Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

• odstupanje

• odstupanje simetričnosti • odstupanja rotacijskih površina: • radijalno bacanje (radijalna ispupčenost) pri rotaciji • aksijalno kružno gibanje (aksijalna ispupčenost) pri rotaciji Obzirom na zahtijevanu točnost izrade strojnih dijelova, odstupanja oblika i položaja je potrebno omeđiti i propisivanjem potrebnih tolerancija. Ako na radioničkom nacrtu nije posebno propisana tolerancija oblika i položaja, moraju se dati potrebna odstupanja u sklopu tolerancija dužinskih mjera. U slučajevima kada funkcionalnost zahtijeva veću točnost oblika i položaja strojnih dijelova, potrebno je tolerancije oblika i položaja posebno propisati. 1.5.3 Tolerancije hrapavosti tehničkih površina Hrapavost površine je u općem smislu mikrogeometrijska nepravilnost površine, koja nastaje tijekom postupaka obrade ili drugih utjecaja. Hrapavost površine u određenim slučajevima bitno utječe na radna svojstva strojnih dijelova, posebno na mjestima međusobnog spoja pojedinih elemenata (trenje, zračnost, podmazivanje...). Općenito, strojni dijelovi s manjom hrapavošću imaju veću dinamičku čvrstoću, veću otpornost na koroziju, veću sposobnost nalijeganja, bolje prenose toplinu itd. Kako je postizanje niskog stupnja hrapavosti uvijek povezano s duljim i skupljim postupcima obrade, ono ima za posljedicu povećanje cijene strojnog dijela. Veličina hrapavosti obično se mjeri obzirom na srednju referentnu crtu profila neravnine m, koja dijeli profil tako, da je unutar mjerne duljine l veličina svih kvadrata odstupanja profila od te crte najmanja, slika 1.4. Mjerna duljina l ovisna je o vrsti i kvaliteti obrade, te o metodi mjerenja. Parametri hrapavosti određeni su standardom DIN 4762, a neki od njih i starijim standardima HRN M.A1.020 i 021 i DIN 4768. a) b) y 0 y(x) m y l Ra x 0 Slika 1.4: Procjenjivanje hrapavosti površine a) srednje aritmetičko odstupanje profila R a b) način određivanja srednje visine neravnine R z Za procjenjivanje hrapavosti površine u strojarskoj praksi najčešće se upotrebljava srednje aritmetičko odstupanje profila R a, koje je jednako srednjoj aritmetičkoj vrijednosti apsolutnih vrijednosti visine profila neravnina na mjernoj duljini l. yp1 yv1 yp2 yv2 yp3 yv3 l yp4 yv4 yp5 yv5 m x l n 1 1 Ra = y( x) dx yi l∫ ≈ ∑ (1.6) n i = 1 0 R a [µm] srednje aritmetičko odstupanje profila l [µm] mjerna duljina hrapavosti površine y(x), y i [µm] visina profila hrapavosti s obzirom na srednju referentnu crtu x [µm] dužina uzduž mjerne duljine n broj točaka procjenjivanja visine profila uzduž mjerne duljine 15

Kao parametar hrapavosti često se upotrebljava srednja visina neravnina R z , koja je jednaka zbroju aritmetičke sredine apsolutnih vrijednosti visine pet najviših vrhova i aritmetičke sredine apsolutnih vrijednosti pet najvećih dubina udolina na mjernoj duljini l. 5 5 1 ⎛ ⎞ R = ⎜ y + y ⎟≈4 ⋅R ⎝ ⎠ ∑ ∑ (1.7) z pi vi a 5 i= 1 i= 1 R z [µm] srednja visina neravnina y pi [µm] visina i-tog najvišeg vrha y vi [µm] udubina i-te najniže udoline Važan parametar hrapavosti jest i najveća visina profila R y , koja je definirana kao udaljenost između dva pravca paralelna sa srednjom linijom profila, povučena tako da u granicama mjerne duljine dodiruju najvišu, odnosno najnižu točku profila. Ovaj parametar jednak je parametru R max (najveća visina neravnina) definiranom HRN standardom. Približno je R max = 6,4 R a . Prema standardu HRN M.A0.065 i DIN ISO 1302, hrapavosti tehničkih površina su podijeljene u 12 stupnjeva, ovisno o najvećoj vrijednosti srednjeg aritmetičkog odstupanja R a , tabela 1.4. U istoj su tabeli, radi mogućnosti usporedbe, navedeni i razredi hrapavosti, koji se još mogu naći u starijoj literaturi i crtežima. Tabela 1.3: Stupnjevi i razredi hrapavosti površina strojnih dijelova pri različitim obradama Stupanj hrapavosti N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 Razred hrapavosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R a [µm] 0,012 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100 R z [µm] 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100 200 400 Ručna obrada Lijevanje grubo turpijanje fino turpijanje u pijesku u kokili toplo, slobodno Kovanje toplo u ukovnju hladno u ukovnju toplo Valjanje hladno Pjeskarenje grubo Tokarenje fino grubo Blanjanje fino grubo Provlačenje fino grubo Glodanje fino Bušenje Razvrtavanje grubo Brušenje fino mehaničko Poliranje električno Honanje, lepanje Superfiniš 16

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...