Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS09-с

CHSS09-с Тоосжилт ба дуу шуугианаас үүсэх нөлөөлөл Тоосжилт ба дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээ Дуу шуугианыг багасгах зорилгоор Оюу Толгой нь дараах арга хэмжээг авна: • Дуу шуугианы менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх • Дуу шуугианы хамгаалаалтын далан, дуу намдаагч, дуу тусгаарлагч зэргийг ажиллаж буй төхөөрөмжүүдэд суурилуулах, тогтмол засвар үйлчилгээнд оруулах болон төхөөрөмжийн байршил, ажиллах цагийн хуваарийг хянах зэрэг дуу шуугиан багасгах арга хэмжээг авах. • Тэсэлгээний ажлын цаг болон явцийн талаар орон нутгийнханд олон нийттэй харьцах албаныхан байнга мэдээлж байх. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10 Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Оюу Толгой нь дараах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: • Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө • Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний төлөвлөгөө • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-a Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Ханбогдын усны нөөц, хангамжийн судалгааг гүйцэтгэх (усны нөөцийн сүлжээний мэдээллийг АХБ боловсруулна) оролцоонд түшиглэсэн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-b Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Барилгын ажлын улмаас малчдын худаг болон байгалийн булаг шандны усны чанарт сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүйн тулд Оюу Толгой холбогдох арга хэмжээг авах болно. Хэрвээ нөлөөлөлд өртсөн бол Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд холбогдох бууруулах арга хэмжээ авах • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-c Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Усны чанар ба нөөцийн хэмжээг тогтоох зорилгоор цооног өрөмдөх ба уст давхаргыг шинжлэх зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх (Бүлэг D5: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг харна уу) • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-d Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Аюултай бодисыг зөв зохистой хадгалах бөгөөд устгалыг тогтмол Оюу Толгойн хаягдлын байгууламжуудад зохистой хийх . • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 34 of 40

CHSS10-e Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Ундай голын голдирлыг өөрчлөх инжинерийн шийдэл нь оновчтой бөгөөд тогтвортой байх ба гадаргуун усны нөөц, чанарт сөрөг үзүүлэхгүйгээр Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн талбайг тойрон өнгөрөх эсэхт хяналт тавьж баталгаажуулна. • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-f Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Гүний усыг хэрэглэх үед уг уст давхарга нь малчдын хэрэглэдэг уст давхаргаас гүнд орших эсэхийг баталгаажуулах • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS10-g Усны хүртээмж болон чанарын өөрчлөлт Усан нөөц бa усны чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ. Оюу Толгойн хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний нэг бол усыг зөв зохистой ашиглаж боломжтой бүх тохиолдолд усыг хадгалана • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 35 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 5 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК