Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

a) Nula par ( x1 = x 2 =

a) Nula par ( x1 = x 2 = 0 ) i V-nula par ( ∑x = x1+ x 2 = 0 ) O1 b) V-plus par ( ∑x = x1+ x 2 > 0 O1 a = (dw1 + dw2)/2 = ao = (d1 + d2)/2 dw2/2 = d2/2 dw1/2 = d1/2 N1 dw2 = d2 db1 dw1 = d1 db2 αn C αn N2 αw = αn promjena osnog razmaka dw1 dw2 d1 N1 d2 db1 db2 αw C αw O2 d d = d w1 1 = d w2 2 α =α w n d + d a = a = 1 2 0 (0.1) 2 d d > d w1 1 > d w2 2 α >α w n d + d d + d a = > a 0 = 2 2 w1 w2 1 2 O2

Prekrivanje profila Znamo da se zahvat odvija po dodirnici N 1 N 2 , ali ne od N 1 do N 2 , već početak i kraj zahvata diktiraju promjeri krugova preko glava spregnutih zupčanika, jer zahvata na jednom zupčaniku ne može biti izvan krugova preko glave. Dakle, zahvat traje od točke A do točke E u kojima se sijeku krugovi preko glava. U trenutku kada zub zupčanika 2 uđe u zahvat (u točki A) s točkom boka zuba zupčanika 1 koja se nalazi na promjeru točke A, prethodni par zubi se dodiruje u točki zahvatne linije koja je za korak temeljnog kruga udaljena od tačke A. Dakle, tada su dva para zubi u zahvatu. To traje sve dotle dok spomenuti prethodni par zubi ne izađe iz zahvata u točki E. Tada se naš promatrani par zubi nalazi u točki (B) koja je za korak na temeljnom krugu udaljena od točke E. Dakle, od točke a do točke B svaki par zubi ima dvostruki zahvat, tj. profili su prekriveni. Slično se zaključuje i za područje zahvatne lijine od točke D do E. Jasno je da je između tih područja, od točke B do točke D područje jednostrukog zahvata. Područje dvostrukog zahvata mora postojati, inače nebi bilo kontinuiranog prijenosa gibanja s jednog na drugi zupčanik. Očiti uvjet za to je e > t b Omjer ovih dviju veličina naziva se stupanj prekrivanja profila e ε = > 1 . t b 202

 • Page 1 and 2:

  S V E U Č I L I Š T E U S P L I T

 • Page 3 and 4:

  1. UVOD Strojarstvo je područje te

 • Page 5 and 6:

  Poznavanje materijala, njihovih kar

 • Page 7 and 8:

  1.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI Na

 • Page 9 and 10:

  1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 3,15 1,60

 • Page 11 and 12:

  a) b) nul-linija nazivna mjera Di t

 • Page 13 and 14:

  osnovna odstupanja mjera + − 0 A

 • Page 15 and 16:

  • Sistem jedinstvene osovine. U o

 • Page 17 and 18:

  Kao parametar hrapavosti često se

 • Page 19 and 20:

  a) V b) dV p g dG c) F d) F Slika 1

 • Page 21 and 22:

  1 2 Slika 1.7: Trenje pri kotrljanj

 • Page 23 and 24:

  F vrijeme t Slika 1.8: Statičko op

 • Page 25 and 26:

  ∆F p = lim i ∆A→0 ∆A i . (1

 • Page 27 and 28:

  µ Poissonov koeficijent, konstanta

 • Page 29 and 30:

  l l Slika 1.14: Naprezanja od savij

 • Page 31 and 32:

  Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske

 • Page 33 and 34:

  1.7.7 Složena stanja naprezanja U

 • Page 35 and 36:

  dvoosno, odnosno troosno stanje nap

 • Page 37 and 38:

  opterećenja, naprezanja i deformac

 • Page 39 and 40:

  ν σ R σ = (1.74) σ ν σ parcij

 • Page 41 and 42:

  1.8.1.3.1 Karakteristike čvrstoće

 • Page 43 and 44:

  Slika 1.29: Formirana klizna ravnin

 • Page 45 and 46:

  a x b d c x σ d +σmax -σmax c a

 • Page 47 and 48:

  oj ciklusa Slika 1.36: Nastanak Smi

 • Page 49 and 50:

  σ max [N/mm 2 ] najveće naprezanj

 • Page 51 and 52:

  R -1 [N/mm 2 ] trajna dinamička č

 • Page 53 and 54:

  vrijednosti b D do vrijednosti 1. Z

 • Page 55 and 56:

  Slika 1.45: Definiranje parametara

 • Page 57 and 58:

  Gustoća vjerojatnosti oštećenje

 • Page 59 and 60:

  2 ZAVARENI SPOJEVI Zavareni spojevi

 • Page 61 and 62:

  hlađenja. Time se utječe na pobol

 • Page 63 and 64:

  Teški metali. Bakar (Cu), mjedi (C

 • Page 65 and 66:

  Ako zavar prenosi opterećenja koja

 • Page 67 and 68:

  Posebnu pozornost treba posvetiti p

 • Page 69 and 70:

  τ s⊥ [N/mm 2 ] smično naprezanj

 • Page 71 and 72:

  a) b b) A 1 = b⋅t b A 1 = b⋅t t

 • Page 73 and 74:

  Pri tome je potrebno uzeti u obzir

 • Page 75 and 76:

  a) b) c) d) e) f) g) 60° 60° 55°

 • Page 77 and 78:

  F V ∆ lV = (3.4) CV ∆l V [mm] p

 • Page 79 and 80:

  1 F = F − F = F = F (1 −Φ ) rP

 • Page 81 and 82:

  obzir predznak −F rVmin . Najveć

 • Page 83 and 84:

  trenja F tr = F n ⋅µ N kut ρ',

 • Page 85 and 86:

  σ = σ + 3⋅τ ≤ 0,9⋅ R (3.30

 • Page 87 and 88:

  3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim

 • Page 89 and 90:

  W P η = = h W α + ρ ⋅d ⋅ π

 • Page 91 and 92:

  Kontrola opasnosti od izvijanja nav

 • Page 93 and 94:

  a) b) c) d) l 3,2 3,2 3,2 3,2 d a)

 • Page 95 and 96:

  p F F = = ≤ p 2 dop Aproj 2l2 ⋅

 • Page 97 and 98:

  a) b) c) 0,8 ili Konus 1:50 3,2 Kon

 • Page 99 and 100:

  M s [Nmm] moment savijanja; M s = F

 • Page 101 and 102:

  T p d T p D n D z a) b) Slika 4.11:

 • Page 103 and 104:

  Tabela 5.1 Osnovna svojstva i mogu

 • Page 105 and 106:

  h • uložni klinovi, koji se ula

 • Page 107 and 108:

  • aksijalno pokretnom glavinom, g

 • Page 109 and 110:

  5.5 STEZNI SPOJEVI 5.5.1 Nerastavlj

 • Page 111 and 112:

  Vrijednosti za R zv i R zg mogu se,

 • Page 113 and 114:

  0,2 0,32 0,53 0,67 0,78 0,83 0,87 0

 • Page 115 and 116:

  U praksi, proračun steznog spoja n

 • Page 117 and 118:

  ρ α/2 ρ F N F F r F p α/2 F tr

 • Page 119 and 120:

  Uz F tr,o ≅ F tr,g , također sli

 • Page 121 and 122:

  Sigurnost protiv klizanja je dakle:

 • Page 123 and 124:

  Radnja opruge grafički predstavlja

 • Page 125 and 126:

  U praksi se za opruge najviše upot

 • Page 127 and 128:

  a) b) F B s b B=n⋅b b h l h l n

 • Page 129 and 130:

  F F p α r a D d Slika 6.10: Zavojn

 • Page 131 and 132:

  kombinacijama, tabela 6.7. U takvim

 • Page 133 and 134:

  jednaki su kao za okrugle torzijske

 • Page 135 and 136:

  Popravni faktor naprezanja k t uzim

 • Page 137 and 138:

  7 OSOVINE I VRATILA Osovine služe

 • Page 139 and 140:

  M = M + M (7.1) 2 2 s sx sy l l B l

 • Page 141 and 142:

  Paraboloid se aproksimira nizom val

 • Page 143 and 144:

  ν potr ciklusa potrebni stupanj si

 • Page 145 and 146:

  R τ = b 1e · R et (7.21) b 1e fak

 • Page 147 and 148:

  što uzrokuje njihovo nejednoliko o

 • Page 149 and 150:

  f G m teoretski položaj težišta

 • Page 151 and 152: 7.5.2 Torzijska kritična brzina vr
 • Page 153 and 154: 8.1 KLIZNI LEŽAJEVI Klizni ležaje
 • Page 155 and 156: • granično podmazivanje (I), •
 • Page 157 and 158: Slika 8.8: Smještaj utora za podma
 • Page 159 and 160: izvedbama, čime se dobiva na kruto
 • Page 161 and 162: a) b) D H B H Slika 8.9: Radijalni
 • Page 163 and 164: 8.1.3 Proračun radijalnih kliznih
 • Page 165 and 166: Iz izraza (8.8) također slijedi: (
 • Page 167 and 168: Provjera hidrodinamičkog plivanja
 • Page 169 and 170: 8.2.1 Radijalni valjni ležajevi Ra
 • Page 171 and 172: 8.2.2 Aksijalni valjni ležajevi Ak
 • Page 173 and 174: NA NN QJ igličasti ležajevi dvore
 • Page 175 and 176: f n 1 ⎛33,33 ⎞ = ε ⎜ ⎟ ⎝
 • Page 177 and 178: 9.1.1 Čvrste spojke Čahurasta Šk
 • Page 179 and 180: ω 1 ϕ 1 ω 2 ϕ 1 =0 i 180 0 α c
 • Page 181 and 182: m α m α Za paralelne osovine II.
 • Page 183 and 184: Za sistem sa vezanim masama koje se
 • Page 185 and 186: M p 5 7 1 6 2 4 3 - - Radni strojev
 • Page 187 and 188: Ukupno vrijeme uključivanja: t + u
 • Page 189 and 190: Spojke za upuštanje u rad - Upotre
 • Page 191 and 192: • prijenosnici s neposrenim konta
 • Page 193 and 194: 2) prijenosi za vratila koja se sij
 • Page 195 and 196: se kutevima pritiska u točki Y kao
 • Page 197 and 198: jednaka polumjeru zakrivljenosti (
 • Page 199 and 200: U odvalne postupke spadaju: e2.1) O
 • Page 201: ‣ Pomak profila ne mijenja korak
 • Page 205 and 206: Ove sile moraju prenijeti vratila i
 • Page 207: Prednosti pužnih prijenosnika: Vrl
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Inženjerska geologija I dio
ZAGATNE STIJENE I DIJAFRAGME - PRIMJERI RADOVA ...