Views
3 years ago

Ogłoszenie WZA Decora S.A. 2013

Ogłoszenie WZA Decora S.A. 2013

11. Rozpatrzenie wniosku

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Wolne głosy i wnioski 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 kwietnia 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@decora.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż

osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@decora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ogłoszenie Zarządu DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie ...
OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Minox
Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego ... - Igoria Trade
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ... - GPW
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S.A. na dzień 24.06.2013r
OGŁOSZENIE ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA O ...
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Notowania
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - Cyfrowy Polsat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA
1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ...
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 03.06.2011r. - Swissmed
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 28.06.2010 - Polna S.A.
Nowy tekst jednolity Statutu Decora S.A
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - M10 SA
1 Ołtarzew, 10 września 2012 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU spółki ...
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ... - Cyfrowy Polsat
ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ...
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na ...
Uchwały ZWZA spółki DECORA SA 10-05-2013
2012 10 08 - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT ...
OGŁOSZENIE Zarząd COMPLEX Spółka Akcyjna z ... - Parkiet
Sprawozdanie finansowe Decora S.A. 2010
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ciech SA
Regulamin Walnego Zgromadzenia AC S.A. stan na 27.03.2012