Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Ovaj način

Ovaj način standardizacije je najracionalniji jer se definiraju osnovni parametri i zupčanika i reznog alata. Izrada cilindričnih zupčanika Postupci izrade zupčanika mogu biti: a) Lijevanje b) Sinteriranje c) Hladno izvlačenje d) Valjanje e) Obrada odvajanjem čestica, koja se dijeli na e1) Fazonske postupke – oblik alata odgovara obliku uzubine e2) Odvalne postupke – alat ima oblik osnovnog profila ili zupčanika U Fazonske postupke spadaju: e1.1) Provlačenje (pomoću profilirane igle) – za izradu zupčanika s unutrašnjim ozubljenjem e1.2) Štancanje – iz limova debljine do 1,3 mm e1.3) Profilno pločasto glodalo – profil glodala odgovara uzubini – za svaki modul i broj zubi trebalo bi drugo glodalo pa se radi ograničavanja broja potrebnih glodala odustaje od teoretski točnog profila boka ⇒ koriste se tamo gdje se ne traži velika točnost. e1.4) Prstasto – profilno glodalo – za zupčanike velikih promjera zbog velike cijene odvalnih pužnih glodala 197

U odvalne postupke spadaju: e2.1) Odvalno blanjanje –Maagov postupak – alat u obliku ozubnice (zupčane letve) e2.2) Odvalno dubljenje – Fellows postupak – alat ima oblik zupčanika e2.3) Odvalno glodanje – alat ima oblik pužnog glodala (evolventni puž isprekidan uzdužnim utorima s oštricama) 198

 • Page 1 and 2:

  S V E U Č I L I Š T E U S P L I T

 • Page 3 and 4:

  1. UVOD Strojarstvo je područje te

 • Page 5 and 6:

  Poznavanje materijala, njihovih kar

 • Page 7 and 8:

  1.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI Na

 • Page 9 and 10:

  1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 3,15 1,60

 • Page 11 and 12:

  a) b) nul-linija nazivna mjera Di t

 • Page 13 and 14:

  osnovna odstupanja mjera + − 0 A

 • Page 15 and 16:

  • Sistem jedinstvene osovine. U o

 • Page 17 and 18:

  Kao parametar hrapavosti često se

 • Page 19 and 20:

  a) V b) dV p g dG c) F d) F Slika 1

 • Page 21 and 22:

  1 2 Slika 1.7: Trenje pri kotrljanj

 • Page 23 and 24:

  F vrijeme t Slika 1.8: Statičko op

 • Page 25 and 26:

  ∆F p = lim i ∆A→0 ∆A i . (1

 • Page 27 and 28:

  µ Poissonov koeficijent, konstanta

 • Page 29 and 30:

  l l Slika 1.14: Naprezanja od savij

 • Page 31 and 32:

  Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske

 • Page 33 and 34:

  1.7.7 Složena stanja naprezanja U

 • Page 35 and 36:

  dvoosno, odnosno troosno stanje nap

 • Page 37 and 38:

  opterećenja, naprezanja i deformac

 • Page 39 and 40:

  ν σ R σ = (1.74) σ ν σ parcij

 • Page 41 and 42:

  1.8.1.3.1 Karakteristike čvrstoće

 • Page 43 and 44:

  Slika 1.29: Formirana klizna ravnin

 • Page 45 and 46:

  a x b d c x σ d +σmax -σmax c a

 • Page 47 and 48:

  oj ciklusa Slika 1.36: Nastanak Smi

 • Page 49 and 50:

  σ max [N/mm 2 ] najveće naprezanj

 • Page 51 and 52:

  R -1 [N/mm 2 ] trajna dinamička č

 • Page 53 and 54:

  vrijednosti b D do vrijednosti 1. Z

 • Page 55 and 56:

  Slika 1.45: Definiranje parametara

 • Page 57 and 58:

  Gustoća vjerojatnosti oštećenje

 • Page 59 and 60:

  2 ZAVARENI SPOJEVI Zavareni spojevi

 • Page 61 and 62:

  hlađenja. Time se utječe na pobol

 • Page 63 and 64:

  Teški metali. Bakar (Cu), mjedi (C

 • Page 65 and 66:

  Ako zavar prenosi opterećenja koja

 • Page 67 and 68:

  Posebnu pozornost treba posvetiti p

 • Page 69 and 70:

  τ s⊥ [N/mm 2 ] smično naprezanj

 • Page 71 and 72:

  a) b b) A 1 = b⋅t b A 1 = b⋅t t

 • Page 73 and 74:

  Pri tome je potrebno uzeti u obzir

 • Page 75 and 76:

  a) b) c) d) e) f) g) 60° 60° 55°

 • Page 77 and 78:

  F V ∆ lV = (3.4) CV ∆l V [mm] p

 • Page 79 and 80:

  1 F = F − F = F = F (1 −Φ ) rP

 • Page 81 and 82:

  obzir predznak −F rVmin . Najveć

 • Page 83 and 84:

  trenja F tr = F n ⋅µ N kut ρ',

 • Page 85 and 86:

  σ = σ + 3⋅τ ≤ 0,9⋅ R (3.30

 • Page 87 and 88:

  3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim

 • Page 89 and 90:

  W P η = = h W α + ρ ⋅d ⋅ π

 • Page 91 and 92:

  Kontrola opasnosti od izvijanja nav

 • Page 93 and 94:

  a) b) c) d) l 3,2 3,2 3,2 3,2 d a)

 • Page 95 and 96:

  p F F = = ≤ p 2 dop Aproj 2l2 ⋅

 • Page 97 and 98:

  a) b) c) 0,8 ili Konus 1:50 3,2 Kon

 • Page 99 and 100:

  M s [Nmm] moment savijanja; M s = F

 • Page 101 and 102:

  T p d T p D n D z a) b) Slika 4.11:

 • Page 103 and 104:

  Tabela 5.1 Osnovna svojstva i mogu

 • Page 105 and 106:

  h • uložni klinovi, koji se ula

 • Page 107 and 108:

  • aksijalno pokretnom glavinom, g

 • Page 109 and 110:

  5.5 STEZNI SPOJEVI 5.5.1 Nerastavlj

 • Page 111 and 112:

  Vrijednosti za R zv i R zg mogu se,

 • Page 113 and 114:

  0,2 0,32 0,53 0,67 0,78 0,83 0,87 0

 • Page 115 and 116:

  U praksi, proračun steznog spoja n

 • Page 117 and 118:

  ρ α/2 ρ F N F F r F p α/2 F tr

 • Page 119 and 120:

  Uz F tr,o ≅ F tr,g , također sli

 • Page 121 and 122:

  Sigurnost protiv klizanja je dakle:

 • Page 123 and 124:

  Radnja opruge grafički predstavlja

 • Page 125 and 126:

  U praksi se za opruge najviše upot

 • Page 127 and 128:

  a) b) F B s b B=n⋅b b h l h l n

 • Page 129 and 130:

  F F p α r a D d Slika 6.10: Zavojn

 • Page 131 and 132:

  kombinacijama, tabela 6.7. U takvim

 • Page 133 and 134:

  jednaki su kao za okrugle torzijske

 • Page 135 and 136:

  Popravni faktor naprezanja k t uzim

 • Page 137 and 138:

  7 OSOVINE I VRATILA Osovine služe

 • Page 139 and 140:

  M = M + M (7.1) 2 2 s sx sy l l B l

 • Page 141 and 142:

  Paraboloid se aproksimira nizom val

 • Page 143 and 144:

  ν potr ciklusa potrebni stupanj si

 • Page 145 and 146:

  R τ = b 1e · R et (7.21) b 1e fak

 • Page 147 and 148: što uzrokuje njihovo nejednoliko o
 • Page 149 and 150: f G m teoretski položaj težišta
 • Page 151 and 152: 7.5.2 Torzijska kritična brzina vr
 • Page 153 and 154: 8.1 KLIZNI LEŽAJEVI Klizni ležaje
 • Page 155 and 156: • granično podmazivanje (I), •
 • Page 157 and 158: Slika 8.8: Smještaj utora za podma
 • Page 159 and 160: izvedbama, čime se dobiva na kruto
 • Page 161 and 162: a) b) D H B H Slika 8.9: Radijalni
 • Page 163 and 164: 8.1.3 Proračun radijalnih kliznih
 • Page 165 and 166: Iz izraza (8.8) također slijedi: (
 • Page 167 and 168: Provjera hidrodinamičkog plivanja
 • Page 169 and 170: 8.2.1 Radijalni valjni ležajevi Ra
 • Page 171 and 172: 8.2.2 Aksijalni valjni ležajevi Ak
 • Page 173 and 174: NA NN QJ igličasti ležajevi dvore
 • Page 175 and 176: f n 1 ⎛33,33 ⎞ = ε ⎜ ⎟ ⎝
 • Page 177 and 178: 9.1.1 Čvrste spojke Čahurasta Šk
 • Page 179 and 180: ω 1 ϕ 1 ω 2 ϕ 1 =0 i 180 0 α c
 • Page 181 and 182: m α m α Za paralelne osovine II.
 • Page 183 and 184: Za sistem sa vezanim masama koje se
 • Page 185 and 186: M p 5 7 1 6 2 4 3 - - Radni strojev
 • Page 187 and 188: Ukupno vrijeme uključivanja: t + u
 • Page 189 and 190: Spojke za upuštanje u rad - Upotre
 • Page 191 and 192: • prijenosnici s neposrenim konta
 • Page 193 and 194: 2) prijenosi za vratila koja se sij
 • Page 195 and 196: se kutevima pritiska u točki Y kao
 • Page 197: jednaka polumjeru zakrivljenosti (
 • Page 201 and 202: ‣ Pomak profila ne mijenja korak
 • Page 203 and 204: Prekrivanje profila Znamo da se zah
 • Page 205 and 206: Ove sile moraju prenijeti vratila i
 • Page 207: Prednosti pužnih prijenosnika: Vrl
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi