Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Tabela 8. Nak∏ady inwestycyjne (tys. z∏) w MSP na jednego zatrudnionego w 2004 roku (sektor prywatny) w kraju i poszczególnych województwach Województwo Firmy ma∏e Firmy Êrednie Polska 4,8 11,7 DolnoÊlàskie 4,4 12,2 Kujawsko-pomorskie 3,0 10,7 Lubelskie 3,3 7,6 Lubuskie 4,1 8,7 ¸ódzkie 4,2 10,6 Ma∏opolskie 3,8 9,9 Mazowieckie 6,3 18,6 Opolskie 4,0 11,4 Podkarpackie 5,6 7,8 Podlaskie 3,9 8,0 Pomorskie 5,0 12,0 Âlàskie 4,0 11,0 Âwi´tokrzyskie 6,7 8,9 Warmiƒsko-mazurskie 3,5 8,8 Wielkopolskie 6,3 11,3 Zachodniopomorskie 4,4 10,8 èród∏o: Raport o stanie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa 2006, s. 33. Jak niemal we wszystkich krajach, równie˝ w Polsce inwestycje MSP sà finansowane g∏ównie ze Êrodków w∏asnych. W 2004 roku udzia∏ tych Êrodków w finansowaniu inwestycji ogó∏em w MSP wyniós∏ 68,3%. By∏ jednak silnie zró˝nicowany regionalnie: od 43,4% w Wielkopolsce poprzez 69,6% w województwie zachodniopomorskim i 71,4% na Dolnym Âlàsku, do 79,2% w województwie kujawsko- -pomorskim i 80,7% w województwie lubuskim. Na Pomorzu wskaênik ten kszta∏towa∏ si´ poni˝ej Êredniej krajowej i wynosi∏ 62,6% (tylko w dwóch regionach by∏ ni˝szy). MSP z Pomorza korzysta∏y znacznie cz´Êciej (12,3%) ni˝ inne (Êrednio – 3,2%) z tzw. innych êróde∏* finansowania inwestycji (poza kredytami, Êrodkami bud˝etowymi i Êrodkami zza granicy). Korzystanie z kredytów krajowych wyst´powa∏o na poziomie Êredniej krajowej, a Êrodków zza granicy znacznie poni˝ej jej poziomu. Badania Lewiatana tak˝e potwierdzajà, ˝e zdecydowanie najwa˝niejszym êród∏em finansowania inwestycji MSP sà ich Êrodki w∏asne. Z badaƒ tych wynika, ˝e tylko 12,8% podmiotów korzysta∏o w 2005 roku z kapita∏u obcego. A co dziwniejsze – w 2005 roku spad∏ udzia∏ funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji MSP (choç byç mo˝e wynika to z niejednolitego rozumienia przez respondentów pytaƒ w badaniach w 2004 i 2005 roku). Autorzy analizy wyników badaƒ Lewiatana stawiajà doÊç kategorycznà tez´, ˝e: „Zachowawcza strategia finansowania majàtku nie sprzyja zwi´kszaniu potencja∏u konkurencyjnego przedsi´biorstw – ogranicza mo˝liwoÊci ich rozwoju, mo˝liwoÊci zmiany struktury asortymentowej, zmiany kana∏ów dystrybucji, poprawy jakoÊci obs∏ugi klientów, oprawy jakoÊci oferowanych produktów i us∏ug”**. InnowacyjnoÊç MSP Kolejnym wa˝nym elementem oceny poziomu i zmian przedsi´biorczoÊci w regionach jest innowacyjnoÊç funkcjonujàcych przedsi´biorstw. Badania na ca∏ym Êwiecie potwierdzajà, ˝e MSP stajà si´ coraz bardziej innowacyjne, ˝e wiele z nich jest bardzo odleg∏ych od stereotypu powszechnie panujàcego jeszcze w latach siedemdziesiàtych, a nawet na poczàtku osiemdziesiàtych, wed∏ug którego mniejsze podmioty gospodarcze dzia∏ajà w tradycyjnych bran˝ach, wykorzystujà przede wszystkim technologie pracoch∏onne i nie prowadzà dzia∏alnoÊci B+R (badania i rozwój). Zmiany takie obserwuje si´ równie˝ w gospodarce polskiej. Trzeba jednak pami´taç, ˝e nadal (i pewnie jeszcze bardzo d∏ugo) te MSP, które mo˝na okreÊliç mianem innowacyjnych, b´dà stanowi∏y zdecydowanà mniejszoÊç populacji, zw∏aszcza jeÊli ograniczy si´ zakres terminu „innowacje” do zmian technologicznych i produktowych. Szacuje si´, ˝e zaledwie 1–3% MSP (powy˝ej pi´ciu zatrudnionych) to firmy tworzàce i rozwijajàce nowe technologie, 10–15% to firmy stosujàce je, dalsze 40% to potencjalni innowatorzy, natomiast pozosta∏e 40–45% stanowià przedsi´biorstwa, które nigdy nie b´dà mia∏y do czynienia z innowacjami technologicznymi***. Wszystkie wskaêniki innowacyjnoÊci sà w Polsce ni˝sze od notowanych w krajach „starej” Unii Europejskiej. OczywiÊcie, jeÊli si´ przyjmie za raportami PARP, ˝e innowacyjne sà te firmy, które wdro˝y∏y w danym okresie jakieÊ innowacje (niekoniecznie technologiczne), to liczba i odsetek w populacji innowacyjnych MSP gwa∏townie wzrosnà. Relatywnie najwi´cej takich firm by∏o w 2004 roku w regionach Êlàskim i ma∏opolskim (27–30%), nast´pnie * Raport nie podaje, jakie to sà êród∏a. ** KonkurencyjnoÊç przedsi´biorstw – nowe podejÊcie, red. nauk. E. Skawiƒska, WN PWN, Warszawa 2002, s. 16. *** Enhancing SME Competitiveness, The OECD Bologna Ministerial Conference: Enterprise, Industry and Services, Paris 2001, s. 83. 22

Report 2006 w opolskim, podkarpackim, lubelskim i warmiƒsko- -mazurskim (24–27%). Pomorze lokowa∏o si´ dopiero w trzeciej grupie (21–24%). Natomiast bioràc pod uwag´ odsetek ma∏ych firm, które prowadzi∏y dzia∏alnoÊç B+R, województwo pomorskie jest zdecydowanym liderem (12%, przy Êredniej krajowej 5%). W grupie firm Êrednich jest ju˝ gorzej. Z 14% firm, na poziomie Êredniej krajowej, Pomorze znajduje si´ dopiero na ósmym–dziesiàtym miejscu. Wysoki odsetek przedsi´biorstw prowadzàcych badania nie prze- ∏o˝y∏ si´ jednak w regionie pomorskim w latach 2002–2004 na wysoki odsetek firm majàcych na koncie konkretne wdro˝enia. Innowacje wdro˝y∏o tylko 16% ma∏ych firm i 39% Êrednich. Oba te wskaêniki sà poni˝ej Êrednich dla ca∏ej Polski i plasujà Pomorze odpowiednio na dziewiàtym–jedenastym miejscu (firmy ma∏e) i dziewiàtym–dziesiàtym (Êrednie). Badania Lewiatana wskazujà na rosnàcy odsetek firm zainteresowanych prowadzeniem dzia∏alnoÊci w zakresie B+R, inwestycjami w nowe produkty oraz inwestycjami w ochron´ Êrodowiska. To bardzo pozytywny trend i trzeba mieç nadziej´, ˝e utrzyma si´ on w przysz∏oÊci. Ale ca∏y czas nale˝y pami´taç, ˝e pewne podstawowe dzia∏ania innowacyjne sà polem zainteresowania bardzo ma∏ego odsetka MSP. I badania Lewiatana to potwierdzajà. 3,7% MSP wskaza∏o na B+R jako jeden z czterech g∏ównych obszarów swoich inwestycji, a zaledwie 0,9% twierdzi∏o, ˝e B+R to jest g∏ówny kierunek ich inwestycji. To nie sà wskaêniki bardzo z∏e. Nie mo˝na oczekiwaç, by MSP masowo prowadzi∏y bardzo kosztownà i ryzykownà dzia- ∏alnoÊç B+R, jednak ka˝da poprawa b´dzie sygna∏em optymistycznym. Podsumowanie Stworzenie spójnego, klarownego obrazu pomorskiego sektora MSP na podstawie dost´pnych danych jest bardzo trudne, stàd te˝ propozycja uj´cia kilkunastu zmiennych w jednaj tabeli (tabela 9). Jest to oczywiÊcie obraz wybiórczy i nieco uproszczony, ale mo˝na potraktowaç go jako syntez´ pozwalajàcà na wyrobienie sobie opinii o MSP w województwie pomorskim. Tabela 9. Porównanie wybranych wskaêników i zmiennych dotyczàcych sektora MSP w województwie pomorskim na tle innych sektorów i danych ogólnopolskich (lata 2005 i 2004) èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie raportu PARP za lata 2004–2005 oraz Banku Danych Regionalnych GUS. Wskaênik Miejsce Relacja do Êredniej lub zmienna województwa dla ca∏ej Polski pomorskiego Liczba MSP 7 . Liczba MSP na jednego 4 powy˝ej Êredniej mieszkaƒca Stopa narodzin (firmy nowo 2 powy˝ej Êredniej zarejestrowane do ogólnej liczby firm) Liczba wyrejestrowanych 2 powy˝ej Êredniej podmiotów Ârednia wielkoÊç MSP 14 poni˝ej Êredniej Prawdopodobieƒstwo prze˝ycia poni˝ej Êredniej Udzia∏ MSP w zatrudnieniu ogó∏em 7 oko∏o Êredniej Udzia∏ w przychodach do udzia∏u w zatrudnieniu 16 poni˝ej Êredniej Przeci´tne przychody mikroprzedsi´biorstw 15 poni˝ej Êredniej Przeci´tne przychody ma∏ych przedsi´biorstw 5 powy˝ej Êredniej Przeci´tne przychody Êrednich przedsi´biorstw 7 oko∏o Êredniej Przeci´tna efektywnoÊç kosztowa 14 poni˝ej Êredniej mikroprzedsi´biorstw Przeci´tna efektywnoÊç kosztowa ma∏ych 8 oko∏o Êredniej przedsi´biorstw Przeci´tna wydajnoÊç pracy ma∏ych 7 poni˝ej Êredniej przedsi´biorstw Przeci´tna wydajnoÊç pracy Êrednich 7 poni˝ej Êredniej przedsi´biorstw Udzia∏ MSP w inwestycjach ogó∏em 1 powy˝ej Êredniej Inwestycje ma∏ych firm na jednego 5 powy˝ej Êredniej zatrudnionego Inwestycje Êrednich firm na jednego zatrudnionego 3 powy˝ej Êredniej Udzia∏ Êrodków w∏asnych 14 poni˝ej Êredniej w nak∏adach inwestycyjnych (pozytywny) Odsetek firm innowacyjnych 8–12 . Odsetek ma∏ych firm inwestujàcych w B+R 1 powy˝ej Êredniej Odsetek Êrednich firm inwestujàcych w B+R 8–10 oko∏o Êredniej Odsetek ma∏ych firm, które wdro˝y∏y inwestycje 9–11 poni˝ej Êredniej w latach 2002–2004 Odsetek Êrednich firm, które wdro˝y∏y inwestycje 9–10 poni˝ej Êredniej w latach 2002–2004 The condition of the SME sector in Pomerania 23

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013