Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS05-j Аюулгүй

CHSS05-j Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа ба хувь хүний аюулгүй байдал Оюу Толгой нь орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж согтууруулах ундааг зөв зохистой хэрэглэх, сэтгэцийн доголдол болон амиа хорлолтыг бууруулах, мөн хоол тэжээлийн ба биеийн тамирын хөтөлбөрүүд зэргийг хангах тал дээр анхааран ажиллах болно. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06 Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Сайт дээрх ажилчдын эрүүл мэндийг хянахад зориулсан эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөр хангах ба мэдлэг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Оюу Толгой нь уурхайн талбай дээр болон Ханбогд суманд орших орон сууцны байгууламжуудад ОУСК болон ЕСБХБ-ны орон сууцны шаардлагыг баримтлах болно. • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06-a Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгой нь ажилчиддаа зориулсан орон сууцны стандартыг хэрэгжүүлнэ, ж. нь Ханбогд сумд орон сууцны стандарт. • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06-b Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгой нь бүх ажилчиддаа болон гэрээт ажилчиддаа Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Зан байдлын дүрмийн талаар танилцуулж хэвлэмэл материалыг тарааж өгөх ба хэрэгжилтэнд хяналт тавина. • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06-c Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Зан байдлын дүрмийг хэрэгжүүлж хууль бус болон нийгмийн эсрэг зан төлөвтэй холбоотой асуудлуудыг хязгаарлана. Эрүүл ажиллах орчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. • Оюу Толгойн Хүний нөөцийн хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06-d Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Согтууруулах ундааны зөв зохистой хэрэглээ, сэтгэцийн эрүүл мэнд болон амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр, хоол хүнс, биеийн тамир, дасгалжуулалт, болон хүний наймаа зэрэгтэй холбоотой асуудал дээр орон нутгийн байгууллагуудтай хамтран ажилла,ж зохих арга хэмжээг Ханбогд суманд авч хэрэгжүүлнэ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS06-e Ажилчдын эрүүл мэнд Оюу Толгойн болон гэрээт ажилчдын эрүүл мэндийг хангах Дараах төлөвлөгөө ба бодлогыг хэрэгжүүлнэ • Хөдөлмөр эрхлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Эрүүл ажлын байр хөтөлбөр • Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Зан байдлын хууль • Бэлгийн замын халдварт өвчин, ДОХ-н тохиолдолд компаниас авах арга хэмжээ • Ажилчдын Эрүүл мэнд, ауюлгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Аюулгүй байдлын арга хэмжээний төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 30 of 40

CHSS07 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Нөлөөллийн бүс дэх эрүүл мэндийг үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор олон талт төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх. Тухайлбал, Оюу Толгойн олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ыолон аюулгүй байдлын менежментийн Төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-a Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Ханбогд суманд эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-b Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгойн олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөнйи хүрээнд ЭМЯ-аар дамжуулан эрүүл мэндийн системийг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-c Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд алслагдсан сумдад өндөр ур чадвартай нарийн мэргэжлийн эмч нарыг ажилуулах талаар анхаарах. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд хүртээмжтэй болгох нөхцөл болон боломжийг нэмэгдүүлэх. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-d Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах ЭМНБҮ-ний үр дүнд үндэслэн, урт хугацааны ОНЭМАААБХ-ийг боловсруулах ба Оюу Толгойн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрүүл мэндтэй холбоотой болзошгүй эрсдлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжилтэнд хяналт тавих бөгөөд нөлөөллийн бүсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд өөрчлөлт орохтой холбогдуулан эрүүл мэндийн үйлчилгээ чадавхийг сайжруулах. Уг хөтөлбөр нь тогтвортой хөгжлийн бодлогыг баримтлах ба ЭМЯ, аймгийн эрүүл мэндийн газар , сумын эмнэлэг болон Улсын мэргэжлийн хяналтын алба зэрэг холбогдох байгууллагатай ойр хамтран ажиллах болно. (Орон нутгийн эрүүл мэнд хэсэгт дурдсан бүх асуудлыг хамрах болно) Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-e Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгойн Эрүүл Сум хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 31 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 5 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “