Views
3 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu Liczba punktów ECTS TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ Blok przedmiotów: praktyczny Kierunek: Wychowanie Fizyczne Rok, semestr – <strong>rokstrong> <strong>IIstrong>, sem. IV Rodzaj studiów: stacjonarne. Prowadzący - Język wykładowy – j. polski, j. angielski. dr Maciej Majorowski, mgr Marcin Ściślak, mgr Sara Wawrzyniak, mgr Marta Mędrek, mgr Adrian Czerwieniec Liczba godzin kursu: 24 Poziom przedmiotu – podstawowy Formuła nauczania – zajęcia mają charakter praktyczny, w trakcie których treści realizowane są poprzez zastosowanie metod słownych i działania praktycznego, oraz samodzielnego prowadzenia jednostki lekcyjnej wg przygotowanego scenariusza. Cele kształcenia w przedmiocie: - wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, przygotowania i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem gry w piłkę siatkową, we wszystkich typach szkół; - przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji jednostki lekcyjnej wykorzystującej nauczanie i doskonalenie wybranych elementów gry w piłkę siatkową do kształtowania zdolności psychomotorycznych ucznia; - przygotowanie studentów do organizacji oraz prowadzenia współzawodnictwa i sędziowania na różnych poziomach rozgrywek szkolnych. Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie: w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej: 1. Student wymienia, rozpoznaje i odtwarza zasoby zabaw, gier i środków stosowanych w dyscyplinie oraz podstawowych zasad działania podczas gry. 2. Student demonstruje znajomość podstawowych przepisów gry w piłkę siatkową oraz stosuje wiadomości dotyczących dyscypliny. w zakresie umiejętności praktycznych: 1.Student potrafi zastosować wyróżnione umiejętności z zakresu: gotowości do gry, przemieszczania się po boisku, odbicia piłki oburącz górą i dołem, zagrywki, ataku i bloku - w stopniu umożliwiającym prawidłową demonstrację ich wykonania. 2. Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności umożliwiające prowadzenie wybranej odmiany gry. 3. Student potrafi zastosować zasady organizacji współzawodnictwa oraz przeprowadzić sędziowanie

piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Akademia Wychowania ...
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...