Views
3 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

wybranej odmiany gry na

wybranej odmiany gry na poziomie szkolnym.- nabycie podstawowych umiejętności organizacji współzawodnictwa szkolnego i sędziowania. w zakresie kompetencji personalno- społecznych: INDYWIDUALNE: student przyjmuje rolę prowadzącego wybraną część scenariusza lekcji, ocenia pracę własną oraz omawia realizowane przez siebie zadania. ZESPOŁOWE: student współpracuje z partnerem podczas realizacji scenariusza lekcji, wymienia poglądy w grupie, pracuje w zespole, organizuje i koordynuje pracę zespołu. Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Organizacja kształcenia w przedmiocie. Charakterystyka gry w piłkę siatkową i jej odmian jako środka wspomagającego fizyczną edukację dzieci i młodzieży. Ćwiczenia wprowadzające do nauczania gry. 2. Metodyka nauczania wyróżnionych czynności w grze (postawa gotowości i przemieszczanie się po boisku, odbicie oburącz górą). 3. Czynności z piłką - metodyka nauczania odbicia oburącz dołem. Doskonalenie postawy gotowości do gry i odbicia oburącz górą w minisiatkówce. 4. Czynności z piłką - metodyka nauczania wybranego sposobu zagrywki i doskonalenie odbić w minisiatkówce za pomocą gier uproszczonych. 5. Czynności z piłką - metodyka nauczania wybranego sposobu ataku w zależności od poziomu umiejętności ćwiczących. Ogólne zasady prowadzenia gry w siatkówkę halową – organizacja zespołu przy zagrywce własnej i przeciwnika. 6. Metodyka nauczania bloku pojedynczego. Wykorzystanie poznanych czynności (elementów technicznych) do realizacji działań ofensywnych i defensywnych w grze w siatkówkę halową. 7 – 12 (zajęcia prowadzone przez studentów wg przygotowanego scenariusza lekcji). Scenariusz lekcji oraz warunki jego realizacji: Wykorzystanie gier i zabaw w ćwiczeniach wprowadzających do nauczania gry. Zastosowanie wybranej formy gry (małe, uproszczone, szkolne) w siatkówkę jako środka wspomagającego psychomotoryczny rozwój ucznia. Nauczanie odbicia piłki (oburącz górą lub dołem) w postawach stałych. W części wstępnej uwzględnić doskonalenie postawy gotowości do gry oraz przemieszczania się po boisku w formie zabawowej i gier uproszczonych. Nauczanie zagrywki tenisowej z miejsca z równoczesnym doskonaleniem odbić piłki oburącz górą lub dołem w minisiatkówce (2x2, 3x3). Doskonalenie zagrywki tenisowej i odbić piłki w formie fragmentów gry w minisiatkówkę (4x4) i w siatkówkę halową. Doskonalenie wybranych czynności w grze w formie gry szkolnej w minisiatkówkę lub siatkówkę halową. Podać warunki realizacji lekcji (wiek grających, użyte sprzęty, dokonane modyfikacje).

Warunki zaliczenia ćwiczeń lub biernego uczestnictwa w zajęciach: 1. Każde ćwiczenie powinno być usprawiedliwione na podstawie stosownego dokumentu (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z klubu sportowego, itp.). 2. Każda nieobecność musi być zaliczona na podstawie pisemnie przygotowanej tematyki opuszczonego ćwiczenia i odpowiedzi ustnej (wg zagadnień i zadań szczegółowych). 3. Studenci biernie uczestniczący w zajęciach uzyskują zaliczenie na podstawie hospitacji danego ćwiczenia (w formie drukowanej). 4. Studenci posiadający ITS, IOS obowiązani są do ustalenia z prowadzącym grupę terminu i sposobu realizacji programu w przedmiocie zgodnie z regulaminem studiów (przed rozpoczęciem semestru). Warunki uczestnictwa w realizacji przedmiotu: 1. Uczestnictwo w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 2. Strój sportowy (obuwie zmienne, sportowe przeznaczone do hali). 3. Gwizdek sędziowski. 4. Posiadanie zestawu materiałów dydaktycznych oraz bieżących notatek zawierających problematykę realizowaną na poszczególnych ćwiczeniach. Warunki zaliczenia przedmiotu: 1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Pozytywna ocena z kontroli bieżącej. 3. Pozytywna ocena z przepisów gry w minisiatkówkę i siatkówkę halową. 4. Pozytywna ocena z kolokwium z teorii i metodyki gry w piłkę siatkową. 5. Pozytywna ocena z testu sprawności ukierunkowanej. 6. Pozytywna ocena z sędziowania wybranej odmiany gry. 7. Pozytywne zaliczenie wszystkich 6 pisemnych zadań do realizacji przez studentów (1 tydzień na zaliczenie pisemne zadania, 2 dwa tygodnie na zaliczenie ustne). Niezaliczenie jednego zadania w wymienionych 3 terminach jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 8. Zaliczenie wszystkich zadań od 1 do 6 upoważnia do prowadzenia lekcji. 9. Pozytywna ocena realizacji scenariusza i prowadzenia lekcji .

Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...
Siatkówka plażowa, TiR, II rok, studia dzienne, semestr 6.