Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

F τ s = (1.45) A s F

F τ s = (1.45) A s F [N] smična sila A s [mm 2 ] površina smicanja, određuje se posebno za svaki presjek. Mjera za deformaciju pri smicanju je kut smicanja γ, koji se određuje se iz Hookeovog zakona za smicanje, izraz 1.29. 1.7.6 Torzija (uvijanje) Momenti okomiti na površinu u kojoj djeluju, uzrokuju u toj površini (presjeku) dijela stroja ili konstrukcije tangencijalna torzijska naprezanja τ t . Ona rastu linearno od nule u težištu presjeka do maksimalne vrijednosti u vlaknu presjeka najviše udaljenom od težišta. Ovi momenti nazivaju se momentima torzije M t , a kada djeluju u osi okretnih elemenata strojeva (vratila, spojke, zupčanici itd.) nazivaju se okretnim momentima. Najveća torzijska naprezanja τ t,max koja oni uzrokuju u (okruglim) poprečnim presjecima računaju se prema izrazu: M M τ = t t t max r I ⋅ = 0 W (1.45) 0 I 0 [mm 4 ] polarni moment inercije presjeka; za okrugli presjek I 0 = 2⋅I W 0 [mm 3 ] polarni moment otpora presjeka; za okrugli presjek W 0 = I 0 /r = 2⋅W r [mm] polumjer poprečnog presjeka a) ϕ M r Slika 1.17: Uvijanje štapa okruglog presjeka Pod utjecajem momenta torzije M t dolazi do torzijskih deformacija, pri čemu se presjek strojnog dijela na dužini l relativno zakrene za kut ϕ, slika 1.18a: M t ⋅l ϕ = G⋅ I 0 (1.47) G [N/mm 2 ] modul smika materijala, izraz (1.30). 31

1.7.7 Složena stanja naprezanja U praksi se vrlo rijetko pojavljuju osnovni slučajevi opterećenja štapa. Češće se pojavljuje više vrsta opterećenja istovremeno. Takvo stanje naprezanja u presjeku izazvano istovremenim djelovanjem nekoliko komponenata unutrašnjih sila, naziva se složenim stanjem naprezanja. Za ilustraciju svih mogućih naprezanja nastalih u poprečnom presjeku štapa, na slici 1.18a je prikazan ravni štap pravokutnog presjeka koji se, opterećen silama F i , kontinuiranim opterećenjima q i i momentima torzije M ti , nalazi u statičkoj ravnoteži. Ako se štap presiječe na bilo kojem mjestu, lijevi i desni dio neće biti u ravnoteži pod djelovanjem samo vanjskih sila, pa se na mjestu presjeka pojavljuju unutrašnje sile ∆F i . Ako se rezultanta tih sila F svede na težište presjeka, u njemu će se pojaviti i rezultirajući moment M , slika 1.18b. Rezultantna sila i moment rastavljeni su na po tri komponente u smjerovima x, y, i z, slika 1.18c. Komponenta F x naziva se uzdužna sila. Ona je normalna na poprečni presjek, tj. paralelna s uzdužnom osi štapa i označuje se sa N. Komponente F y i F z su poprečne sile i označuju se sa Q y i Q z . Komponenta momenta M x uzrokuje uvijanje štapa, pa se naziva moment uvijanja ili moment torzije i označuje se sa M t . Komponente M y i M z su momenti savijanja, koji uzrokuju savijanje štapa oko osiju y i z. Dakle, u poprečnom presjeku štapa u općem slučaju postoji šest komponenti unutrašnjih sila: uzdužna sila N, poprečne sile Q y i Q z , moment uvijanja M t , te momenti savijanja M y i M z . Njihov predznak definira se isto kao i predznak komponenata naprezanja: on je pozitivan ako na pozitivnom presjeku djeluje u pozitivnom smjeru, ili ako na negativnom presjeku djeluje u negativnom smjeru. Svaka od ovih komponenti napreže presjek određenim naprezanjem: uzdužna sila uzrokuje normalno (vlačno) naprezanje σ x,v u smjeru osi x, jednoliko raspoređeno po presjeku, slika 1.19a, izraz (1.32); poprečne sile uzrokuju tangencijalna (smična) naprezanja τ xy,s i τ xz,s , za pravokutni presjek raspoređena po paraboli, slika 1.19e i f; moment torzije uzrokuje tangencijalna naprezanja τ xy,t i τ xz,t , slika 1.19d; momenti savijanja uzrokuju normalna naprezanja σ x,s1 i σ x,s2 prema poglavlju 1.7.3, slika 1.19b i c. b) F 3 F 4 Ravnina popreenog presjeka c) q 2 F x a) F 4 F Q q 1 F 1 M1 x q 2 F2 F 4 q 2 F y Qy F x N M x M t x F 3 y z M F3 y M y z z M z z Slika 1.18: Opći slučaj opterećenja štapa 32

SNV Bulletin #10
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
SNV Bulletin #10
Nova slika II - Jovan Despotović
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Enter Presentation Title Here
1 - Å umarski list
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Lipa - Hrvatske šume
Drvena ljepotica - Hrvatske šume
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB