Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

3.2.3 Prednapregnuti

3.2.3 Prednapregnuti vijčani spoj opterećen statičkom aksijalnom radnom silom Odnose u prednapregnutom vijčanom spoju, dodatno opterećenom statičkom aksijalnom radnom silom F r , najlakše je pojasniti ako se najprije pretpostavi da je hvatište radne sile na vanjskoj površini spajanih strojnih dijelova, (vidi potpoglavlje 3.5.6), što je u praksi vrlo rijetko. Na slici 3.15 dan je prikaz sila i deformacija prednapregnutog (pritegnutog) vijčanog spoja, neopterećenog vanjskim opterećenjem. Pod djelovanja statičke vlačne radne sile F r , vijak je dodatno vlačno opterećenjem zbog čega je sila u vijku F V > F pr , a istovremeno se pritezani dijelovi rasterećuju po čitavoj debljini. Radnu silu F r vijak ne preuzima u cijelosti, nego se ona dijeli na dodatnu silu u vijku F rV , koja uzrokuje dodatno rastezanje vijka ∆l r , te na rasterećivanje spajanih dijelova F rP , koje uzrokuje smanjenje skraćenja za ∆l r i slabljenje sile brtvljenja F B = F pr − F rP, Slika 6.15:c. Ukupna sila u vijku tako iznosi F V = F pr + F rV . Nakon prestanka djelovanja radnog opterećenja, u vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje. a) F V = F pr b) F V > F pr c) F r F pr +∆lr νF F e , F p0,2 vijka lV + ∆lV hP − ∆lP F B = F pr −∆lr F B < F pr F pr Fpr Fr FrV FrP Fr FV F pr Slika 6.15: Sile i deformacije u vijčanom spoju s prednaprezanjem a) neopterećeni vijčani spoj s prednaprezanjem b) dodatno opterećenje vlaćnom silom F r c) deformacijski dijagram vijčanog spoja F r sila +∆l V ∆l r deformacija −∆l P FB Prema deformacijskom dijagramu (Slika 3.15c) i izrazu (3.4) i (3.7) mogu se zapisati slijedeći odnosi sila i deformacija vijka C V = F pr /∆l V = F rV /∆l r i pritezanih dijelova C P = F pr /∆l P = F rP /∆l r , iz čega slijedi, uzimajući u obzir F r = F rV + F rP , da dodatna sila u vijku iznosi: 1 F = F = F Φ rV r r 1+ CP CV (3.8) F rV [N] dodatno aksijalno opterećenje vijka F r [N] statično aksijalno radno opterećenje prednapregnutog vijčanog spoja C P [N/mm] krutost spajanih strojnih dijelova, izraz (3.6) C V [N/mm] krutost vijka, izraz (3.3) Φ omjer sila; Φ = F rV / F r Φ = Φ F = 1/ (1+ C P /C V ) za hvatište radne sile na vanjskoj površini spajanih dijelova Φ = k F ⋅Φ F za hvatište radne sile po debljini spajanih dijelova Iz gornjih izraza vidi se kako dodatno opterećenje vijka F rV opada s povećanjem krutosti spajanih dijelova C P i smanjenjem krutosti vijka C V . Na sličan način sila rasterećenja spajanih strojnih dijelova F rP može se odrediti kao: 77

1 F = F − F = F = F (1 −Φ ) rP r rV r r 1 + CP/ CV (3.9) Preostala sila brtvljenja F B između spajanih strojnih dijelova tako iznosi: Ukupna sila u vijku je: FB = Fpr − FrP = Fpr −Fr(1 −Φ ) (3.10) Fmax = Fpr + FrV = Fpr + Fr ⋅Φ = FB + Fr (3.11) F max [N] cjelokupno opterećenje vijka F pr [N] sila prednaprezanja F B [N] sila brtvljenja između spajanih strojnih dijelova Ukupno vlačno opterećenje vijka F V mora, za stupanj sigurnost ν T , biti manje od opterećenja F e , odnosno F p0,2 , koje odgovara granici tečenja materijala vijka, slika 3.15c. S druge strane, pod djelovanjem statičke tlačne radne sile F r , odnosi su sasvim suprotni. Pritezani dijelovi po čitavoj su debljini dodatno tlačno opterećeni, a vijak se istovremeno rasterećuje, te je F V < F pr . Radna tlačna sila F r dijeli se na dodatno tlačnu silu u spajanim strojnim dijelovima F rP, koja uzrokuje povećanje skraćenja za ∆l r i povećanje sile brtvljenja F B = F pr + F rP , te na rasterećenje vijka F rV , koje uzrokuje smanjenje rastezanja vijka za ∆l r , Slike 3.16a i b. Ukupna sila u vijku tako iznosi F V = F pr − F rV . Ukupno tlačno opterećenje podloge F B mora uvijek, za određeni stupanj sigurnosti ν F , biti manje od opterećenja F e , odnosno F p0,2 , koje odgovara nastajanju trajnih deformacija u pritezanim strojnim dijelovima, slika 3.16c. Nakon prestanka djelovanja radnog opterećenja, u vijčanom spoju se opet uspostavlja prvobitno stanje, slika 3.16a. Opisani odnosi vidljivi su iz deformacijskog dijagrama vijčanog spoja, slika 3.16c a) F V = F pr b) F V < F pr c) F pr −F r −∆lr νT F e , F p0,2 pritezanih dijelova lV + ∆lV hP − ∆lP FrP F B = F pr −∆lr F B > F pr F pr −Fr Fpr FrV Fr FB F pr −F r Slika 6.16: Odnosi u prednapregnutom vijčanom spoju opterećenom statičkom tlačnom radnom silom F r a) neopterećeni vijčani spoj s prednaponom b) dodatno opterećenje tlačnom silom −F r c) deformacijski dijagram vijčanog spoja sila ∆l r +∆l V −∆l P deformacija FV 78

Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Poglavlje 5 - Masinski elementi