksimalnog torzijskog naprezanja τ t u poprečnom presjeku vratila: T τ t = ≤ τ t dop (7.10) W 0 τ t [N/mm 2 ] torzijsko naprezanje T [Nmm] okretni moment W 0 [mm 3 ] polarni moment otpora u poprečnom presjeku vratila, tabela 7.3 τ t dop [N/mm 2 ] dopušteno torzijsko naprezanje, izrazi (7.10) i (7.11). τ t dop = R τ /υ potr R τ [N/mm 2 ] mjerodavna karakteristika čvrstoće materijala vratila za torziju R τ = R et za mirni moment torzije; R τ = R 0t za istosmjerno promjenjivi moment torzije ν potr potrebni stupanj sigurnosti; ν potr = 4 … 6. Uzimajući u obzir W 0 = d 3 π/16, potrebni promjer vratila slijedi iz izraza (7.9): d ≈ 3 16⋅T π ⋅τ t dop (7.11) Istim postupkom kao i za osovine, temeljem izraza (7.6), u kojem se umjesto momenta savijanja uvrsti ekvivalentni moment savijanja, konstruira se vratilo jednake čvrstoće. 7.3.3 Kontrolni proračun čvrstoće osovina i vratila Nakon približnog određivanja dimenzija osovine ili vratila i njihovog cjelokupnog oblikovanja, mora se izvesti još i kontrola njihove čvrstoće, jer je sada, osim preciznijeg izračuna naprezanja, moguće i preciznije odrediti dinamičku čvrstoću u pojedinim presjecima. Ona se procjenjuje korigirajući dinamičku čvrstoću materijala osovine ili vratila za utjecaje koncentracije naprezanja, dimenzija presjeka, kvalitete površine i druge. Kontrola čvrstoće provodi se samo u pojedinim, tzv. kritičnim presjecima, u kojima se pretpostavlja da je čvrstoća upitna. To su presjeci u kojima opterećenja i koncentracija naprezanja poprimaju velike vrijednosti. Obično se nalaze u presjecima pod zupčanicima i drugim kolima koja prenose gibanje. Čvrstoća osovine u promatranom presjeku se provjerava poznatim izrazom σ ≤ σ = σ (7.12) νR max sdop , potr σ max [N/mm 2 ] najveće normalno naprezanje u promatranom presjeku σ s,dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na savijanje u presjeku R σ [N/mm 2 ] mjerodavna karakteristika čvrstoće osovine na savijanje u presjeku R σ = R rD za neograničenu trajnost osovine R σ = R rDN za trajnost osovine od N ciklusa R rD [N/mm 2 ] trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine u presjeku za ciklički promjenjivo naprezanje s koeficijentom asimetrije ciklusa r R rDN [N/mm 2 ] dinamička čvrstoća strojnog dijela pri asimetriji ciklusa r za vijek trajanja N 141

ν potr ciklusa potrebni stupanj sigurnosti, dok se čvrstoća vratila provjerava kontrolom ekvivalentnih naprezanja ( ) 2 σ σ α τ σ 2 rD ekv = max + 0 ⋅ t ≤ s, dop = (7.13) ν potr R σ ekv [N/mm 2 ] najveće ekvivalentno naprezanje u presjeku τ τ [N/mm 2 ] torzijsko naprezanje u presjeku α 0 omjer mjerodavnih karakteristika čvrstoće na savijanje i torziju; α 0 = R rD /R τ R τ [N/mm 2 ] mjerodavna karakteristika čvrstoće na torziju, ili kontrolom stupnja sigurnosti ν ν ⋅ν σ τ = ≥ 2 2 νσ + ντ ν potr (7.14) ν σ stupanj sigurnosti u odnosu na smo normalna naprezanja; ν σ = R σ /σ max ν τ stupanj sigurnosti u odnosu na smo tangencijalna naprezanja; ν τ = R τ /τ τ , te, ako je vratilo opterećeno samo okretnim momentom, provjerom naprezanja od torzije: τ T W R τ t = ≤ τdop = . (7.15) ν potr Mjerodavne karakteristike čvrstoće osovina Da bi se sproveo kontrolni proračun osovina potrebno je odrediti mjerodavne karakteristike čvrstoće čije određivanje prvenstveno ovisi o vremenskom karakteru opterećenja. Potrebno je i opterećenja preciznije odrediti. Tako se uzimaju u obzir i eventualne aksijalne sile, npr. aksijalna sila kod zupčanika s kosim zubima, porivna sila propelera kod vratila osovinskog voda na brodovima i sl. U svakoj točki poprečnog presjeka rotirajuće osovine se tada vlačna σ v (ili tlačna σ t ) naprezanja od aksijalne sile zbrajaju sa savojnim naprezanjima σ s , slika 7.8b, pa se ukupna normalna naprezanja σ ciklički mijenjaju od σ v - σ s do σ v + σ s , slika 7.8c. Zbog toga je koeficijent asimetrije ciklusa normalnih naprezanja jednak: r σ σ v −σ s σ σ + σ min = = max v s (7.16) σ min [N/mm 2 ] najmanje naprezanje ciklusa, slika 7.6c σ max [N/mm 2 ] najveće naprezanje ciklusa, slika 7.6c σ v [N/mm 2 ] vlačno naprezanje σ s [N/mm 2 ] naprezanje na savijanje, izraz (7.2). 142

pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi