Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

u tom primjeru nosiva

u tom primjeru nosiva dužina zavara l zv = l − 2a. Kod kružnih zavara smatra se da je debljina zavara po cijelom obodu jednaka. Nastalu šupljinu u zavaru na krajevima zavarivanja je potrebno popuniti navarivanjem. Općenito vrijedi, da je dužina zavara u granicama max(6a, 40 mm) ≤ l zv ≤ 150a. (2.3) a) b) τ ⊥ τ | | σ | | σ ⊥ priključna τ τ 2| | ravnina 1⊥ zavara 1 τ 1| | σ σ 1⊥ = τ 2⊥ 2⊥ τ 1⊥ = σ 2⊥ σ 1⊥ σ 1| | τ 2⊥ σ 1| | = σ 2 | | a σ | | a = t σ 2 | | a priključna ravnina zavara 2 Slika 2.34: Kritični presjeci i osnovna naprezanja u zavaru a) sučeoni zavar b) kutni zavar Pod djelovanjem vanjskih opterećenja u priključnim ravninama sučeonih i kutnih zavara mogu nastati različita naprezanja, slika 2.34: σ ⊥ − normalno naprezanje, koje djeluje okomito na računsku ravninu zavara σ ⎟⎟ − normalno naprezanje, koje djeluje okomito na poprečni presjek zavara, τ ⊥ − smično naprezanje, koje djeluje u računskoj ravnini okomito na dužinu zavara i nastoji zavar smično prekinuti po debljini, τ ⎟⎟ − smično naprezanje, koje djeluje u računskoj ravnini uzduž zavara i nastoji zavar smično prekinuti po dužini. Kod kutnog zavara potrebno je uzeti u obzir da je normalno naprezanje σ ⊥ na jednoj priključnoj ravnini jednako poprečnom smičnom naprezanju τ ⊥ na drugoj priključnoj ravnini τ ⊥ = σ ⊥ i obratno, slika 2.34. Uzdužna smična i normalna naprezanja τ ⎟⎟ i σ ⎟⎟ su jednaka na objema priključnim ravninama. 2.4.1 Tlačna, vlačna i smična opterećenja zavarenih spojeva Za vlačno, tlačno ili smično (poprečno i uzdužno) opterećenje zavarenih spojeva silom F, koje uzrokuje pojedino stanje naprezanja, određuju se pripadajuća naprezanja po izrazu: σ τ τ n⊥ s⊥ s | | ⎫ ⎪ ⎬ = ⎪ ⎭ F A zv ≤ ⎧σ ⎨ ⎩ τ ⊥zv dop zv dop (2.4) σ n⊥ [N/mm 2 ] normalno vlačno/tlačno naprezanje okomito na računsku ravninu zavara, slika 2.35 67

τ s⊥ [N/mm 2 ] smično naprezanje poprečno na dužinu zavara, slika 2.36 τ s⎟⎟ [N/mm 2 ] smično naprezanje uzduž zavara, slika 2.36 F [N] sila opterećenja A zv [mm 2 ] računski presjek zavara; A zv = Σa⋅l zv σ ⊥zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22) τ zv dop [N/mm 2 ] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22) Slika 2.35 prikazuje primjer vlačnog opterećenja sučeonog i kutnog zavarenog spoja. Kod kutnog zavarenog spoja potrebno je uzeti u obzir, da pod opterećenjem vlačnom silom F nastaju vlačna naprezanja σ n⊥ na normalnoj priključnoj ravnini i istovremeno poprečna smična naprezanja τ s⊥ na poprečnoj priključnoj površini. Oba se naprezanja provjeravaju posebno. a a) A b) zv +σ n⊥ a +σ n⊥ F F lzv d a A zv +σ n⊥ Slika 2.35: Vlačno opterećeni zavareni spojevi a) sučeoni zavar b) kutni zavar Slika 2.36 prikazuje primjer istovremeno smično opterećenih uzdužnih i poprečnih kutnih zavara. Pod opterećenjem, u uzdužnim zavarima dužine l zv1 pojavljuju se uzdužna smična naprezanja τ s⎟⎟ , a u poprečnom zavaru l zv2 nastaju poprečna smična naprezanja τ s⊥ . Naprezanja se računaju kao jednakovrijedna. Prema izrazu (2.4) izračuna se ukupno smično naprezanje tako da se u prikazanom primjeru odredi noseća površina A zv = Σa⋅l zv = 2 a 1 ⋅l zv1 + a 2 ⋅l zv2 . Ako je u prikazanom primjeru l zv1 > 1,5⋅l zv2 , nosivost poprečnog zavara u proračunu ne uzima se u obzir. l zv1 poprečni zavar l zv1 τ s | | lzv2 F a 2 A zv lzv2 τ s⊥ uzdužni zavar a1 τ s | | Slika 2.36: Smično opterećeni zavareni spoj U primjeru opterećenja uzdužnog zavara uzdužnom silom F (bez momenta savijanja), normalno uzdužno naprezanje σ ⎟⎟ u poprečnom presjeku zavara jednako je normalnom naprezanju u samom konstrukcijskom dijelu: F σ || = ≤ σ zv,dop (2.5) A 68

Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
2. analiza naprezanja
normalna deformacija
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB