Views
3 years ago

NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës - Fillimi

NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës - Fillimi

NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës -

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance DOGANA E KOSOVËS CARINA KOSOVA- KOSOVO CUSTOMS NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë Data e përgatitjes së njoftimit: 18.01.2012 Nr i Prokurimit 201 133 12 001 111 Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT: Shqip Serbisht Anglisht NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) Emri zyrtar: Dogana e Kosovës Adresa Postare: Bulevardi “Bill Clinton”, p.n. Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10000 Vendi: Republika e Kosoves Personi kontaktues: Enver Durmishi Telefoni: +381 (0) 38 540 797 Email: prokurimi@dogana-ks.org Faksi: +381 (0) 38 540 797 Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.dogana-ks.org Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese Po Jo Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi. Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë” 1

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
Qeveria e Kosovës Ministria e Mjedisit dhe ... - INSPIRATION
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...
STANDARDE PËR DIGJITALIZIMIN E PLANEVE ... - CIVICA Mobilitas
vlerësimi i brendshëm - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
FTESË PËR ANKAND PUBLIK - Dogana e Kosovës
njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM Ri-tender
njoftimi për dhënie të kontratës sherbime - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës 3 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës - Fillimi
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Elkos SH.P.K - Pejë - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovés 1 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
njoftimi për dhënie të kontratës punë - Dogana e Kosovës