Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

i centrifugalnih pumpi

i centrifugalnih pumpi 1,0 do 1,5 promila. Ovako dobivenu relativnu zračnost treba još kontrolirati da li udovoljava uvjetima vezanim za toplinsko rastezanje materijala blazinice. U stacionarnom (ustaljenom) pogonu kliznog ležaja s hidrodinamičkim podmazivanjem rukavac se odigne od ležaja i pomakne u smjeru obodne brzine, stvarajući tako uljni klin s razvijenim hidrodinamičkim pritiskom koji nosi opterećenje ležaja F, slika 8.32a. a) b) Slika 8.13: Karikirani prikaz položaja rukavca u ležaju kod hidrodinamičkog podmazivanja Udaljenost između centra rukavca i centra ležaja naziva se ekscentricitet ležaja e. Očigledno, na pravcu koji spaja centar ležaja i centar rukavca nalazi se najmanja debljina uljnog filma h 0 , čija je vrijednost izuzetno važna pri proračunu radijalnog kliznog ležaja. Da bi se Reynoldsova jednadžba mogla primijeniti na proračun radijalnog kliznog ležaja s hidrodinamičkim podmazivanjem, potrebno je pronaći analitički izraz za udaljenost kliznih površina, tj. za debljinu uljnog filma h na proizvoljnoj poziciji u ležaju definiranu kutem φ. Postavljajući Pitagorin poučak za pravokutni trokut sa slike 8.13b ( ) cosϕ ( ) 2 2 2 ⎡⎣ R − h + e⎤⎦ + ⎡⎣ R− h sinϕ⎤⎦ = r (8.7) R [mm] polumjer blazinice ležaja, R=D/2 r [mm] polumjer rukavca, r=d/2 h [mm] debljina uljnog filma na proizvoljnoj poziciji definiranu kutem φ φ [rad] kut kojeg zatvara proizvoljni radijus-vektor polumjera blazinice sa spojnicom centar rukavca - centar ležaja te rješavajući kvadratnu jednadžbu po h, uz zanemarivanje članova drugog reda, dobiva se ovisnost debljine uljnog filma o zračnosti i ekscentricitetu ležaja: h= ∆ r+ e⋅ cosϕ (8.8) ∆r [mm] polovina zračnosti radijalnog kliznog ležaja, ∆r = Z/2 = R-r. Za φ = π dobije se izraz za najmanju debljinu uljnog filma: h0 = ∆r− e. (8.9) 163

Iz izraza (8.8) također slijedi: ( 1 cos ) h=∆ r + ε ϕ (8.10) h 0 = 1 − ε ∆r (8.11) gdje je ε relativni ekscentricitet radijalnog kliznog ležaja e 2e ε = = ∆r Z , (8.12) A omjer h 0 /∆r relativna vrijednost najmanje debljine uljnog filma. Raspodjela površinskog pritiska i Sommerfeldov broj Da bi se dobila raspodjela površinskog (hidrodinamičkog) pritiska u radijalnom klizom ležaju s jednim uljnim klinom potrebno Reynoldsovu jednadžbu (8.1) preurediti za polarne koordinate i integrirati je. Uvrštavajući u nju x = r·dφ, izraz (8.10) i dovitljivu supstituciju, Sommerfeld ju je 1904. godine uspio integrirati. Dobiveno je: ( 2+ cos ) sin ( 2+ )( 1+ cos ) ε ε ϕ ϕ p ηω ∫ dp = p− p0 = 6 (8.13) 2 2 2 ψ p ε ε ϕ 0 Raspored pritiska kojeg opisuje ova jednadžba prikazan je na slici 8.33. Uočljivo je da je maksimalna vrijednost hidrodinamičkog pritiska u točki ležaja koja se nalazi između njegove vertikalne simetrale i točke s najmanjom debljinom uljnog filma. Integrirajući hidrodinamički h Slika 8.14: Raspored hidrodinamičkog pritiska u radijalnom kliznom ležaju pritisak po površini na kojoj djeluje, i izjednačivši ga s opterećenjem ležaja F, nakon sređivanja, dobiva se: bd ⋅ ⋅η ⋅ω 6πε = . (8.14) F ⋅ ψ 2 2+ ε 2 1−ε 2 ( ) Omjer opterećenja ležaja i projekcije dodirne površine b⋅d (slika 8.34) definira se kao srednji površinski pritisak: p sr F = (8.15) bd ⋅ F [N] radijalno opterećenje ležaja b [mm] širina ležaja, slika 8.34 d [mm] promjer rukavca osovine ili vratila. 164

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Strength of structures and components.pdf - FESB