Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu WÊród kursów i szkoleƒ, na które MSP wysy∏ajà swoich pracowników, prym wiodà szkolenia z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy (obowiàzek ustawowy). W ponad dwóch trzecich MSP Êrednio po dziesi´ciu pracowników przechodzi∏o szkolenia w zakresie technicznych aspektów produkcji lub Êwiadczenia us∏ug. Prawie 40% zarzàdów MSP nie odczuwa potrzeby unowoczeÊniania produkcji/us∏ug. Ârednio tylko prawie 13% MSP nastawia si´ na zakup nowych technologii. Najwi´kszà wag´ do unowoczeÊniania produktów lub us∏ug przywiàzywano w edukacji, poÊrednictwie finansowym i us∏ugach. Tylko 5% MSP ma w∏asne komórki do spraw badaƒ i rozwoju (g∏ównie badania rynkowe lub projekty techniczne). Na badania w∏asne przeznacza si´ niewielkà cz´Êç przychodów (najcz´Êciej 1–5%). Ponad 93% MSP nie posiada ˝adnych patentów, a 98% nie zabiega o nie. Wi´kszoÊç MSP, które majà patenty, dzia∏a w przemyÊle. komunikacji, kontaktujà si´ g∏ównie z klientami, dostawcami i kooperantami. Ponad 70% u˝ytkowników korzysta z Internetu do obserwacji otoczenia, zmian prawnych i koniunktury a tak˝e zachowaƒ konkurencji. Najbardziej intensywnie wykorzystuje si´ komputery w transporcie, gospodarce magazynowej i ∏àcznoÊci, a tak˝e w poÊrednictwie finansowym, zaÊ najmniej intensywnie w rolnictwie, ∏owiectwie i leÊnictwie. Prawie a˝ 80% MSP ma adres e-mailowy, ale tylko 55% MSP ma w∏asnà stron´ www. 63% MSP inwestuje w zakup maszyn, urzàdzeƒ technicznych i narz´dzi, a prawie po∏owa w zakup Êrodków transportu. Nasuwajà si´ tu przynajmniej dwa ogólne wnioski: roÊnie poziom technologiczny MSP, a dalszy rozwój Pomorza bez inwestycji w infrastruktur´ transportu nie b´dzie mo˝liwy. A˝ ponad 22% MSP nie ponosi wydatków inwestycyjnych. Ponad 83% MSP nie korzysta z licencji, a 99% nie czyni staraƒ o ich kupno. 81% MSP nie pos∏uguje si´ znakami towarowymi. Ponad 20% ankietowanych MSP informuje o posiadaniu certyfikatów ISO, a 10% respondentów czyni starania o pozyskanie takiego certyfikatu. Prawie 20% MSP ma certyfikaty inne ni˝ ISO. Komputeryzacja MSP jest w zasadzie powszechna – tylko nieliczni respondenci (oko∏o 1,6%) nie korzystajà z komputerów. Sprz´t komputerowy najcz´Êciej wykorzystuje si´ w ksi´gowoÊci i w pracy biurowej (oko∏o 90% MSP). W celach dystrybucji i marketingu sprz´t ten wykorzystuje oko∏o 70% MSP, a w procesach produkcji oko∏o 60% respondentów. Komputeryzacja jest najbardziej powszechna w poÊrednictwie finansowym, a najmniej w rybactwie. Ârednie przedsi´biorstwa sà lepiej wyposa˝one w omawiany sprz´t (oko∏o 85% spoÊród nich jest obj´tych informatyzacjà) ni˝ ma∏e. W tych ostatnich jednak na jednego pracownika przypada oko∏o 0,4 komputera, a w Êrednich (wi´ksze zró˝nicowanie zadaƒ) oko∏o 0,24 urzàdzenia. W edukacji na jednego zatrudnionego przypada a˝ 1,6 komputera, co oznacza udost´pnianie tego sprz´tu tak˝e uczniom i studentom. Tylko 5% MSP, majàc sprz´t komputerowy, nie korzysta z Internetu. Ci, którzy korzystajà z tego sposobu Bariery Do czynników, które stanowià co najmniej znaczàcà barier´ w rozwoju firm, mo˝na zaliczyç: zmiennoÊç i niejasnoÊç przepisów, wysokie podatki, biurokratyzm, brak finansów na inwestycje oraz trudnoÊci ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Ponadto mo˝na zauwa˝yç, ˝e im wi´ksza firma, tym w mniejszym stopniu ocenia ona, ˝e wymienione bariery negatywnie wp∏ywajà na jej rozwój. MSP najcz´Êciej wymienia∏y nast´pujàce bariery ograniczajàce wzrost zatrudnienia: zbyt wysokie koszty zatrudnienia, brak Êrodków w∏asnych na inwestycje, brak Êrodków zewn´trznych na dofinansowanie rozwoju firmy, zbyt skomplikowane i zmieniajàce si´ przepisy utrudniajàce funkcjonowanie firmy, istnienie konkurencji i szarej strefy, zbyt ma∏a sprzeda˝ wyrobów i us∏ug firmy. Firmy uzna∏y, ˝e g∏ówne bariery ich rozwoju tkwià w otoczeniu. SpoÊród barier wewn´trznych w najwi´kszym zakresie sygnalizowa∏y istotny problem kwalifikacji pracowników oraz braku nowoczesnych technologii. Dotyczy∏o to jednak mniej ni˝ 50% badanych podmiotów. Ponad po∏owa MSP na Pomorzu uwa˝a, ˝e nie ma problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników. JednoczeÊnie jednak MSP informowa∏y, ˝e brakuje specjalistów w ÊciÊle okreÊlonych zawodach. 14

Raport 2006 Firmy zasadniczo sà umiarkowanie zainteresowane szkoleniami, ale sà do nich nastawione przychylnie. Takie stanowisko t∏umaczà brakiem czasu oraz Êrodków finansowych. PodkreÊlajà, ˝e szkolenia sà drogie, a firmy szkoleniowe oferujà us∏ugi nie zawsze wysokiej jakoÊci. MSP w wi´kszoÊci nie majà problemów z uzyskaniem kredytów bankowych. TrudnoÊci mia∏o jedynie 18% firm, 60% odpowiedzia∏o, ˝e nie mia∏o problemów, a 22% odpowiedzia∏o, ˝e nie wie, gdy˝ nie stara∏o si´ o kredyty. Wi´ksze problemy mia∏y firmy najm∏odsze oraz najmniejsze. Niemal co czwarta firma stara∏a si´ bàdê uzyska∏a wsparcie finansowe, g∏ównie z programów pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej. Nie rozwin´∏y si´ jeszcze fundusze wysokiego ryzyka a tak˝e regionalne instytucje po˝yczkowe. Z przebadanych MSP niemal co dziesiàta stara∏a si´ o niefinansowà form´ wsparcia, szczególnie w postaci szkoleƒ. Wynik ten wskazuje na umiarkowanà wol´ poszukiwania przez firmy ró˝nych form wsparcia ich dzia∏alnoÊci. Bez wzgl´du na wielkoÊç i bran˝´ przedsi´biorstwa prawie 70% respondentów wskazuje nowe technologie jako g∏ówny cel inwestycyjny. W drugiej kolejnoÊci (po prawie 25% odpowiedzi) jako cele inwestycyjne podawano remonty budynków lub szkolenia pracowników. Niezale˝nie od wielkoÊci przedsi´biorstwa dla zdecydowanej wi´kszoÊci najwa˝niejsze sà informacje o prawnopodatkowych aspektach prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Mo˝e to Êwiadczyç o docenieniu wagi doÊç niestabilnych – przynajmniej co do szczegó∏ów – przepisów. Jako wa˝ne lub nawet bardzo wa˝ne wymieniano te˝ informacje o dost´pnoÊci pomocy publicznej oraz innych êród∏ach pomocy. Us∏ugi doradcze sà najbardziej potrzebne przy wnioskach o dofinansowanie lub po˝yczk´, ale tylko 10% MSP gotowych jest przyjàç to doradztwo odp∏atnie. SpoÊród innych form doradztwa, którymi MSP sà zainteresowane, wyró˝nia si´ porady prawne, za które ponad 10% MSP mo˝e zap∏aciç. Kondycja sektora MSP na Pomorzu Potrzeby G∏ównym êród∏em finansowania inwestycji w MSP jest zysk. Dla ponad 40% MSP êród∏em finansowania inwestycji jest tak˝e kredyt bankowy. Trzeba oceniç to bardzo pozytywnie jako dowód stabilnoÊci oczekiwaƒ w zakresie warunków makroekonomicznych, w tym zw∏aszcza tych obszarów, które podlegajà regulacjom w zakresie polityki monetarnej NBP (niska inflacja, relatywnie niskie stopy referencyjne NBP, dost´pnoÊç kredytów itd.). DoÊç powszechne sà równie˝ finansowanie inwestycji z kapita∏u w∏aÊcicielskiego (oko∏o 39% MSP) i korzystanie z leasingu (oko∏o 37% MSP). Tylko 4,7% MSP korzysta z unijnych funduszy strukturalnych, a zaledwie 1% z po˝yczek, na przyk∏ad Pomorskiego Funduszu Po˝yczkowego. W przysz∏oÊci mniej MSP chce korzystaç z zysków w celach inwestycyjnych (oko∏o 34% MSP) lub kredytów bankowych (oko∏o 24% MSP), za to a˝ ponad 60% zamierza korzystaç w tych celach z unijnych funduszy strukturalnych i funduszy po˝yczkowych (21% MSE). Niewielkie pozostaje zainteresowanie funduszami wysokiego ryzyka. Najwi´ksze jest zainteresowanie szkoleniami z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych UE, ale tak˝e tylko 10% respondentów mo˝e za te szkolenia zap∏aciç. Wspó∏praca Wi´kszoÊç MSP wspó∏pracuje g∏ównie z kontrahentami (dostawcy albo odbiorcy) w regionie, aczkolwiek a˝ 84% dostawców znajduje si´ na terenie ca∏ej Polski. Zwraca uwag´ stosunkowo wysoki udzia∏ zagranicznych dostawców i odbiorców (odpowiednio 25% i 24%). Poza tym wspó∏praca mi´dzy-narodowa jest niewielka. Wyst´puje bardzo du˝e zró˝nicowanie siedziby g∏ównych partnerów. I tak na przyk∏ad w rybactwie ka˝de przedsi´biorstwo sprzedaje równie˝ za granicà (i jest to dla nich jedyny przejaw wspó∏pracy mi´dzynarodowej), zaÊ ka˝de MSP z dziedzin rolnictwo i ochrona zdrowia ma dostawców mi´dzy innymi za granicà. Oko∏o 30% MSP nie korzysta z outsourcingu. Korzystajàcy z tej formy kupujà us∏ugi w zakresie doradztwa prawnego, ochrony lub prowadzenia rachunkowoÊci (odpowiednio 42%, 35% i 31% ankietowanych). Prawie 60% MSP poszukuje dalszych partnerów do wspó∏pracy, g∏ównie w celu zmniejszenia kosztów (ok. 34%) lub zdobycia lokalnych rynków zbytu (ponad 29%). Ponad 27% MSP podejmie wspó∏prac´ z myÊlà o pozyskaniu Êrodków pomocowych z Unii Europejskiej. 15

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013