Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS03-i

CHSS03-i Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Төслийн осол аваар болон үйлдвэрлэлийн ач холбогдол бүхий өөрчлөлтийн талаар Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн орон нутгийнханд байнга мэдээлэх хэрэгтэй. (Оролцогч ба сонирхогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөөг харна уу) • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS03-j Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Барилгын, үйлдвэрлэлийн болон уурхайг татан буулгах үе шатанд орон нутагт нэмэгдэх замын хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг багасгах зорилгоор тээврийн хэрэгслийг зөвхөн зориулалтын зам дагуу зорчуулна. • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS04 Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор дараах төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх болно • Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Зан байдлын хууль • Оюу Толгойн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө • Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө • Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ ба бэлтгэх төлөвлөгөө • Flour ИХНБМ гэрээт гүйцэтгэгчийн боловсруулсан Эрүүл мэнд,, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын менежментийн систем • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 26 of 40

CHSS04-a Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой эрсдлийг бууруулах зорилгоор Оюу Толгой нь дараах арга хэмжээг авна: • Хүний эрх болон аюулгүй байдлыг хангах тухай Сайн Дурын Зарчимын дагуу аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах бөгөөд үҮйлдвэрлэлийн талбайг хашаагаар хүрээлж, нэвтрэхийг харуул хамгаалалтаар хянан шалгуулна . • Ажилчид болон гэрээт гүйцэтэгчдэд хүний эрхийн анхан шатны сургалт явуулах. • Хамгаалалтын албаныхан мэргэжилтнүүддээ хүний эрхийн талаар сургалт явуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх. • Хамгаалалтын мэргэжилтэн болон албаныхны талаар бүрэн үнэлгээг гүйцэтгэх ба хүний эрхийн талаарх сургалтыг цагдаа, аюулгүй байдал хариуцсан хүмүүст явуулах. • Оюу Толгой нь хамгаалалтын албаны үйл ажиллагаанд тогтмол аудит хийх болно. • Аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тусгай багийг бий болгох . Оюу Толгойн аюулгүй байдалтай холбоотой бүх асуудлыг Монгол ахлах мэргэжилтэнээр удирдуулах. • Хамгаалалтын албаныхны хүч хэрэглэх тохиолдлын талаар журам тогтоож, түүнийг хэрэгжүүлэх. • Уурхайн лицензит талбай ба нисэх буудлын талбайг хүрээлсэн хашаа хамгаалалтыг тогтмол хянаж байх. • Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө уурхайн талбай ба Оюу Толгойн салбар бүх оффисууд, Улаанбаатар дахь гадаад мэргэжилтнүүдийн аюулгүй байдлыг хангах үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах. Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS04-b Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Шөнийн хяналт: шөнийн цагаар тоног төхөөрөмжийг зүй зохистой хамгаалж, шөнийн хамгаалалт болон хадгалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ (органик хог хаягдал зайлуулах, шөнийн харуулыг ажилд авах, барилгын талбайн гэрэлтүүлэг гэх мэт). • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS04-c Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Оюу Толгой нь засгийн газрын холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах болно • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 27 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 5 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК