Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Хүснэгт 18-1:

Хүснэгт 18-1: Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ, менежментийн хяналт болон гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд ID Сэдэв/ Хүчин зүйлс Хэрэгжүүлэлт/ Үйл ажиллагаа Хяналтын тодорхойлолт Хариуцагч талууд Баталгаа жуулалт Хэрэгжүүлэх хугацаа CHSS01 Төслийн ажилчид нутгийн иргэдэд өвчин халдах Барилгын, үйлдвэрлэлийн болон хаалтын шатуудын ажилчид Оюу Толгой нь дараах ажлыг хэрэгжүүлнэ • Оюу Толгойн Эрүүл ажлын байр хөтөлбөр • Оюу Толгойн Кэмпийн дотоод журам болон Ёс зүйн дүрэм • Бэлгийн замын халдварт өвчин, ДОХ-н талаар компаний зүгээс авах арга хэмжээ • Ажилчдын Эрүүл мэнд, ауюлгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Аюулгүй байдлын арга хэмжээний төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид Одоо хэрэгжиж буй CHSS02 Олон нийтийн аюулгүй байдал Зам тээврийн аюулгүй байдал ба ослоос урьдчилан сэргийлэх Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөг зам тээврийн аюулгүй байдал, замын нөхцлийн сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх бөгөөд дараах гол арга хэмжээг авах • Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замыг засч хатуу хучилт тавих • Ачааны тэрэг болон замын хөдөлгөөнд тохируулан замын дизайныг гаргах • Төслийн үйл ажиллагаанд түгээмэл ашиглагддаг замын нөхцөл болон анхааруулах тэмдгийг байнга хянаж сайжруулж байх • Жолооч нарыг хянах зорилгоор сансрын төхөөрөмж болон хурд хэмжигчийг тээврийн хэрэгслүүдэд суурилуулах • Жолооч нарыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулах, ялангуяа зам дээр болон замын ойролцоо ан амьтан ажиглагдах тохиолдолд хэрхэн жолоодох талаар сургах • Ан амьтан зам гардаг хэсэгт жолооч нарт зориулан анхааруулах тэмдэг тавих. Замын зөрлөгийн хэсэгт тодорхой анхааруулах тэмдэг тавих • Аюултай бодис тээвэрлэх журмыг хэрэгжүүлэх, үүнд, онцгой нөхцлийн бэлэн байдал ба хариу авах арга хэмжээний шаардлага орно • Тээврийн гэоээт гүйцэтгэгчид онцгой нөхцлийн бэлэн байдал ба хариу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх , Оюу Толгой тээврийн гэрээлэгчдэд аюулгүй байдлын байнгын аудит хийх Орон нутгийнхантай хамтрах – Орон нутгийнхан болон хангамж тээвэрлэх замын дагуу Зам тээврийн мэдлэг нэмэгдүүлэх өргөн хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 22 of 40

CHSS02-а Олон нийтийн аюулгүй байдал Зам тээврийн аюулгүй байдал ба ослоос сэргийлэх Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сумын төвд онцгой байдал, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хөрөнгө оруулалт хийж, тэдний чадавхийг сайжруулахад туслах болно. • Оюу Толгойн барилгын хэлтэс • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг ОННАХБОюу Толгойн ЭМАААБХ • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид Тайлан, бүртгэлийг хянах CHSS02-b Олон нийтийн аюулгүй байдал Зам тээврийн аюулгүй байдал ба осол аваараас урьдчилан сэргийлэх Оюу Толгой нь замын чиглэл бүрийн эрсдлийг үнэлэх, ойлгож мэдэгдэх зорилгоор зам тээврийн үнэлгээг хийх болно. Уг үнэлгээний явцад замын дизайн болон тэмдэгийн үнэлгээг мөн хийх болно • Оюу Толгойн ОНХТХХ • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS02-c Олон нийтийн аюулгүй байдал Зам тээврийн аюулгүй байдал ба осол аваараас сэргийлэх Зам тээврийн осол гарсан үед авах арга хэмжээг сайжруулахын тулд засгийн газрын болон бусад оролцогч талтай хамтран ажиллах • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Кэмпийн үйлчилгээний Орлогч захирал Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS02-d Олон нийтийн аюулгүй байдал Зам тээврийн аюулгүй байдал ба осо оос сэргийлэх Оюу Толгой нь дараах төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлнэ: • Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Ёс зүйн дүрэм • Онцгой нөхцлийн бэлэн байдал ба хариу авах арга хэмжээ • Flour ИХНБМ гэрээт гүйцэтгэгчийн боловсруулсан Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн систем • Олон нийтийн эрүүл мэнл, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын хөтөлбөо • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан ба • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS03 Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаааж иллагаа Барилгын ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Оюу Толгой нь дараах төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлнэ: • Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө • Аюултай бодисын менежментийн төлөвлөгөө • Онцгой нөхцлийн бэлэн байдал ба хариу авах арга хэмжээ • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 23 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
PDF - 3.4MB - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “