Views
4 years ago

Sudska medicina – praktikum - Beli Mantil

Sudska medicina – praktikum - Beli Mantil

*Ţivot bez primetnog

*Ţivot bez primetnog disanja - sufokativna - kompresivna asfiksija * Disanje bez ulaska vazduha * Naknadna bezvazdušnost ranije vazdušnih pluća ........................ - bore oko očiju - 30. god. - na čelu - 35. god. - nazolabijalne brazde - 40. god. - vrat i šake - 50. god. - gerontokson - starački prten očiju (beonjača) - 60. god. - skelet od 21. god. do 6. decenije - nepromenljiv - papilarne vijugice - daktiloskopija - veštački (LK) - prirodni (loj+znoj) - između njih (garavi prsti) - kosti - hrskavica između epifize i dijafize humerusa - 16. god. muškarci, 15. god. žene - okoštala hrskavica -II- - 21-22 god. - nejasna koštana veza -II- - 22. god. - između epifiza i dijafiza ostalih kostiju - 25. god - dužina tela = dužina kosti + 3-5 cm - otac moţe da ospori oĉinstvo ako nije polno opštio sa suprugom 180-300 dana (zaĉeća) od roĊenja * Zades = nenamerno oštećenja sopstvenog ili tuĊeg zdravlja tj. ţivota - samozades??? - nehat = učinilac predvideo posledicu, ili mislio da može da je reši, ili nije predvideo a bio je dužan - nesrećni sluĉaj - na radu * Ubistvo = svesno i namerno uništenje tuĊeg ţivota - utilitarni - afektivni - simulirano - prikrivanje samoubistva ii zadesa - disimulirano - predstavljanje ubistva kao zades ili samoubistvo - pokušaj ubistva = ubilačka namera + započinjanje ostvarenja + upotreba za život opasnog sredstva - zlonamerna povreda - svesno i namerno oštećenje tuđeg zdravlja www.belimantil.info 18

* Samoubistvo = svesno i namerno uništenje sopstvenog ţivota - suicidogena dispozicija - motiv - pokušaj samoubistva = započeto, a nedovršeno - samopovreda (automutilatio) - malafidne - zatvorenici - bolnica - fiktivne - žena kao da je silovana - mistifikacione - da se izbegne vojska - lažne - duševni bolesnici Otrovi sa preteţnim mesnim dejstvom: - jetki - korozivni - koagulacija - kaustučni - baze - nadraţajni - iritativni NH 3 Hemijske povrede Otrovi sa preteţnim mesnim dejstvom: - parenhimski - As - krvni: CO, CO 2 - nervni: alkohol, barbiturati, kokain, hloroform, strihnin, CN, se..., paration I Jetki: NaOH, H 2 SO 4 , HCl, HNO 3 , NOx II Nadraţajni: NH 3 III Jetki sa resorptivnim: fenoli, krezoli, CH 3 COOH - mesno i opšte dejstvo IV Nadraţajni sa resorptivnim dejstvom: Hg, Pb (između nadražajnih i parenhimskih) Laka telesna povreda: - nema ni teorijske opasnosti po život - lako oštećenje važnog dela tela bez posledica, ili manje važan - trajno i neznatno - nesposobnost za rad je kratkotrajna ili ne postoji - ne dovodi do estetske izmenjenosti Teška telesna povreda: - konkretna opasnost po život! - blaži stepen oštećenja važnog dela ili organa, ili trajno i znatno oštećenje manje važnih organa - privremena nesposobnost za rad - estetska izmenjenost Hemijske povrede = trovanja - ....... - nesmrtna i smrtna - zades, samoubistvo, ubistvo www.belimantil.info 19

I Vežba: Medicinska entomologija - Beli Mantil
Imunoloski bukvar.pdf - Beli Mantil
Virusologija – predavanja.pdf - Beli Mantil
Transfuzija krvi i krvnih derivata.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – pitanja prakticni.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – test pitanja.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – repetitorijum za praktični ispit.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
Sudska medicina – dodaci za ispit 2008, prof. Savic.pdf - Beli Mantil
Higijena – praktikum [kucano].pdf - Beli Mantil
Medicina rada – kombinacije.pdf - Beli Mantil
Medicina rada – skripta (neka pitanja).pdf - Beli Mantil
Bolesti motoneurona.pdf - Beli Mantil
Pedijatrija – sindromi.pdf - Beli Mantil
Ginekologija – skripta.pdf - Beli Mantil
Fizikalna medicina i rehabilitacija – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
Imunologija – skripta.pdf - Beli Mantil
neurologija motorika - Beli Mantil
Nasledne periferne neuropatije.pdf - Beli Mantil
Ginekologija – ispitna pitanja.pdf - Beli Mantil
Otorinolaringologija, Prof. Podvinec, 1965.pdf - Beli Mantil
Pedijatrija – skripta 2.0.pdf - Beli Mantil
EKG za svakog [KG].pdf - Beli Mantil
Fizikalna – dodatak za Prof. Popovic.pdf - Beli Mantil
Nevoljni pokreti.pdf - Beli Mantil
Oftalmologija – skripta.pdf - Beli Mantil