Views
4 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS04-d Эрүүл

CHSS04-d Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа Уурхайн талбайн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Барилгын болон үйлдвэрлэлийн үе шатанд Оюу Толгой нь Олон нийтийн санал гомдлын механизмыг ашиглан аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал үүссэн эсэхт хяналт тавих болно. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой эрүүл мэндийн асуудлууд (Э рүүл мэндийн үйлчилгээний салбарт үүсэх ачаалал , халдварт болон халдварт бус өвчний тохиолдлын тоо ихсэх) Өмнөговь аймаг болон сумын иргэд/ Барилгын, үйлдвэрлэлийн болон уурхайг татан буулгах үе шат Оюу Толгой нь дараах төлөвлөгөөнүүдийн хүрээнд арга хэмжээг авах болно: • Олон нийтийн эрүүл мэнд, ауюлгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө • Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг • Хүний наймааны эрсдлийн үнэлгээ • Сумдын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр, өндөр эрсдэлтэй бүлгийг онцлох • Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн хөтөлбөр • Нөлөөллийн бүс дэх эрүүл мэндийг үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор олон талт төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх • Монгол улсын эрүүл мэндийн яамаар дамжуулан эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг сайжруулах систем боловсруулах Нэмэлт мэдээллийг Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний төлөвлөгөөнөөс харна уу • Олон улсын байгууллагууд • Үндэсний болон орон нутгийн удирдлага, төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-a Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Үйл ажиллагааны бүх шатанд ялангуяа барилгын ажлын үед Оюу Толгой нь бүх ажилчид соёлыг хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрсөн зан байдлыг дэмжин ажиллах ба орон нутгийн бус ажилчид/н орон нутгийнхны хоорондын харилцан харилцааг аль болох бууруулна. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-b Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Оюу Толгой нь ажилд авах журмыг боловсруулж хэрэгжүүлснээр ажил хайн орон нутагт шилжин ирэх хүн амын урсгалыг хязгаарлана. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Хүний Нөөцийн Хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-c Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн ажилчдыг гэр бүлтэй хамт Ханбогд сумөнд амьдрах орон сууцны хөтөлбөрийг дэмжинэ в Нисэж ирэх болон нисэж буцах зарчмаар тусдаа амьдрах байраар хангана хангана Нэмэлт мэдээллийг Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөнөөс харна уу. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 28 of 40

CHSS05-d Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Оюу Толгойн Кэмпийн дотоод журам болон Ёс зүйн дүрмыг хэрэгжүүлж хууль бус болон нийгмийн эсрэг зан төлөвтэй холбоотой асуудлуудыг хязгаарлана. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-e Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Оюу Толгойн Эрүүл ажлын байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ажлын байрнаас гадуурх орчинд согтууруулах ундаа хэрэглэх болон бусад зохисгүй зан байдлаас үүсэх дорой нийгмийн үзэгдлийг хязгаарлан хянах болно. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-f Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Монгол болон гадаад ажилчдад зориулсан соёлын мэдээллийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-g Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын дунд биеэ авч явах байдал болон зан төлөвийн аудит хийх. Биеэ авч явах байдал болон зан төлөвтэй холбоотой асуудлыг санал гомдол, маргааныг барагдуулах журмаар шийдвэрлэнэ. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-h Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа болон хувь хүний аюулгүй байдалтай холбоотой санал гомдол болон маргааны талаар Гомдол барагдуулах механизмд бүртгэгдэж буй эсэхт хяналт тавих • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS05-i Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Хүний наймаатай холбоотой асуудлын талаар Оюу Толгой нь орон нутгийн засаг даргын газартай болон ТББ-уудтай хамтран ажиллана. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 29 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК