Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Wykres 31. Deklarowane cele firm a finansowanie w∏asnych badaƒ (N = 2092; χ 2 = 21,66; p = 0,0006) Wykres 32. Oczekiwania dotyczàce przysz∏ej sprzeda˝y w najbli˝szych dwóch latach (N = 2079; χ 2 = 26,23; p = 0,00008) firma finansuje w∏asne badania firma nie finansuje w∏asnych badaƒ firma finansuje w∏asne badania firma nie finansuje w∏asnych badaƒ ˚ród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. ˚ród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Niezale˝nie od deklarowanego celu firmy przedsi´biorcy majà swoje oczekiwania dotyczàce kszta∏towania si´ przysz∏ej sytuacji rynkowej, a w szczególnoÊci przysz∏ej sprzeda˝y. Mo˝na oczekiwaç, ˝e przysz∏a sprzeda˝ firm innowacyjnych b´dzie si´ charakteryzowa∏a tendencjà wzrostowà ze wzgl´du na ich wy˝szà konkurencyjnoÊç w porównaniu do firm nieinnowacyjnych. Takie te˝ wnioski p∏ynà z analizy danych zebranych w ramach POG. Po∏owa przedsi´biorstw finansujàcych w∏asne badania oczekuje wzrostu sprzeda˝y w najbli˝szych dwóch latach o wi´cej ni˝ 10%. Wzrost sprzeda˝y w tym samym okresie w granicach 5–10% jest oczekiwany przez kolejnych 36% ankietowanych przedsi´biorstw z omawianej grupy. Niewielkiego wzrostu sprzeda˝y, w granicach do 5% w ciàgu dwóch lat, spodziewa si´ 11% firm finansujàcych w∏asne badania. Zaledwie 3% oczekuje utrzymania si´ sprzeda˝y na niezmienionym poziomie; ˝adna firma z tej grupy nie spodziewa si´ spadku sprzeda˝y w najbli˝szych dwóch latach. Wyniki te znaczàco ró˝nià si´ od otrzymanych w grupie firm, które nie finansujà w∏asnych badaƒ (wykres 32). Interesujàca wydaje si´ kwestia, co sprawia, ˝e przedsi´biorstwo wybiera innowacyjnoÊç. OczywiÊcie, jak zazwyczaj w przypadku MSP, decydujàca w znacznej mierze jest osobowoÊç w∏aÊciciela/mened˝era. Czy jednak inne czynniki mogà byç odpowiedzialne za decyzje podj´te w zakresie finansowania w∏asnych badaƒ? Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e niedostateczny popyt na oferowane produkty/us∏ugi mo˝e wytwarzaç presj´ do podejmowania dzia∏aƒ o charakterze innowacyjnym. W tym kontekÊcie ciekawe wydajà si´ wyniki analizy dokonanej w oparciu o zebrane dane. Pytanie o to, jak ma si´ popyt na produkty/us∏ugi do mo˝liwoÊci produkcyjnych firny, nie ró˝nicuje w zdecydowany sposób firm innowacyjnych i nieinnowacyjnych. Warto jednak zauwa˝yç kilka prawid∏owoÊci. Popyt przekraczajàcy mo˝liwoÊci przedsi´biorstwa nie wp∏ywa na ograniczenie dzia∏aƒ innowacyjnych; niezale˝nie od tego, czy popyt przekracza mo˝liwoÊci w ma∏ym, czy w du˝ym stopniu, odsetek przedsi´biorstw innowacyjnych jest wy˝szy ni˝ nieinnowacyjnych. Mimo niewyst´powania problemów ze 42

Report 2006 sprzeda˝à firmy innowacyjne starajà si´ utrzymaç swojà innowacyjnoÊç i nie rezygnujà z dzia∏alnoÊci badawczej, choç sytuacja rynkowa do tego ich nie zmusza. Najwi´kszy odsetek firm nieinnowacyjnych ocenia popyt na swoje produkty/us∏ugi jako dopasowany do mo˝liwoÊci produkcyjnych. WÊród firm innowacyjnych najwi´kszy odsetek postrzega popyt jako nieznacznie mniejszy ni˝ mo˝liwoÊci produkcyjne. Byç mo˝e nale˝y domniemywaç, ˝e dzia∏ania proinnowacyjne stanowià w tym przypadku rodzaj „ucieczki do przodu” wobec niedostatecznie du˝ego popytu. Wykres 33. Ocena popytu na tle mo˝liwoÊci produkcyjnych przedsi´biorstwa (N = 2088; χ 2 = 13,8; p = 0,01679) firm uznanych tu za nieinnowacyjne; spoÊród tych ostatnich podobne plany ma ponad po∏owa (55%). Brak zmian w zatrudnieniu wydaje si´ byç bardzo charakterystyczny dla firm nieinnowacyjnych, poniewa˝ ich odsetek w grupie podmiotów planujàcych jego zmniejszenie jest ni˝szy ni˝ firm innowacyjnych. Ten fenomen mo˝na chyba wyt∏umaczyç tym, ˝e firmy innowacyjne, wprowadzajàc nowatorskie rozwiàzania technologiczne, zmniejszajà swój popyt na si∏´ roboczà, zw∏aszcza t´ o niskich kwalifikacjach. Nawet jeÊli zastosowanie nowych technologii zmusza firm´ do zatrudnienia odpowiednich specjalistów, to sumaryczny efekt tych zmian mo˝e si´ wyra˝aç spadkiem popytu na prac´, stàd te˝ przewidywania dotyczàce zmniejszenia zatrudnienia w najbli˝szych dwóch latach. Wykres 34. Przewidywane zmiany zatrudnienia w najbli˝szych dwóch latach (N = 2089; χ 2 = 23,46; p = 0,00028) The condition of the SME sector in Pomerania firma finansuje w∏asne badania firma nie finansuje w∏asnych badaƒ èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. InnowacyjnoÊç badanych firm zdaje si´ równie˝ wiàzaç z planami w zakresie zmian w zatrudnieniu. Przewidywany wzrost sprzeda˝y i cel w postaci rozwoju firmy sugerujà, ˝e firmy innowacyjne b´dà sk∏onne w wi´kszym stopniu zwi´kszaç zatrudnienie. W istocie, firmy przyznajàce si´ do finansowania w∏asnych badaƒ w 64% przypadków planujà zwi´kszenie zatrudnienia w najbli˝szych dwóch latach. 48% z nich twierdzi, ˝e zwi´kszy zatrudnienie w niewielkim stopniu, a 16% planuje znaczne jego zwi´kszenie. Nieco ponad jedna czwarta planuje utrzymanie obecnego zatrudnienia, co stanowi istotny kontrast w porównaniu do firma finansuje w∏asne badania firma nie finansuje w∏asnych badaƒ èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. W analizowanej próbie firm dominujà optymistyczne przewidywania, jeÊli chodzi o zysk, jaki osiàgnà w 2006 roku. W obu grupach – firm innowacyjnych i nieinnowacyjnych – zdecydowanie przewa˝a∏ poglàd, ˝e rok ten zakoƒczà z zyskiem. W pierwszej grupie jest to ogó∏em 94% firm, w drugiej – 86%. W obu grupach po∏owa (lub nieco wi´cej) firn liczy∏a na osiàgni´cie niewielkiego zysku. Ró˝nice mi´dzy grupami pokazujà si´ w przypadku znacznego zysku, wyniku zerowego oraz strat. Zgodnie ze 43

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013