Views
4 years ago

Ogłoszenie WZA Decora S.A. 2013

Ogłoszenie WZA Decora S.A. 2013

Ogłoszenie WZA Decora S.A.

Ogłoszenie Zarządu DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego 24a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224559, NIP 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 565.166,00 zł, z czego wpłacono 565.166,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA Spółka Akcyjna., które odbędzie się w dniu 10 maja 2013 roku, początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Prądzyńskiego 24 a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2012, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2012.

Ogłoszenie Zarządu DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie ...
OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Minox
Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego ... - Igoria Trade
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ... - GPW
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S.A. na dzień 24.06.2013r
OGŁOSZENIE ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA O ...
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Notowania
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - Cyfrowy Polsat
1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ...
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 03.06.2011r. - Swissmed
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 28.06.2010 - Polna S.A.
1 Ołtarzew, 10 września 2012 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU spółki ...
Nowy tekst jednolity Statutu Decora S.A
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - M10 SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ...
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na ...
Uchwały ZWZA spółki DECORA SA 10-05-2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT ...
2012 10 08 - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
OGŁOSZENIE Zarząd COMPLEX Spółka Akcyjna z ... - Parkiet
Sprawozdanie finansowe Decora S.A. 2010
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ciech SA
STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne §1 ...