Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

veće dužine i

veće dužine i odgovarajuća pomična matica. slika 3.36 prikazuje tipičan primjer upotrebe pokretnog navojnog spoja u napravi za posmak tokarskog noža. pomična matica navojno vratilo Slika 3.36: Primjer upotrebe pokretnog navojnog spoja za pravocrtno pomicanje držača tokarskog noža a) P = P h b) P h = 5⋅P P Slika 3.38: Jednovojni i više vojni navoj vretena a) jednovojni trapezni navoj b) 5- vojni trapezni navoj Navojna vretena obično su izrađena od konstrukcijskih čelika Č0545 i Č0645 ili čelika za cementiranje s cementiranim i kaljenim navojima. Posebno povoljni klizni uvjeti navoja postižu se naknadnim brušenjem. Pomične matice obično su od mekših materijala. Razlog tome je što se u fazi razrađivanja navoji matice prilagode navojima vretena, čime se postiže bolji raspored opterećenja na navojima i povoljniji klizni uvjeti, te stoga manje gubici trenja. Za mala opterećenja i brzine, pomične matice su obično od lijevanog gvožđa ili umjetnih tvari, a za srednja i velika opterećenja i brzinu od legura bakra, aluminija i kositra. 3.4.1 Iskoristivost pokretnog navojnog spoja Prilikom podizanja tereta F D , za jedan okret vretena mora se dovesti rad W do = F t ⋅d 2 ⋅π = F D ⋅tan(α+ρ' G )⋅d 2 ⋅π. Pri tome se matica, a s njom i teret F D , pomakne za korak navoja P h , dakle odveden je rad jednak W od = F D ⋅P h . Uzimajući u obzir da je P h = d 2 ⋅π⋅tanα, iskoristivost η GK pokretnog navoja prilikom pretvaranja kružnog gibanja u pravocrtno može se zapisati kao η GK W W od = = do tanα tan( α + ρ′ ) G (3.45) Iz izraza 3.45 proizlazi da je iskorištenje navoja prilikom podizanja tereta veće što je veći kut uspona navoja α i što je manje trenje među navojima. Ako se uzmu u obzir i gubitci zbog trenja u aksijalnom ležaju, ukupna iskoristivost η pokretnog spoja može se zapisati kao 87

W P η = = h W α + ρ ⋅d ⋅ π + µ ⋅d ⋅π od ' o tan( G) 2 L m (3.46) P h [mm] korak navoja, izraz 3.42 α, ρ' G , d 2 , µ L , d m kao u izrazu 3.43 U slučaju kada na maticu djeluje opterećenje F D , a navojno vreteno može slobodno rotirati, matica se počinje spuštati s teretom, a vreteno automatski vrtjeti (odvijati). Pri jednom okretu vretena teret se spusti za korak navoja P h , dakle doveden je rad W do = F D ⋅P h . Sila F D u jednom dodiru navoja prouzroči nastanak obodne sile na vretenu F t = F D ⋅tan(α−ρ' G ) koja prilikom jednog okreta vretena obavi rad W od = F t ⋅d 2 ⋅π = F D ⋅tan(α−ρ' G )⋅d 2 ⋅π. Tako iskorištenje pokretnog navoja prilikom pretvorbe pravocrtnog gibanja u kružno iznosi η GP Wod tan( α − ρ′ G ) = = (3.47) W tanα do η GP [Nmm] iskorištenje pokretnog navoja prilikom pretvorbe pravocrtnog gibanja u kružno gibanje W od [Nmm] odveden rad, W od = F t ⋅d 2 ⋅π = F D ⋅tan(α−ρ G ')⋅d 2 ⋅π W do [Nmm] potreban doveden rad, W do = F D ⋅P h α, ρ' G kao u izrazu 3.43 Automatsko spuštanje matice, odnosno tereta, moguće je samo u slučaju nesamokočnosti pokretnog navoja, kada je α > ρ' G . Ako je navoj samozaoran, α < ρ' G , tada je η GP u izrazu 5.47 negativan. U tom slučaju nije moguće postići automatsko odvijanje pokretnog vijčanog spoja ni uz veliku sile F D . Za spuštanje tereta mora se dovesti odgovarajući moment na navojno vreteno. Osiguravanje od automatskog spuštanja tereta ili odvijanja vretena sa samokočnim pokretnim navoja veće je što je manji kut uspona navoja α i veće trenje među navojima. 3.4.2 Proračun čvrstoće pokretnih navojnih spojeva Prilikom proračuna čvrstoće pokretnih navojnih spojeva provjeravaju se naprezanja u navojnom vretenu, a kod dugih i vitkih vretena i opasnost od savijanja, te površinski pritisak na navojima matice. Dimenzioniranje navojnih vretena Najmanji potreban presjek jezgre kratkih, tlačno opterećenih navojnih vretena, kod kojih nema opasnosti od savijanja određuje se s obzirom na najveća dopuštena naprezanja izrazom A F D 3 ≥ (3.48) σ dop A 3 [mm 2 ] presjek jezgre navojnog vretena, tabela 3.2 F D [N] najveće tlačno aksijalno radno opterećenje navojnog vretena σ dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje pri statičkom opterećenju: σ dop = 0,7⋅R e pri titrajnom opterećenju: σ dop = 0,20⋅R m trapezni navoj σ dop = 0,25⋅R m pilasti navoj pri izmjeničnom opterećenju: σ dop = 0,13⋅R m trapezni navoj σ dop = 0,16⋅R m pilasti navoj R e ,R m [N/mm 2 ] granica tečenja i vlačna čvrstoća materijala vretena, tabela 1.7. 88

SNV Bulletin #10
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Nova slika II - Jovan Despotović
AAO-29
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
Enter Presentation Title Here
1 - Å umarski list
SNV Bulletin #10
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HRVATSKE ŠUME 13/14 - 1-2/1998
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Lipa - Hrvatske šume
Drvena ljepotica - Hrvatske šume
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA