Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Хүснэгт 18-2:

Хүснэгт 18-2: Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт болон хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааОлон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал ID ГҮҮ Зорилго Хяналт шинжилгээний үндсэн арга хэмжээ CHSS01 CHSS02 CHSS03 CHSS04 CHSS05 CHSS06 CHSS07 CHSS08 CHSS09 Эрүүл ажиллах хүч Хүн болон ачаа тээврийн аюулгүй ажиллагаа Ажлын талбайн аюулгүй ажиллагаа Төслийн талбайн дээд зэргийн аюулгүй байдал Олон нийтийн иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах Тоосжилтын хэмжээг хянах Барилгын ажил болон тэсэлгээний нөлөөлөл Малчдын эрүүл мэндийг хамгаалах Бичил уурхай эрхлэгчдийн эрүүл мэндийн нөлөөлөл нэмэгдэх Шаардлагатай үед бүх ажилчид сайн чанарын эрүүл мэндийн үйлчилгээг авч, эрүүл мэнд сайжруулах ажлуудаар мэдээлэл хүртээмж байх Зам тээврийн осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх Талбай дээрхи ослоос урьдчилан сэргийлэх тэр дундаа тээвэр, хүнд машин механизмын ашиглалт болон аюултай хог хаягдлын устгалтай холбоотой ослууд Уурхай дээрх бүх хүмүүс гагцхүү зөвшөөрөлтэй газруудад нэвтрэх Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор эрүүл мэнд сайжруулах үйл ажиллагаанууд зохион байгуулах Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоото й болзошгүй халдварт өвчний түвшинг хязгаарлах Тоосжилт ихсэхээс сэргийлэх Дуу шуугиан болон чичирхийлэлтэй холбоотой орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөх уршигийг бууруулах Малчдын эрүүл мэндийг сайжлуулж, муудахаас урьдчилан сэргийлэх Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор өсч болзошгүй бичил уурхай эрхлэгчдийн тоог хязгаарлах • Ажилчдын дунд дэлгэрсэн бүх халдварт болон халдварт бус өвчний талаарх тэмдэглэл • Ажилчдын дунд зохион байгуулсан эрүүл мэндийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтын тоо • Төслийн талбайд эрүүл мэндийн мэргэжлийн ажилтан байгаа эсэх мөн тэдний тоо / зэрэг, түргэн тусламжийн машин, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх нэгжийн талаархи бүртгэл мэдээ • Төслийн талбай дээрх эрүүл мэндийн үйлчилгээний газар хандсан ажилчдыг бүртгэх • Оюу Толгой төслийн зам тээврийн ослын тоо, хэлбэр ба давтамж • Оюу Толгой төслийн зам тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой ирүүлсэн санал гомдол • Талбай дээр болсоэн бүх ослуудыг бүртгэх, тэр дундаа зочид, гуравдагч талуудын үйлдлээс үүдэлтэй буюу тэдэнд тохиолдсон ослуудыг • Рио Тинтогийн ангилал бүхий осол гэмтлийн статистик мэдээлэл бүхий самбарыг урд хаалга болон олны цугладаг хаалганууд дээр байрлуулах • Суудлын даруулгын ач холбогдол чухлыг сануулсан санамж бүхий тэмдгийг урд хаалган дээр байрлуулах • Рио Тинтогийн Оюу Толгойтой холбоотой мэдээлэл түгээх хуудсуудыг ахлахуудад долоо хоног бүр аюулгүй ажиллагааны товч мэдээний хамт тараана • Хашлага хамгаалалтаар зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн тоо • Төслийн талбай болон кэмпэд зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн хүний тоо • Зөвшөөрөлгүй газарт нэвтэрсэн ажилчдын тоо • Эрүүл мэнд сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн үйлдвэрлэлийн тоо • Төслийн талбайд тархсан халдварт өвчний тохиолдлыг бүртгэсэн тоо • Оюу Tолгойн ажилчид дунд бүртгэгдсэн БЗХӨ-ний тоо • Нэг эмчид ногдох өвчтөнүүдийн тоо • Эмнэлгийн ор дүүргэлтийн түвшин • Орон нутгийн иргэдийн дунд зохион байгуулсан эрүүл мэндийн ажлуудын тоо • Эрүүл мэндийн ажилчдыг дэмжих сургалтын ажлын тоо • Тоосжилттой холбоотой хүлээн авсан гомдлын тоо • Амьсгалын замын өвчлөлтэй холбоотой нас баралт болон өвчний тоо (зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд. бүгд тоосжилттой холбоотой байх шаардлагагүй). • Барилгын ажил болон тэсэлгээний ажилтай холбоотой ирүүлсэн гомдол • Эрүүл мэндийг сайжруулах үйл ажиллагаанд оролцож буй малчдын тоо • Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж буй малчдын тоо • Төслийн газар нутагт бүртгэгдсэн бичил уурхай эрхлэгчдийн тоо Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 38 of 40

ID ГҮҮ Зорилго Хяналт шинжилгээний үндсэн арга хэмжээ CHSS10 CHSS11 CHSS12 Орон нутгийн иргэдийг өсөн нэмэглдэж буй гэмт хэргээс хамгаалах Хүсний аюулгүй байдал Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ Хүн амын шилжилт хөдөлөгөөнтэй холбоотой үүсэх гэмт хэргийн түвшинг хязгаарлах Төслийн үйлдвэрлэлийн улмаас хоол тэжээлийн илчлэг чанар буурахгүй байх Олон нийтийн онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байх • Оюу Толгойн ажилчид болон орон нутгийн иргэд холбогдсон зөрчлийн тоо • Хоол тэжээлтэй холбоотой өвчлөлийн түвшин • Олон нийтийн онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх журмыг боловсруулах 18.10 ЭНЭХҮҮ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭХ ТУХАЙ Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төсөл нь Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг (ОНЭМАААБХ) боловсруулж байгаа бөгөөд энэхүү төлөвлөөгөө нь орон нутгийн иргэдийн мэдлэг дээшлүүлэх, компанит ажлууд, нийгмийн дэд бүтцийн хяналт шинжилгээ болон холбогдох үйлчилгээ нийлүүлэгчдийг чадавхижуулахад чиглэгдэнэ Уг төлөвлөгөөг хөтөлбөрийг хэрэгжилтийн дүгнэлтэнд үндэслэн шинэчилнэ. Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 39 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
PDF - 3.4MB - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “