Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

U strojarskoj praksi su

U strojarskoj praksi su česta dva posebna slučaja harmoničkih dinamičkih opterećenja: • pulzirajuće opterećenje (r = 0) je istosmjerno promjenjivo dinamičko opterećenje, kod kojeg je opterećenje promjenjivo s amplitudom F A = F max /2 između vrijednosti F min = 0 i F max oko srednje vrijednosti opterećenja F sr = F max /2, slika 1.10b; • titrajuće opterećenje (r = -1) je čisto (naizmjenično promjenjivo) dinamičko opterećenje, koje se mijenja s amplitudom F A = F max pri F sr = 0, tzv. simetrični ciklus opterećenja, slika 1.10d. Svi gornji izrazi i definicije vrijede i za momentna opterećenja, kao i za naprezanja: Potrebno je samo opterećenje F zamijeniti s torzijskim momentom T, ili momentom savijanja M, odnosno odgovarajućim naprezanjima. Opći slučaj dinamičkog opterećenja uvijek se može prikazati kao kombinacija čistog naizmjeničnog (titrajućeg) opterećenja amplitude F A i statičkog opterećenja F sr , slika 1.10a. Treba primijetiti da se s porastom koeficijenta asimetrije ciklusa (dakle omjera minimalnog i maksimalnog naprezanja ciklusa) dinamičko opterećenje sve više približava statičkom opterećenju (r = 1). F a) b) c) d) F A −1 < r < 0 r = −1 F A F max = 2 F A F max > 0 F max F sr F min F min = 0 0 < r < 1 r= 0 F sr = F A F min < 0 F sr > 0 F max = F A F sr = 0 F min = −F max Slika 10: Vrste dinamičkih opterećenja a) opće jednosmjerno dinamičko opterećenje b) impulsno opterećenje c) opće izmjenično opterećenje d) čisto izmjenično opterećenje vrijeme t 1.7 STANJA NAPREZANJA I DEFORMACIJA STROJNIH DIJELOVA Radna opterećenja strojnih dijelova nastoje promijeniti njihov oblik i dimenzije, čemu se suprotstavlja materijal strojnog dijela djelovanjem unutrašnjih sila između svojih čestica. Ove sile svedene na jedinicu površine nazivaju se naprezanje. Naprezanje se definira pomoću slike 1.1, na kojoj je prikazano tijelo proizvoljnog oblika opterećeno vanjskim silama F 1 do F n , presječeno proizvoljnom ravninom. Ako je tijelo bilo u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih sila, bit će i svaki dio tijela u ravnoteži pod djelovanjem vanjskih i unutrašnjih sila koje djeluju na mjestu presjeka. Na svakoj od i elementarnih površina ∆A i presjeka djeluju elementarne unutrašnje sile ∆ F i , načelno u različitim smjerovima i različite veličine. Omjer sile ∆ F i i površine ∆A i definira se kao vektor naprezanja: 23

∆F p = lim i ∆A→0 ∆A i . (1.26) Komponenta vektora naprezanja okomita na presjek predstavlja normalno naprezanje, koje se označava sa σ, a komponenta položena u ravninu presjeka je posmično ili tangencijalno naprezanje, koje se označava sa τ, a može se rastaviti na dvije međusobno okomite komponente τ 1 i τ 2 . Treba napomenuti da u fizikalnom smislu naprezanje nije vektor. Slika 1.11: Vektor naprezanja, normalna i tangencijalna naprezanja U nekoj točki tijela moguće je postaviti po volji mnogo presjeka, dakle i po volji mnogo vektora naprezanja. Ako su poznate komponente naprezanja za tri presjeka, slika 1.12, može se pomoću izraza za transformaciju odrediti naprezanje u svim presjecima. Naprezanje u promatranoj točki je dakle tenzorska veličina definirana s devet komponenti: tri normalne i šest tangencijalnih, a od toga šest neovisnih, jer su tangencijalna naprezanja na dva međusobno okomita presjeka jednaka po veličini i predznaku. Istovremeno su oba usmjerena ka bridu ili od brida elementa. Ovih devet komponenti naprezanja tvore matricu tenzora naprezanja koja se skraćeno označuje sa [σ ij ], tj.: Slika 1.12: Komponente naprezanja (na vidljivim stranama diferencijalnog elementa) 24

SNV Bulletin #10
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
SNV Bulletin #10
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Nova slika II - Jovan Despotović
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
084-085 Podesavanje ovjesa
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Drvena ljepotica - Hrvatske šume
Lipa - Hrvatske šume
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Ovdje - WordPress – www.wordpress.com
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Enter Presentation Title Here
1 - Å umarski list
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit