Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

A [mm 2 ] računski

A [mm 2 ] računski presjek cijelog konstrukcijskog dijela σ zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22) 2.4.2 Opterećenje savijanjem zavarenih spojeva U slučaju opterećenja zavara momentom savijanja M s određuje se najveće normalno naprezanje od savijanja u zavarenom spoju po izraza, slika 2.37: a) b) L F a = t lzv +σ s⊥ F L a 1 težište zavara A zv lzv2 yzv +σ s⊥ A zv −σ s⊥ a 2 −σ s⊥ Slika 2.37: Zavareni spojevi opterećeni savijanjem a) sučeoni zavar b) kutni zavar σ M = ⋅ y ≤ σ (2.6) s s⊥ zv ⊥zv dop I zv M s [Nmm] moment savijanja okomit na računsku ravninu zavara; M s = F⋅L I zv [mm 4 ] moment inercije računske površine zavarenog priključka y zv [mm] udaljenost zavara od težišnice zavarenog priključka σ ⊥zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9, izrazi (2.21), (2.22) Kod uzdužnih zavara opterećenih na savijanje (Slika 2.38) nastaju naprezanja od savijanja σ s⎟⎟ koja su jednaka naprezanjima savijanja dijelova konstrukcije i ona se na mjestu najvećeg momenta savijanja uzduž zavara određuju po izrazu: σ M = ⋅ y ≤ σ (2.7) I s s | | zv zv,dop M s [Nmm] uzdužni moment savijanja zavara I [mm 4 ] moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača y zv [mm] udaljenost zavara od težišnice presjeka zavarenog nosača σ zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno normalno naprezanje zavara, Tabela 2.9, izrazi (2.21), (2.22). 69

a) b b) A 1 = b⋅t b A 1 = b⋅t t y1 y2 t s = a n stojni lim l pojas A 2 = l⋅s τ | | σ s | | yzv n F p M s n y1 stojni lim yzv n pojas a τ | | σ s | | F p M s Slika 2.38: Savojno opterećeni uzdužni zavareni spojevi zavarenih profila a) sučeoni zavar b) kutni zavar Uzdužna naprezanja od savijanja obično nisu kritična, pa ih se u praksi rijetko provjerava. Kritična su uzdužna smična naprezanja u računskim ravninama zavara, koja se pojavljuju zbog savijanja zavarenih nosača, slika 2.38. Ta se naprezanja moraju provjeriti na mjestu najvećih poprečnih sila uzduž zavara po izrazu: τ F ⋅ H = ≤τ I⋅Σa p || zv dop τ ⎟⎟ [N/mm 2 ] uzdužno smično naprezanje u zavaru, slika 2.38 F p [N] poprečna sila u promatranom presjeku H [mm 3 ] statički moment poprečnog presjeka zavarenog nosača nad računskom površinom zavara H = y 1 ⋅A 1 + y 2 ⋅A 2 za uzdužni sučeoni zavar, slika 2.38a H = y 1 ⋅A 1 za uzdužni kutni zavar, slika 2.38b I [mm 4 ] moment inercije poprečnog presjeka zavarenog nosača Σa [mm] ukupna debljina svih uzdužnih zavara Σa = a za uzdužni sučeoni zavar, slika 2.38a Σa = 2a za uzdužni dvojni kutni zavar, slika 2.38b τ zv,dop [N/mm 2 ] dopušteno smično naprezanje zavara, Tabela 2.9 i izrazi (2.21), (2.22). (2.8) 2.4.3 Torzijska opterećenja zavarenih spojeva Pri torzijskim opterećenjima kružnih zavarenih spojeva (obično kutni zavar) pojavljuju se na priključnim ravninama smična torzijska naprezanja, koja djeluju u obodnom smjeru zavara. Jednostavni torzijski opterećeni kružni zavareni spojevi, slika 2.39, provjeravaju se po izrazu: τ T = ≤ τ (2.9) t | | zv dop Wtzv τ t⎟⎟ [N/mm 2 ] tangencijalno naprezanje od torzije uzduž zavara, slika 2.39 T [Nmm] moment torzije zavara W tzv [mm 3 ] polarni moment otpora računske površine zavara; 70

SNV Bulletin #10
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
SNV Bulletin #10
Nova slika II - Jovan Despotović
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Enter Presentation Title Here
1 - Å umarski list
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Lipa - Hrvatske šume
Drvena ljepotica - Hrvatske šume
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB