Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

d d p 2 F/2 F/2 l 1 l 2

d d p 2 F/2 F/2 l 1 l 2 F I l 1 l 2 F I p 1 l 2 M s,max = F⋅l 2 /4 II p 2 F/2 l 2 M s,max = F⋅l 1 /8 a) b) Slika 4.8: Zasječeni zatik kao karika lanca a) čvrsti dosjed u unutarnjem dijelu b) čvrsti dosjed u vanjskom dijelu II F/2 b) Zatici za pričvršćivanje opterećeni na savijanje Zatici za pričvršćivanje najviše se upotrebljavaju za pričvršćivanje opruga ili drugih elemenata koji opterećuju zatik na savijanje F. Ovo opterećenje u zatiku uzrokuje naprezanje na savijanje σ s (Slika 4.9.), koje se provjerava s obzirom na čvrstoću prema izrazu (4.5), i naprezanje na smik τ s , koje je u usporedbi s naprezanjem na savijanje malo, pa se može zanemariti. Između zatika i strojnog dijela, u kojemu je zatik pričvršćen, nastaje površinski pritisak p 1 = F/A proj zbog sile F, gdje je A proj = d⋅s. Istovremeno, momentu savijanja M 2 = F⋅(l s +s/2) odupire se projekcija A proj dodirne površine između zatika i strojnog dijela, pa se na njezinim krajevima javlja dodatni površinski pritisak p 2 , računski jednak naprezanju na savijanje σ s2 =M 2 /W 2 , pri čemu je moment otpora W 2 = d⋅s 2 /6. Ukupan površinski pritisak je p = p 1 + p 2 , te se provjerava pomoću izraza (4.6). F d l s σ s p 1 p 2 p s / 2 s + = Slika 4.9: Primjer upotrebe i računske veličine zatika za pričvršćivanje Ms 32F⋅ls σs = = ≤ σ 3 s,dop (4.5) W π d x σ s [N/mm 2 ] naprezanje na savijanje u zatiku 97

M s [Nmm] moment savijanja; M s = F ⋅ l s W x [mm 3 ] otpor presjeka zatika na moment savijanja; W x = π⋅d 3 / 32 F [N] vanjsko opterećenje zatika, Slika 4.9 l s [mm] krak sile, Slika 4.9 d [mm] promjer zatika σ s, dop [N/mm 2 ] dopušteno naprezanje na savijanje materijala zatika F⋅ (6ls + 4 s) p = ≤ 2 d⋅ s p dop (4.6) p [N/mm 2 ] najveći površinski pritisak između zatika i strojnog dijela F [N] vanjsko opterećenje zatika, slika 4.9 s [mm] dubina pričvršćivanja zatika, slika 4.9 d [mm] promjer zatika p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak materijala strojnog dijela. c) Poprečni zatici opterećeni okretnim momentom Poprečni zatici upotrebljavaju se za spoj glavine i vratila gdje prenose okretni moment s glavine na vratilo i obrnuto. Zbog okretnog momenta T, između zatika i provrta u glavini nastaje površinski pritisak p P (slika 4.10a) koji se kontrolira jednadžbom: p P = F 4T A = D D ⋅d ≤ t 2 2 proj ( z − n ) p dop (4.7) F t [N] obodna sila; F t = 2T/D sr A proj [mm 2 ] projekcijska dodirna površina; A proj = (D z −D n )⋅d D sr [mm] srednji promjer glavine, slika 4.10a D z [mm] vanjski promjer glavine, slika 4.10a D n [mm] unutarnji promjer glavine, slika 4.10a d [mm] promjer zatika p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak materijala glavine. Površinski pritisak p v između zatika i provrta u vratilu (slika 4.10b) određuje se kao naprezanje na savijanje otporne površine d⋅D n prema izrazu (4.8) p v M 6⋅T v = = ≤ 2 Wv Dn ⋅d p dop (4.8) M v [Nmm] moment savijanja; M v = T W v [mm 3 ] moment otpora zatika na savijanje; W v = d⋅D 2 n /6 T [Nmm] okretni moment D n [mm] unutarnji promjer glavine, Slika 4.10a d [mm] promjer zatika p dop [N/mm 2 ] dopušteni površinski pritisak materijala vratila. Zbog obodne sile F o zatik je u presjecima I i II opterećen i naprezanjem na smik τ s koje mora zadovoljavati uvjet: F 4T τ = = ≤ τ s s 2 A π d ⋅ Dn s,dop (4.9) F s [N] obodna sila smika; F s = F 0 /2 = T / D n A [mm 2 ] poprečni presjek zatika; A = π⋅d 2 /4 98

Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf