Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

F 4F σ = = ≤ σ =

F 4F σ = = ≤ σ = 0,8R (3.32) a a a 2 a, dop A A3 π d3 σ a [N/mm 2 ] amplitudno normalno naprezanje vijka F a [N] amlitudno opterećenje vijka, izraz 3.12 A 3 [mm 2 ] presjek jezgre tijela vijka s navojem, tabela 3.1 i tabela 3.2 d 3 [mm] promjer jezgre tijela vijka s navojem, tabela 3.1 i tabela 3.2 σ a,dop [N/mm 2 ] dopušteno amplitudno naprezanje jezgre vijka. Trajna dinamička čvrstoća vijka prednapregnutog s ekvivalentnim naprezanjem σ pr,e (zbog pritezanja) i opterećenog cikličkom radnom silom (pulzirajućom, tj. s koeficijentom asimetrije ciklusa r = 0), dobije se, u Smithovom dijagramu prema poglavlju 1.9.1.3.2.4, kao presjecište linije trajne dinamičke čvrstoće vijka (koja zasigurno prolazi točkom (R A,tabl , 2 R A,tabl )) i pravca opterećenja koji prolazi kroz točku (σ pr,e , σ pr,e ) pod kutem arctan2 (za r = 0), slika 3.32. Tako definirana amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka R A računa se prema izrazu 1.114, poglavlje 1.9.1.3.2.4: 1− kσ RA = RAtabl − σ pr, e (3.33) 2 − k R Atabl [N/mm 2 ] amplituda trajne dinamičke čvrstoće vijka za koeficijent asimetrije ciklusa r = 0, k σ koeficijent smjera linije trajne dinamičke čvrstoće vijka u Smithovom dijagramu, k σ = 0,85 do 1,0; k σ ≅ 0,85 za vijke klase čvrstoće 12.9 i 14.9; k σ ≅ 1,0 (R A =R Atabl ) za vijke klase čvrstoće 5.6 i manje σ pr,e [N/mm 2 ] ekvivalentno naprezanje jezgre vijka nakon pritezanja vijčanog spoja. σ σ max R D =0 =0 r R p 0.2 r R D0 arctg k σ R A σ a R A,tabl R A,tabl σ sr σ max RD 45° R A,tabl σ pr,e R p 0.2 Slika 3.32: Određivanje trajne dinamičke čvrstoće prednapregnutih vijaka u Smithovom dijagramu σ sr 85

3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim vijkom F s l p d p F s Smik i površinski pritisak u tlačno opterećenim vijcima (slika 3.34) računaju se kao u zakovicama. Smična naprezanja u dosjednom vijku moraju zadovoljavati uvjet čvrstoće: FS 4FS τ = = ≤τ s m⋅A m⋅π ⋅d p 2 p s, dop (3.35) Slika 3.33: Poprečno opterećeni dosjedni vijak τ s [N/mm 2 ] naprezanje vijka na smik F s [N] poprečna sila m broj ravnina smicanja vijka A p [mm 2 ] presjek dosjednog dijela vijka d p [mm] promjer dosjednog dijela vijka τ sdop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje vijka na smik τ sdop ≈ 0,6⋅R e kod statičkog opterećenja τ sdop ≈ 0,5⋅R e kod istosmjernog dinamičkog opterećenja τ sdop ≈ 0,4⋅R e kod izmjeničnog dinamičkog opterećenja R e [N/mm 2 ] granica tečenja materijala vijka, tabela 3.7 Površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova provjerava se izrazom F F p = s = s ≤ A d ⋅l proj p p p dop (3.36) p [N/mm 2 ] površinski pritisak između dosjednog vijka i spajanih strojnih dijelova F s [N] opterećenje vijka na smik A proj [mm 2 ] normalna projekcija površine dodira, A proj = d p ⋅l p d p [mm] promjer dosjednog dijela vijka l p [mm] najkraća dodirna dužina dosjednog dijela vijka i strojnog dijela p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak spajanih strojnih dijelova, tabela 3.13 za druge materijale iznosi p dop = 1,2⋅R e ili 0,75⋅R m pri statičkom opterećenju p dop = 0,9⋅R e ili 0,60⋅R m pri dinamičkom opterećenju R e [N/mm 2 ] granica tečenja materijala vijka ili strojnih dijelova, tabele 3.7 i 1.7 R m [N/mm 2 ] vlačna čvrstoća materijala vijka ili strojnih dijelova, tabele 3.7 i 1.7. 3.4 POKRETNI NAVOJNI SPOJEVI Pokretni navojni spojevi koriste se za prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno i obrnuto. Uz njihovu pomoć postižu se velike aksijalne sile pri malim momentima vrtnje, npr. u vijčanim vretenima i napravama za posmak u strojevima za obradu, vijčanim prešama, vijčanim dizalima, ventilima, škripcima i sl. Pokretni navojni spoj čine: navojno vreteno, koje je obično 86

SNV Bulletin #10
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Nova slika II - Jovan Despotović
SNV Bulletin #10
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
ZADATAK 1 - FESB
ČVRSTOĆA
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
ELEMENTI 14. SKUPINE