Views
4 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

2. KonkurencyjnoÊç

2. KonkurencyjnoÊç sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w województwie pomorskim Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz, Krzysztof Zi´ba, Leszek Ossowski Kondycja sektora MSP na Pomorzu Sektor MSP w województwie pomorskim na tle sektora MSP w Polsce i w innych województwach Analizy kondycji sektora MSP w województwie pomorskim oraz wyników badaƒ POG mogà byç dokonywane jedynie na tle sytuacji tego˝ sektora w ca∏ej gospodarce narodowej Polski oraz w innych województwach. Bez tego nie sposób oceniç poszczególnych wskaêników ani tym bardziej rezultatów badaƒ ankietowych. T∏o w postaci danych ogólnopolskich i z innych regionów pozwala na zorientowanie si´, czy sektor MSP w województwie pomorskim jest podobny do MSP w innych cz´Êciach kraju, czy te˝ ma pewne cechy odró˝niajàce go od pozosta∏ych regionów. Tylko wtedy mo˝na te˝ oceniç podobieƒstwo bàdê odmiennoÊç trendów zmian obserwowanych w populacjach MSP. Z bardzo du˝ym przybli˝eniem mo˝liwa jest równie˝ ocena zmian konkurencyjnoÊci MSP w danym regionie na tle zmian dostrzeganych w innych regionach. Znaczenie sektora MSP w gospodarce Polski Najnowsze dane makroekonomiczne wskazujà, ˝e MSP odgrywajà w gospodarce polskiej istotnà rol´. Jednak rola ta, badana przy pomocy niektórych podstawowych mierników, wcale si´ nie zwi´ksza. W latach 2003–2004 udzia∏ MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) spad∏ z 48,3% do 47,9%*. Udzia∏ zatrudnienia w MSP w zatrudnieniu ogó∏em utrzymywa∏ si´ na poziomie nieco ponad 68%, a w tak zwanym sektorze rynkowym ponad 69% (wzrost w stosunku do 1999 roku o oko∏o 3,5 punktu procentowego). Podobnie jak si´ to dzia∏o w wi´kszoÊci krajów europejskich, pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku i w pierwszych latach XXI wieku nie obserwuje si´ ju˝ wzrostu znaczenia sektora MSP w gospodarkach narodowych. Jego udzia∏y w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu ogó∏em sà nadal wysokie (podlegajà niewielkim wahaniom z roku na rok), znacznie wy˝sze ni˝ przed dwudziestoma laty, ale okres gwa∏townego boomu tego sektora chyba si´ ju˝ skoƒczy∏**. Demografia sektora MSP OczywiÊcie nie spada udzia∏ liczby MSP w ca∏ej populacji sektora. W Polsce, jak i w wi´kszoÊci krajów europejskich, utrzymuje si´ od d∏u˝szego czasu na poziomie 99,8%-99,9%. Zmienia si´, choç nie wsz´dzie, struktura wewn´trzna sektora MSP na korzyÊç grupy mikroprzedsi´biorstw zatrudniajàcych poni˝ej dziesi´ciu pracowników (choç w Polsce w okresie 2002–2005 udzia∏ mikrofirm w populacji przedsi´biorstw minimalnie spad∏ z 95,21% do 95,05%). Dane zawarte w tabeli 2 wskazujà, ˝e w 2005 roku struktura populacji firm wed∏ug wielkoÊci by∏a w województwie pomorskim niemal identyczna ze strukturà ogólnopolskà. Tabela 2. Struktura populacji podmiotów gospodarczych wed∏ug wielkoÊci zatrudnienia w Polsce i w województwie pomorskim w 2005 roku Liczba zatrudnionych Polska Województwo pomorskie Ogó∏em 100,00 100,00 0–9 95,05 95,01 10–49 4,03 4,10 50–249 0,78 0,77 razem MSP 99,86 99,89 250 i wi´cej 0,13 0,11 èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS. W latach 2002–2005 liczba przedsi´biorstw zarejestrowanych w systemie REGON wzros∏a, ale tempo tego wzrostu by∏o niewielkie, wyraênie mniejsze od notowanego w latach dziewi´çdziesiàtych. Zmiany wielkoÊci populacji w województwie pomorskim by∏y zbie˝ne co do kierunku, choç bardziej intensywne ni˝ w ca∏ej Polsce (tabela 3). * Je˝eli nie zaznaczono inaczej, dane dotyczàce MSP w Polsce pochodzà z Raportu o stanie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa 2006. ** M.in. P. Dominiak, Sektor MSP we wspó∏czesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2005. 16

Raport 2006 Mo˝na za∏o˝yç, ˝e podobnie zbie˝ne by∏y zmiany liczby przedsi´biorstw aktywnych. Tyle tylko, ˝e ta populacja po okresie wzrostu do 1999 roku potem kurczy∏a si´ (z wyjàtkiem 2002 roku). W 2003 roku liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce by∏a ni˝sza o prawie 110 tysi´cy w porównaniu ze szczytowym rokiem 1999. Nie ma jeszcze, niestety, dost´pnych wiarygodnych danych z lat 2004–2006. Tabela 3. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w Polsce i na terenie województwa pomorskiego wed∏ug stanów na koniec lat 2002–2005 Polska Woj. pomorskie Rok Liczba Rok Liczba Rok podmiotów poprzedni podmiotów poprzedni = 100 = 100 2002 3 468 218 . 216 280 . 2003 3 581 593 103,3 226 329 104,6 2004 3 576 830 99,9 223 046 98,5 2005 3 615 621 101,1 226 421 101,5 Pomorze nale˝y natomiast do czo∏ówki krajowej pod wzgl´dem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkaƒców. W latach 2002–2005 wskaênik ten by∏ wy˝szy od Êredniej krajowej (948) i w 2005 roku wynosi∏ 1030*. Od kilku lat daje to województwu pomorskiemu czwarte miejsce w kraju po województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i dolno- Êlàskim. Porównujàc wskaênik przeci´tny z innymi gospodarkami europejskimi, warto zauwa˝yç, i˝ tylko w Islandii jest on wy˝szy (950). W pozosta∏ych krajach kszta∏tuje si´ na du˝o ni˝szym poziomie**. Nawet zak∏adajàc, ˝e przy uwzgl´dnieniu jedynie podmiotów aktywnych by∏by on dla Polski w przybli˝eniu dwukrotnie ni˝szy (czyli oko∏o 475), to i tak plasowa∏oby to naszà gospodark´ tylko nieco poni˝ej Êredniej dla unijnej „pi´tnastki”, dok∏adnie w po∏owie stawki. Przez analogi´ do relacji wskaêników opartych na liczbie przedsi´biorstw zarejestrowanych mo˝na przyjàç, i˝ wskaênik liczby aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczb´ mieszkaƒców kszta∏tuje si´ na Pomorzu na poziomie Êredniej w krajach „starej” Unii Europejskiej (lub nieco powy˝ej tej Êredniej). Kondycja sektora MSP na Pomorzu èród∏o: Zestawienie na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS. Bioràc pod uwag´ bezwzgl´dnà liczb´ zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, województwo pomorskie nale˝y do przeci´tnych (mapa 1). Mapa 1. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w regionach Polski 296 000 do 604 000 (4) 231 000 do 296 000 (2) 140 000 do 231 000 (6) 88 000 do 140 000 (5) èród∏o: Raport o stanie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa 2006, s. 21. Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na 10 000 mieszkaƒców wed∏ug województw wed∏ug stanów na koniec lat 2002–2005 Województwo 2002 2003 2004 2005 ¸ódzkie 891 930 946 968 Mazowieckie 1080 1121 1138 1167 Ma∏opolskie 859 885 886 887 Âlàskie 883 899 913 910 Lubelskie 680 707 684 684 Podkarpackie 659 680 665 663 Podlaskie 783 804 757 741 Âwi´tokrzyskie 768 803 800 813 Lubuskie 949 965 981 1011 Wielkopolskie 965 999 994 1012 Zachodniopomorskie 1150 1183 1192 1221 DolnoÊlàskie 1016 1055 1052 1048 Opolskie 801 828 841 865 Kujawsko- -pomorskie 892 924 895 905 Warmiƒsko- -mazurskie 755 773 762 771 Pomorskie 990 1034 1017 1030 èród∏o: Bank Danych Regionalnych GUS. * Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl/bdr. ** P. Dominiak, Sektor MSP we wspó∏czesnej gospodarce, op.cit,. s. 205. 17

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Lista rankingowa - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
Nr 4 (43) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie ...