Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

τ t σ max τ t σ v σ

τ t σ max τ t σ v σ s σ min σ v σ N max σ, σ P σ A = σ s σ v σ e,sr σ eA σ e,max vrijeme R A σ s σ N min a) b) c) d) Slika 7.8: Tok normalnih naprezanja u poprečnom presjeku osovine ili vratila a) torzijsko naprezanje b) rezultirajuće normalno naprezanje c) ciklus normalnog naprezanja (za jedan okretaj) d) ciklus ekvivalentnog naprezanja e) ciklus dinamičke čvrstoće (ciklus na granici zamora materijala) Trajna dinamička čvrstoća na savijanje osovine (ili vratila) R rD za koeficijent asimetrije ciklusa normalnih naprezanja r, određuje se sada prema izrazu (1.113): Rr 2 = b R (7.17) − + ( r) D D − 2 k 1 1s σ e) k σ faktor otpornosti dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg (vlačnog, tlačnog) naprezanja, tabela 7.4 r koeficijent asimetrije ciklusa naprezanja, izraz (7.16) b D zbirni faktor dinamičkih uticaja b D b ⋅b β 1 2 = (7.18) ks b 1 faktor dimenzija za dinamičku čvrstoću na savijanje, tabela 1.9 b 2 faktor kvalitete površine, tabela 1.10 β ks efektivni faktor koncentracije naprezanja na savijanje, tabele 7.5 i 7.6. Ukoliko u promatranom presjeku osovine nema aksijalne sile, preostaje čisto savijanje s asimetrijom ciklusa r = -1, pa je dinamička čvrstoća b ⋅b R = R = R (7.20) rD 1 2 −1D −1s βks Mjerodavne karakteristike čvrstoće vratila Pri proračunu vratila, prikazani proračun dinamičke čvrstoće na savijanje vrijedi samo za konstantni okretni moment. Naime, kod promjenjivog okretnog momenta, zbog ovisnosti savojnih opterećenja o njemu, javljaju se normalna naprezanja promjenjive amplitude, pa se dinamička čvrstoća na savijanje određuje prema poglavlju 1.8.1.3.3. Mjerodavna karakteristika čvrstoće za torziju R τ određuje se ovisno o (ne)promjenjivosti momenta torzije: • Za statičko opterećenje (mirni moment torzije) uzima se korigirana granica tečenja 143

R τ = b 1e · R et (7.21) b 1e faktor dimenzija za granicu tečenja na torziju, približne vrijednosti na slici 1.24b za rastezljive materijale, te korigirana statička čvrstoća b ⋅ R β 1m mt R τ = (7.22) ' kt R et [N/mm 2 ] granica tečenja za torziju, korigirana za faktor dimenzija, ako nije već obuhvaćen granicom tečenja, tabela 7.3 b 1m faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju, slika 1.24a R mt [N/mm 2 ] statička čvrstoća na torziju, tabela 7.3 β' kt efektivni faktor koncentracije naprezanja pri statičkom lomu od torzije; osim za izrazito krte materijale, za sve ostale materijale je β' kt ≈ 1 za krte materijale. • Za diskontinuirano promjenjivi okretni moment, slika 7.13, mjerodavne su statičke karakteristike čvrstoće na torziju, kao gore, koje se uspoređuju s najvećim naprezanjem (od najvećeg okretnog momenta). No, za svaki nivo okretnog momenta naprezanja od savijanja se ciklički mijenjaju, svaki put s različitom amplitudom. Djelovanje ovih naprezanja se tada može zamijeniti s ekvivalentnim naprezanjem σ e konstantne amplitude koje u pogledu čvrstoće ima isti učinak: ⎛ 1 m m ⎞ e = ⎜ i ⋅ i ⎟ = ke⋅ i,max i σ ∑ α σ σ (7.23) ⎝ ⎠ σ e [N/mm 2 ] ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude, koje uzrokuje isti nivo oštećenja tj. isti vijek trajanja strojnog dijela, kao sva djelujuća naprezanja σ i zajedno α i udio broja ciklusa na i-tom nivou naprezanja prema ukupnom broju ciklusa, tj. frekvencija pojavljivanja i-tog naprezanja σ i [N/mm 2 ] maksimalno naprezanje i-tog nivoa m' nagib Wöhlerove krivulje za dinamičku čvrstoću materijala na savijanje izraz 1.105 k e faktor ekvivalentnosti spektra normalnih naprezanja u presjeku vratila σ i,max [N/mm 2 ] maksimalni nivo normalnih naprezanja. T Ako se zanemare težine dijelova na vratilu i naprezanja od aksijalne sile, onda su normalna naprezanja u vratilu linearno proporcionalna s okretnim momentom, pa se faktor ekvivalentnosti spektra može izračunati kao k e ⎛ ⎜ = ⎝ ∑ i α T T m i i max 1 m ⎞ ⎟ ⎠ , (7.24) a ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude je σ e = k e σ i,max . 144

HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit