Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Wykres 29. Wydatki

Wykres 29. Wydatki inwestycyjne a prognozowany wynik finansowy w 2006 roku (N = 2094; χ 2 = 126,76; p = 0) Wykres 30. Sumaryczny indeks innowacyjnoÊci w Polsce i w wybranych krajach The condition of the SME sector in Pomerania nie ponios∏a wydatków na zakup lub modernizacj´ ponios∏a wydatki na zakup lub modernizacj´ èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. InnowacyjnoÊç InnowacyjnoÊç firm z sektora MSP jest z pewnoÊcià niezwykle istotnym elementem sk∏adowym konkurencyjnoÊci zarówno w uj´ciu ex post, jak i ex ante. Znaczenie innowacyjnoÊci dla rozwoju przedsi´biorstw a tak˝e gospodarki w skali makro zosta∏o dostrze˝one ju˝ przez Josepha Schumpetera, a mijajàce dekady jedynie potwierdzi∏y s∏usznoÊç jego poglàdów. WÊród innowacyjnych firm mo˝na spotkaç i te nale˝àce do sektora du˝ych przedsi´biorstw, i te nale˝àce do MSP. Co wi´cej, nierzadko w∏aÊnie innowacyjnoÊç bywa czynnikiem, który w najwi´kszym stopniu decyduje o rozwoju/wzroÊcie firmy i jej awansie do grona du˝ych przedsi´biorstw. WÊród najbardziej znanych przyk∏adów mo˝na wymieniç takie firmy jak Nokia, Apple czy Microsoft. Znaczenie, jakie przypisuje si´ innowacyjnoÊci, nie znajduje jednak pe∏nego odbicia w przejawianiu si´ tej cechy w polskiej gospodarce. Sektor MSP nie stanowi tu wyjàtku. W pierwszej po∏owie obecnej dekady innowacyjnoÊç polskiej gospodarki nale˝y oceniç jako zdecydowanie niskà. W 2004 roku cecha ta lokowa∏a polskà gospodark´ na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej*. èród∏o: Przedsi´biorczoÊç w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, dokument przyj´ty przez Rad´ Ministrów 21 czerwca 2005 r., www.mgip.gov.pl, s. 51. W wielu opracowaniach** podkreÊla si´, ˝e polskie firmy z sektora MSP nadajà innowacyjnoÊci produktów i us∏ug doÊç marginalne znaczenie dla budowy swojej przewagi konkurencyjnej, która znacznie cz´Êciej jest wynikiem niskich kosztów pracy. Warto jednak zwróciç uwag´ na zarysowujàce si´ trendy w zakresie zmian poziomu innowacyjnoÊci polskiej gospodarki, co mo˝e napawaç optymizmem w odniesieniu do przysz∏oÊci. Relatywnie szybki wzrost wskaênika innowacyjnoÊci dla Polski wynika g∏ównie z dynamicznej poprawy takich jego komponentów jak liczba osób z wy˝szym wykszta∏ceniem czy liczba zg∏aszanych patentów. Rozwija si´ te˝ kszta∏cenie ustawiczne. Najwa˝niejszà przeszkodà w osiàgni´ciu jeszcze szybszego tempa doganiania wiodàcych gospodarek jest niski poziom wydatków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà. W relacji do wielkoÊci PKB kszta∏towa∏ si´ on w 2003 roku na poziomie znacznie poni˝ej 1%, co lokowa∏o polskà gospodark´ za takimi krajami jak W´gry czy Hiszpania (ponad 1%). Ârednia dla UE-15 wynosi∏a w 2003 roku niemal 2%, dla krajów OECD ponad 2%, a w przypadku wysoce innowacyjnych gospodarek Japonii i Finlandii – ponad 3%. * Przedsi´biorczoÊç w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, dokument przyj´ty przez Rad´ Ministrów 21 czerwca 2005 r., www.mgip.gov.pl. ** Np. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudnoÊci w rozwoju, PARP, Warszawa 2006. 40

Report 2006 Rysunek 3. Zmiany w poziomie innowacyjnoÊci The condition of the SME sector in Pomerania èród∏o: Przedsi´biorczoÊç w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, dokument przyj´ty przez Rad´ Ministrów 21 czerwca 2005 r., www.mgip.gov.pl, s. 52. JednoczeÊnie warto zauwa˝yç, ˝e w 2003 roku wydatki na dzia∏alnoÊç B+R w Polsce pochodzi∏y g∏ównie ze Êrodków bud˝etowych (ponad 62%). Taki wysoki udzia∏ wydaje si´ byç charakterystyczny dla krajów s∏abiej rozwini´tych, takich jak Meksyk (65%) czy Portugalia (69%). Dla porównania: w krajach OECD by∏o to w 2001 roku Êrednio 29%, a w krajach UE-15 – 34%. Udzia∏ Êrodków podmiotów gospodarczych w wydatkach na badania i rozwój w Polsce wykazuje tendencj´ malejàcà, co sugeruje, ˝e nie szukajà one swoich szans na przetrwanie i rozwój w dzia∏alnoÊci badawczo- -rozwojowej. W 1999 roku udzia∏ ten wynosi∏ niemal 38%, w 2000 roku by∏ ju˝ na poziomie 32%, by w 2003 roku spaÊç do 29%. Utrzymanie si´ tej tendencji mog∏oby stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla innowacyjnoÊci polskiej gospodarki. Badania przeprowadzone w ramach POG pozwalajà w pewnym zakresie na przyjrzenie si´ innowacyjnoÊci sektora MSP w województwie pomorskim. JeÊli za kluczowy element, przesàdzajàcy o innowacyjnoÊci firmy, przyjàç finansowanie w∏asnych badaƒ s∏u˝àcych unowoczeÊnieniu oferowanych produktów/us∏ug oraz zapewnieniu dost´pu do nowych technologii oka˝e si´, ˝e dzia∏alnoÊç takà prowadzi oko∏o 3% ankietowanych przedsi´biorstw. Odsetek ten jest bardzo bliski wskaênikowi wynikajàcemu z badaƒ Lewiatana (3,7%). Jest jednak wyraênie ni˝szy od wskaêników zamieszczonych w raporcie PARP za lata 2004–2005, z którego wynika, ˝e a˝ 12% pomorskich ma∏ych firm prowadzi w∏asnà dzia∏alnoÊç B+R (pierwsze miejsce w kraju), a wÊród firm Êrednich jest ich 14% (ósme–dziesiàte miejsce). Trudno wyjaÊniç tak znaczne ró˝nice wskaêników. Byç mo˝e, jest to efekt ró˝nic w definiowaniu wydatków B+R w sprawozdaniach GUS i w badaniach Lewiatana oraz POG. W badaniach POG widaç silny zwiàzek mi´dzy dzia∏alnoÊcià w tym zakresie a deklarowanym celem przedsi´biorstwa. SpoÊród 64 firm finansujàcych w∏asne badania olbrzymia wi´kszoÊç – 90% – to przedsi´biorstwa, które deklarujà rozwój firmy (stopniowy lub szybki) jako swój g∏ówny cel. Pozosta∏e przedsi´biorstwa (poza jednym) finansujà badania, choç ich celem jest utrzymanie status quo. Powy˝sze obserwacje zdajà si´ w pe∏ni potwierdzaç poglàd, ˝e firmy innowacyjne to firmy zorientowane na rozwój. Ró˝nica mi´dzy firmami innowacyjnymi i nieinnowacyjnymi jest szczególnie widoczna w przypadku kategorii „rozwój w szybkim tempie”. 41

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013