Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu Autorzy Cz´Êç 1 Metodologia, struktura badanych firm i wnioski z badania Henryk åwikliƒski, Tomasz Jurkiewicz, Jaros∏aw Kempa, Grzegorz Paw∏owski Cz´Êç 2 KonkurencyjnoÊç sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w województwie pomorskim Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz, Krzysztof Zi´ba, Leszek Ossowski Redakcja, korekta i redakcja techniczna Media Profil Projekt graficzny i sk∏ad Domino Si∏y Kreatywne Copyright© by Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdaƒsk 2007 ISBN 978-83-925096-0-8 Publikacja zosta∏a sfinansowana przez Uni´ Europejskà (ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego) i bud˝et paƒstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Spis treÊci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Metodologia, struktura badanych firm i wnioski z badania . . . . . . . . . . . . . 6 Henryk åwikliƒski, Tomasz Jurkiewicz, Jaros∏aw Kempa, Grzegorz Paw∏owski Przedmiot i cel badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uk∏ad tematyczny formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rodzaj badania i technika zbierania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Struktura próby i technika jej wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Operat losowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Struktura i liczebnoÊç próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Realizacja badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Struktura badanych firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. KonkurencyjnoÊç sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w województwie pomorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz, Krzysztof Zi´ba, Leszek Ossowski Sektor MSP w województwie pomorskim na tle sektora MSP w Polsce i w innych województwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Znaczenie sektora MSP w gospodarce Polski . . . . . . . . . . . . . . 16 Demografia sektora MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 EfektywnoÊç MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Inwestycje MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 InnowacyjnoÊç MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Podstawy analizy konkurencyjnoÊci sektora MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Rozwój i wzrost badanych firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Informacje wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Czynniki wp∏ywajàce na rozwój/wzrost firmy . . . . . . . . . . . . . . 27 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Inwestycje i innowacyjnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Analiza dzia∏aƒ eksportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Internacjonalizacja (eksport) a konkurencyjnoÊç . . . . . . . . . . . 45 Analiza wyników badaƒ POG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bariery rozwoju MSP w województwie pomorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ramy teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Analiza wyników badaƒ POG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Rekomendacje adresowane do w∏adz regionalnych i lokalnych . . . . . . . . 59 Kondycja sektora MSP na Pomorzu Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013