Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой

D ХЭСЭГ: БАРИЛГЫН ҮЕ ШАТНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ D18: ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БОЛОН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Агуулга 18 ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БОЛОН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ............................................................................................................2 18.1 ТАНИЛЦУУЛГА .............................................................................................................................2 18.2 ЗОРИЛГО ......................................................................................................................................2 18.3 ХАМРАХ ХҮРЭЭ ...........................................................................................................................3 18.4 НӨЛӨӨЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД ..................................................................................................3 18.5 ТӨСЛИЙН СТАНДАРТ .................................................................................................................3 18.5.1 Компанийн Бодлого ...............................................................................................................4 18.5.2 Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлага ...........................................................................5 18.5.3 Олон улсын стандартууд болон гэрээ конвенциуд ..........................................................6 18.6 НӨЛӨӨЛӨЛ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ БОЛОН УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ ...................................9 18.6.1 Материал болон ажилчдыг тээвэрлэхтэй холбоотой эрсдлүүд ................................. 11 18.6.2 Аюулгүй байдлын зохицуулалт болон аюулгүй байдлын ажилтан .............................. 14 18.6.3 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой эрүүл мэндийн асуудлууд ................... 16 18.6.4 Тоосжилт болон дуу чимээтэй холбоотой эрүүл мэндийн асуудлууд ......................... 18 18.6.5 Малчдын Эрүүл Мэнд ........................................................................................................ 18 18.6.6 Гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид ..................................................................... 19 18.6.7 Орон нутагт гарах эдийн засгийн өөрчлөлт, хүнснийаюулгүй байдал хүнсний тэжээллэг чанар Болон түлшний хомсдол ................................................................................... 19 18.6.8 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол барагдуулах менежмент ................................. 20 18.6.9 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах арга хэмжээ .......................................... 20 18.6.10 Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний хураангуй ......................................................... 21 18.7 ҮҮРЭГ БА ХАРИУЦЛАГА ........................................................................................................... 36 18.8 СУРГАЛТ .................................................................................................................................... 36 18.9 ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ......................... 36 18.10 ЭНЭХҮҮ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭХ ТУХАЙ ....................................................................... 39 Хүснэгтийн жагсаалт Хүснэгт 18-1: Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ, менежментийн хяналт болон гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд ............................................................................................................................................... 22 Хүснэгт 18-2: Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт болон хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааОлон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал .............................................................. 38 Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 1 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 5 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК