Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Zale˝noÊç pomi´dzy celami a wiekiem firmy zosta∏a przedstawiona na wykresie 6. Analiza celów firm w poszczególnych przedzia∏ach wiekowych pokazuje wzrost wraz z wiekiem udzia∏u firm planujàcych stagnacj´ (wskazania na zmian´ profilu lub ograniczenie dzia∏alnoÊci by∏y niewielkie). Taki cel wskaza∏o 26–30% firm m∏odszych, dzia∏ajàcych na rynku krócej ni˝ 30 lat, 46% firm w przedziale wiekowym 30–39 lat i 57% firm liczàcych 40–49 lat. W dok∏adnie odwrotnym kierunku przebiega∏ rozk∏ad firm planujàcych rozwój – mala∏ wraz z ich wiekiem. Zmniejszenie takiej gotowoÊci do rozwoju by∏o nieznaczne, gwa∏towny spadek udzia∏u firm planujàcych rozwój pojawi∏ si´ u firm majàcych 30–49 lat. Jednak w przypadku firm dzia∏ajàcych powy˝ej 50 lat (6% w badanej próbie) udzia∏ tej grupy osiàgnà∏ wartoÊci procentowe wy˝sze ni˝ dla przedzia∏u firm m∏odszych, tym samym firmy te rzadziej deklarowa∏y stagnacj´ – tylko 38%. Jest to wynik zaskakujàcy, gdy˝ zwyk∏o si´ zak∏adaç zmniejszanie si´ aktywnoÊci firm wraz z ich wiekiem. Z drugiej jednak strony nie sà to jedyne badania w regionie gdaƒskim, które pokazujà ch´ç zwi´kszania aktywnoÊci przez firmy dzia∏ajàce d∏u˝ej na rynku*. Mo˝na to zjawisko wyt∏umaczyç t∏umionà przez lata przedsi´biorczoÊcià, która obecnie poszukuje dróg realizacji, pytanie tylko, dlaczego akurat ujawni∏o si´ to wÊród firm uruchomionych przed 1955 rokiem. Mo˝e równie˝ zastanawiaç, jakie znaczenie dla uzyskanych wyników ma fakt przewagi spó∏dzielni jako formy prawnej w firmach funkcjonujàcych od ponad 50 lat. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e ta forma prawna jest obecnie dogodna dla rozwijania firm, ale inne analizy (wykres 10) nie potwierdzajà takiej konkluzji. Wykres 6. Zale˝noÊç pomi´dzy celami firmy a jej wiekiem (χ 2 = 77,01; p = 0,0001) Wi´kszoÊç przebadanych firm (39,1%) zatrudnia∏a od 10 do 19 osób. Firmy najmniejsze w najwi´kszym stopniu deklarowa∏y utrzymanie wielkoÊci i profilu dzia∏alnoÊci (wykres 7), te deklaracje zmniejsza∏y si´ wraz ze wzrostem firmy do przedzia∏u wielkoÊci 30–49 osób, by si´ zwi´kszyç dla firm zatrudniajàcych 50–99 osób i znowu zmniejszyç dla firm z przedzia∏u 100 osób i wi´cej. W przeciwnym kierunku przebiega∏y deklaracje dotyczàce rozwoju: by∏y najwy˝sze dla firm powy˝ej 200 osób – 74%, spada∏y do 67% przy wielkoÊci firm 50–99 osób i znowu ros∏y dla firm mniejszych, przy czym dla najmniejszych z przebadanych osiàgn´∏y ponownie wartoÊç ni˝szà – 62%. Ta swego rodzaju sinusoida nie daje podstaw do wnioskowania na temat wp∏ywu wielkoÊci firmy na deklarowane przez nià cele, chocia˝ widaç ró˝nice w liczbie firm o ró˝nych celach w poszczególnych grupach, jednak ogólny obraz jest trudny do skomentowania. Problem ten mo˝e wynikaç z przedstawionej przez Brocka i Evansa** pu∏apki wnioskowania, która dotyczy analizy wieku firm ró˝niàcych si´ wielkoÊcià i na odwrót – analizy wielkoÊci firm b´dàcych w ró˝nym wieku. Nale˝a∏oby przeprowadziç pog∏´bionà analiz´, kontrolujàc w poszczególnych przedzia∏ach wiekowych tak˝e wielkoÊç firm i na odwrót. Poniewa˝ jednak wnioskowanie na temat rozwoju ogranicza si´ w przedstawionej analizie jedynie do analizy celów firmy, nale˝y si´ spodziewaç bardziej jednoznacznej zale˝noÊci pomi´dzy rzeczywistym rozwojem/wzrostem a wielkoÊcià firmy. Wykres 7. Rozk∏ad celów firmy w zale˝noÊci od wielkoÊci zatrudnienia (N = 2129; χ 2 = 59,33; p = 0,0011) utrzymanie wielkoÊci rozwój zmiana profilu inne ograniczenie dzia∏alnoÊci utrzymanie wielkoÊci rozwój zmiana profilu inne ograniczenie dzia∏alnoÊci èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. 28 * J. Wasilczuk, Wzrost ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, op.cit. ** W. Brock, D. Evans, Small Business Economics, op.cit.

Report 2006 Zdecydowanà zale˝noÊç mo˝na by∏o zaobserwowaç pomi´dzy decyzjami o zmianach w zatrudnieniu a wielkoÊcià firmy (tabela 11). Wraz ze wzrostem wielkoÊci firm plany dotyczàce zmniejszenia zatrudnienia by∏y cz´stsze, w tym samym kierunku zmienia∏a si´ liczba firm planujàcych jego utrzymanie. Deklaracje dotyczàce zwi´kszenia zatrudnienia by∏y najcz´stsze wÊród firm najmniejszych, a najrzadsze wÊród firm najwi´kszych. Podsumowujàc, deklaracje dotyczàce zmian zatrudnienia zmierza∏y w kierunku jego wyrównania: firmy du˝e ch´tniej widzia∏yby jego zmniejszenie, firmy ma∏e – zwi´kszenie. Tabela 11. Plany dotyczàce zmian w zatrudnieniu w zale˝noÊci od wielkoÊci firmy (N = 2128; χ 2 = 662,42; p = 0,0000) Poni˝ej 20–29 30–49 50–99 100–200 Powy˝ej 20 200 Zmniejszenie 4,65% 4,88% 7,91% 8,47% 11,11% 11,81% Utrzymanie 48,84% 55,76% 58,27% 59,32% 55,56% 58,33% Zwi´kszenie 45,85% 38,39% 32,37% 32,20% 33,33% 29,17% Inne 0,66% 0,98% 1,44% 0,00% 0,00% 0,69% 100% 100% 100% 100% 100% 100% èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. finansowym, nast´pnie edukacji, us∏ugach komunalnych, handlu hurtowym, ochronie zdrowia, przetwórstwie przemys∏owym oraz transporcie, czyli w wi´kszoÊci przebadanych bran˝, najmniejszy w obs∏udze nieruchomoÊci oraz w bran˝y energetycznej. Jednak wartoÊç empirycznego poziomu istotnoÊci jest wy˝sza od teoretycznego poziomu istotnoÊci, co sprawia, ˝e nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o braku zale˝noÊci mi´dzy bran˝à a celem obranym przez firm´. Wyraêny optymizm w obieraniu celu rozwojowego wszystkich przebadanych bran˝ (procent wskazaƒ powy˝ej 50) nie pokrywa si´ ponadto ze wskaênikami ogólnego klimatu koniunktury z okresu, w którym prowadzono badania POG*. Analiza koniunktury na us∏ugi, a wi´kszoÊç (63%) przebadanych firm w∏aÊnie do tej grupy nale˝a∏a, nie potwierdza dobrej sytuacji dla firm z niektórych przebadanych bran˝. RzeczywiÊcie, w poÊrednictwie finansowym i edukacji by∏a ona na koniec 2005 roku wysoka – odpowiednio 50% i 20%, ale w takich sekcjach jak hotele i restauracje mia∏a wartoÊç ujemnà**. Wykres 8. Cele firm w zale˝noÊci od bran˝y (N = 2130; χ 2 = 73,2; p = 0,37) The condition of the SME sector in Pomerania Przeanalizowano tak˝e wp∏yw wielkoÊci firmy na spodziewane zmiany w sprzeda˝y. Patrzàc tylko na deklaracje dotyczàce kierunku zmian, widaç, ˝e m∏odsze firmy rzadziej spodziewa∏y si´ zwi´kszenia wielkoÊci sprzeda˝y, a cz´Êciej jej utrzymania (tabela 12). Te oczekiwania zmienia∏y si´ wraz ze wzrostem rozmiarów firmy (deklaracje utrzymania sprzeda˝y mala∏y, zwi´kszenia – ros∏y). Jedynie w przypadku zmniejszenia wielkoÊci sprzeda˝y takiego wyraênego zwiàzku nie zaobserwowano dla przedzia∏ów poni˝ej 20 oraz 20–29 by∏y zbli˝one (2,67% i 2,27%), dla przedzia∏ów 30–49 oraz 50–99 mniejsze (0,29% i 0,96%), dla firm zatrudniajàcych 100–200 osób najwy˝sze (5,99%), a powy˝ej 200 osób – równe 0%. Tabela 12. Zale˝noÊç pomi´dzy wielkoÊcià firmy a spodziewanymi zmianami w sprzeda˝y (N = 2113; χ 2 = 1374,60; p = 0,00000) Poni˝ej 20–29 30–49 50–99 100–200 Powy˝ej 20 200 Zmniejszenie 2,67% 2,27% 0,29% 0,96% 5,99% 0,00% Utrzymanie 24,91% 20,96% 18,86% 16,03% 14,37% 11,76% Zwi´kszenie 72,30% 76,26% 80,00% 82,69% 79,04% 88,24% Brak odpowiedzi 0,12% 0,51% 0,86% 0,32% 0,60% 0,00% èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Bran˝a W ka˝dej bran˝y przewa˝a∏y firmy deklarujàce cele rozwojowe (wykres 8). Najwi´kszy udzia∏ firm, które obra∏y sobie rozwój za cel, zaobserwowano w poÊrednictwie utrzymanie wielkoÊci zmiana profilu inne rozwój ograniczenie dzia∏alnoÊci èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. * „Us∏ugi”, nr 10/2006, GUS, paêdziernik 2006. ** Wskaênik koniunktury liczony jest jako Êrednia arytmetyczna opinii i przewidywaƒ dotyczàcych wskaêników koniunktury w gospodarce, sformu∏owanych przez dyrektorów firm dzia∏ajàcych w danej sekcji (patrz GUS). 29

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013