Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

T 1 T 2 T 3 T 4 • Za

T 1 T 2 T 3 T 4 • Za dinamičko opterećenje (promjenjivi moment torzije), mjerodavna je dinamička čvrstoća na torziju R rDt vratila u promatranom presjeku: t σ s σ s1 σ s3 σ s2 σ s4 t Slika 7.13: Diskontinuirano promjenjivi okretni moment i njime izazvana savojna naprezanja R rDt 2 b t ⋅b t = R (7.25) 2 − k 1 − τ ( ) 1 2 −1t r β kt b 1t faktor dimenzija za statičku čvrstoću na torziju; približno prema tabeli 1.9 b 2t faktor kvalitete površine za torziju, tabela 1.10 R -1t [N/mm 2 ] dinamička čvrstoća materijala za torziju pri r = -1, tabela 7.3 β ' kt efektivni faktor koncentracije naprezanja za torziju β ' kt ≈ 1 i za najčvršće konstrukcijske čelike faktor otpornosti torzijske dinamičke čvrstoće na uticaj srednjeg naprezanja, tabela 7.4 r koeficijent asimetrije ciklusa momenta torzije, r = T min /T max . k τ Za precizno računanje dinamičke čvrstoće na savijanje potrebno je precizno izračunati ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude, ili odgovarajući faktor ekvivalentnosti spektra. Dinamička čvrstoća na savijanje može se približno izračunati prema izrazu (7.17), pri čemu se normalna naprezanja računaju temeljem maksimalnog momenta torzije. 7.4 DEFORMACIJE OSOVINA ILI VRATILA 7.4.1 Progib osovina ili vratila Zbog momenta savijanja osovina ili vratilo se elastično deformira (savije), pa osna linija zauzme zakrivljen oblik, slika 7.16. Ova deformirana geometrijska linija naziva se elastična linija savijanja, a sama deformacija progib. Kutna deformacija elastične linije, tj. derivacija njezine jednadžbe u smjeru osi, naziva se nagib. Progib uzrokuje ekscentričnu rotaciju dijelova na osovinama ili vratilima (zupčanici, remenice, lančanici,...), što negativno utječe na funkciju čitavog stroja (npr. odstupanja u zahvatu zupčanika). Nagib mijenja i položaj rukavca u ležajima, 145

što uzrokuje njihovo nejednoliko opterećenje i time veće trošenje, tj. manju trajnost. Zbog toga se veličine progiba i nagiba ograničavaju s dopuštenim vrijednostima koje se određuju iskustveno. Postupak određivanja progiba f i nagiba vratila ili osovine rukavaca u ležajevima β LA i β LB teče tako da se, na mjestu gdje se želi izračunati progib, fiktivno podijeli osovina ili vratilo na dva konzolno učvršćena nosača (lijevi i desni dio, slika 7.16). Za svaki od dijelova određuju se progibi na pozicijama ležajeva f A i f B , te kutevi nagiba elastične linije β A i β B . Ako na lijevi i desni dio istovremeno djeluje više sila, za svaku pojedinu silu F i odvojeno se računaju progibi na pozicijama ležajeva f Ai i f Bi te kutevi nagiba elastične linije β Ai i β Bi (izrazi za neke najvažnije praktične izvedbe osovine i vratila navode se u tabeli 7.11). Ako sila F i djeluje upravo na mjestu gdje je prerezana osovina ili vratilo, moraju se toj sili izračunati pripadajuće reakcije F A i F B , koje se zatim uzimaju u obzir u proračunu. Progibi f A i f B , te kutevi nagiba elastične linije β A i β B . 7.4.2 Kutevi torzije Kut torzije jest deformacija nastala djelovanjem okretnog momenta T. Njegova veličina važna je prvenstveno kod dugih vratila i kod vratila s čestim promjenama smjera vrtnje, jer veliki kut torzije uzrokuje neželjene vibracije. Za vratila s konstantnim poprečnim presjekom (slika 7.18) kut torzije vratila iznosi: T ⋅l ϕ = (7.45) G ⋅ I t ϕ [rad] kut torzije T [Nmm] okretni moment vratila l [mm] dužina između dva usporedna presjeka vratila, slika 7.18 G [N/mm 2 ] modul smika materijala vratila I 0 [mm 4 ] polarni moment otpora presjeka vratila, tabela 7.3 l T d d/2 T ϕ Slika 7.18: Torzije vratila s konstantnim poprečnim presjekom U praksi su vratila zbog konstrukcijskih razloga (sjedala ležajeva, nasloni za sprječavanja aksijalnog pomaka zupčanika itd.) općenito izrađena s različitim promjerima po dužini (slika 7.19). Kut torzija vratila između dva usporedna presjeka (obično između dovoda i odvoda) računa se kao zbroj progiba na pojedinim odsjecima s konstantnim poprečnim presjekom. Pri 146

SNV Bulletin #10
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
SNV Bulletin #10
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Nova slika II - Jovan Despotović
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
084-085 Podesavanje ovjesa
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Drvena ljepotica - Hrvatske šume
Lipa - Hrvatske šume
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Ovdje - WordPress – www.wordpress.com
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Enter Presentation Title Here
1 - Å umarski list
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit