Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania zdroworozsàdkowym przeÊwiadczeniem firmy innowacyjne cz´Êciej (44%) ni˝ nieinnowacyjne (30%) liczy∏y na znaczny wzrost zysku w 2006 roku. Z drugiej strony firmy nieinnowacyjne cz´Êciej ni˝ innowacyjne przewidywa∏y zerowy wynik lub strat´ na koniec 2006 roku. Powy˝sze wnioski nale˝y jednak traktowaç z du˝à ostro˝noÊcià, gdy˝ wynik testu chi-kwadrat wskazuje na znaczne prawdopodobieƒstwo zaistnienia sytuacji, w której zaobserwowane ró˝nice majà charakter losowy. Kolejne obserwacje w ramach kontynuacji badaƒ POG powinny rozstrzygnàç t´ kwesti´, dostarczajàc empirycznego potwierdzenia hipotezy o zwiàzku innowacyjnoÊci z oczekiwaniami w zakresie przysz∏ych zysków. Przeprowadzone badania POG pozwoli∏y równie˝ na podj´cie próby oceny zwiàzków mi´dzy innowacyjnoÊcià i wykazywanym przez firmy optymizmem co do prognozowanych zysków. Miarà tego optymizmu by∏o porównanie wyników finansowych osiàgni´tych w 2004 roku z prognozowanymi na 2006 rok. Otrzymane wyniki nie pozostawiajà wàtpliwoÊci co do tego, ˝e innowacyjnoÊç nie jest cechà ró˝niàcà badanà prób´ pod tym wzgl´dem. Wynik testu χ 2 = 1,61, na poziomie p = 0,66, sugeruje, ˝e zaobserwowane ró˝nice z bardzo du˝ym prawdopodobieƒstwem sà wynikiem czysto losowym. Wykres 35. Prognozowana wielkoÊç zysku/straty w 2006 roku (N = 2084; χ 2 = 7,8; p = 0,16352) Wnioski Stosunkowo du˝y odsetek przebadanych firm w minionych dwóch latach (2004–2005) poniós∏ wydatki inwestycyjne. Inwestowa∏y g∏ównie firmy, które jako cel stawia∏y sobie rozwój. Inwestycje mia∏y si´ przyczyniaç do wzrostu sprzeda˝y, a tak˝e do wzrostu zatrudnienia. Mo˝na stwierdziç, ˝e nowe miejsca pracy b´dà powstawa∏y g∏ównie w przedsi´biorstwach inwestujàcych. Wydatki inwestycyjne powiàzane sà równie˝ z prognozowanymi wynikami finansowymi. A˝ 90% inwestujàcych firm spodziewa∏o si´ osiàgnàç w 2006 roku zyski. WÊród nieinwestujàcych na zysk liczy∏o 77% firm. Analiza wyników badaƒ POG nie rozwiewa jednak wàtpliwoÊci co do tego, czy sk∏onnoÊç do inwestowania jest wÊród pomorskich MSP rzeczywiÊcie du˝a, wi´ksza ni˝ w innych regionach. Obraz dzia∏alnoÊci innowacyjnej MSP, wy∏aniajàcy si´ z tych badaƒ, nie jest klarowny. Z jednej strony sporo firm inwestuje, z drugiej – trudno doszukaç si´ efektów tych inwestycji w postaci innowacji. Jest to pewnym potwierdzeniem wniosków nasuwajàcych si´ z raportów PARP i danych GUS. Badania POG wskazujà, ˝e znaczny odsetek MSP (40%) nie odczuwa potrzeby unowoczeÊniania produkcji lub us∏ug a tak˝e poprawy dost´pu do nowych technologii. Wyjàtkiem sà technologie IT, które sà powszechnie wykorzystywane, jednak trudno uznaç ten fakt za wyjàtkowy i wynikajàcy z przedsi´biorczych, proinnowacyjnych dzia∏aƒ przedsi´biorców. To raczej efekt koniecznoÊci stosowania rozwiàzaƒ bez których trudno si´ obejÊç w codziennej dzia∏alnoÊci gospodarczej. firma finansuje w∏asne badania firma nie finansuje w∏asnych badaƒ èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Grupa firm prowadzàcych w∏asnà dzia∏alnoÊç B+R jest nieliczna (ale to nie jest zaskakujàce), za to nastawiona prorozwojowo i prokonkurencyjnie. Warto je obserwowaç i wspieraç, tym bardziej ˝e zamierzajà one zwi´kszaç zatrudnienie wyraênie cz´Êciej ni˝ firmy nieprowadzàce takiej dzia∏alnoÊci. Taka konkluzja jest zbie˝na z wynikami wielu badaƒ na Êwiecie, wskazujàcymi, i˝ kreatorami nowych miejsc pracy netto sà – obok firm nowo powstajàcych – tak zwane szybko wzrastajàce przedsi´biorstwa, bazujàce na nowych technologiach (ang. FGNTBF – Fast Growing New Technology Based Firms). 44

Report 2006 Analiza dzia∏aƒ eksportowych Internacjonalizacja (eksport) a konkurencyjnoÊç WÊród przebadanych firm eksporterzy stanowià 28,6%. Nie eksportuje 68,6% firm, a 2,8% nie udzieli∏o odpowiedzi. Uzyskane wyniki sà zbli˝one do wyników innych badaƒ i potwierdzajà zachowania mi´dzynarodowe firm sektora MSP opisane w teoriach internacjonalizacji. Dla porównania: wed∏ug ENSR* eksportuje 18% firm sektora MSP w Unii Europejskiej. Ârednie firmy sà bardziej zinternacjonalizowane ni˝ ma∏e i mikroprzedsi´biorstwa (eksportuje tylko 17% mikroprzedsi´biorstw i a˝ 51% firm Êrednich). Podobne wyniki otrzymano w badaniach PARP (eksportuje 29% mikroprzedsi´biorstw, 25% ma∏ych i 46% Êrednich). Równie˝ badania przeprowadzone przez WZiE PG** w trzech bran˝ach wykaza∏y, ˝e eksportuje blisko 18% MSP, przy czym w znacznej mierze zale˝y to od bran˝y, w której dzia∏a firma. Nale˝y wyjaÊniç, ˝e przywo∏ane tu wyniki badaƒ nie sà w pe∏ni porównywalne z uwagi na zró˝nicowanie cech badanych firm. Przede wszystkim w badanej w ramach POG próbie nie ma mikroprzedsi´biorstw, co t∏umaczy wy˝szy udzia∏ eksporterów ni˝ w pozosta∏ych badaniach. Wed∏ug SME Observatory*** g∏ównym motywem internacjonalizacji MSP (a eksport to jej najprostsza forma) jest ch´ç poprawy konkurencyjnoÊci firmy, a przede wszystkim ch´ç dost´pu do nowych, wi´kszych rynków. Niekiedy jest to efekt tak zwanego czynnika wymuszajàcego (ang. push factor). Innym razem jest to skutek czynnika zach´cajàcego (ang. pull factor), jeÊli na przyk∏ad firma dostrzega szanse na rynkach zagranicznych bàdê te˝ popyt na produkt firmy pojawia si´ w∏aÊnie na rynku zagranicznym. Drugim motywem, obok dost´pu do nowych rynków, jest rozwój firmy. Aby si´ staç konkurencyjne, MSP dà˝à do poprawy potencja∏u innowacyjnego w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/us∏ug. Niektóre firmy poszukujà te˝ dost´pu do nowych rynków w sposób poÊredni – poprzez kooperacj´. Dzi´ki korzystaniu z mi´dzynarodowych zasobów MSP poprawiajà swojà konkurencyjnoÊç, zdobywajàc dost´p do: 1. mi´dzynarodowych kompetencji i zasobów (technologii, know-how itp.); 2. mi´dzynarodowych relacji biznesowych, obejmujàcych elementy edukacyjne w ramach wspólnych programów badaƒ i rozwoju/innowacji i poprzez dzielenie wiedzy; 3. kapita∏u z rynków zagranicznych. Dost´p do know-how i technologii sprzyja internacjonalizacji, a z drugiej strony MSP eksportujà, by pozyskaç wiedz´ lub technologie. Warto podkreÊliç, ˝e dost´p do know-how i technologii jest cz´stym argumentem wÊród firm b´dàcych wy∏àcznie importerami i drugim z kolei motywem podawanym przez MSP wykorzystujàce bardziej z∏o˝one formy internacjonalizacji. Równie˝ spoÊród MSP, które sà tylko eksporterami, ponad jedna trzecia internacjonalizuje si´ w celu pozyskania wiedzy. A zatem decyzja o aktywnej internacjonalizacji nie wynika wy∏àcznie z ch´ci zwi´kszenia sprzeda˝y czy pozyskania nowych rynków. Internacjonalizacja jest równie˝ wa˝nym sposobem pozyskania know-how i wglàdu w nowe technologie w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Jest wi´c pewnà formà szeroko rozumianej innowacyjnoÊci. Analiza wyników badaƒ POG Bran˝a bardzo silnie determinuje eksport. Firmy z sektorów us∏ugowych zazwyczaj nie eksportujà lub ich eksport jest znikomy. Wynika to z istoty samej us∏ugi, która najcz´Êciej jest sprzedawana na miejscu, podczas bezpoÊredniego kontaktu firmy i klienta. Nie oznacza to, ˝e firmy dzia∏ajàce w us∏ugach nie internacjonalizujà si´, jest to jednak przewa˝nie internacjonalizacja poprzez integracj´ (np. joint venture, kooperacj´, bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne), a nie poprzez eksport. Eksport firm produkcyjnych równie˝ jest silnie uzale˝niony od bran˝y. I tak na przyk∏ad firmy z bran˝ drzewnej czy odzie˝owej eksportujà na ogó∏ wi´cej ni˝ firmy z bran˝y spo˝ywczej. Dzieje si´ tak z uwagi na cz´sto krótki cykl ˝ycia produktu w bran˝y spo˝ywczej. Produkt jest kupowany przez ostatecznego u˝ytkownika do natychmiastowej konsumpcji. Ponadto ochrona pewnych sektorów (na przyk∏ad spo˝ywczego) przed konkurencjà z zagranicy jeszcze przed utworzeniem Jednolitego Rynku Europejskiego powoduje, ˝e internacjonalizujà si´ one wolniej. Wyniki badaƒ POG potwierdzajà ten bardzo silny zwiàzek mi´dzy bran˝à a eksportem. Eksportujà przede wszystkim firmy produkcyjne – w przetwórstwie przemys∏owym jest ich 53% (wykres 36). Oprócz tego sektora jeszcze tylko w transporcie jest wi´cej firm eksportujàcych ni˝ nieeksportujàcych. The condition of the SME sector in Pomerania * The impact of UE enlargment on European SMEs, „Observatory of European SMEs”, 2003/6, s. 7. ** Badania przeprowadzone przez zespó∏ badawczy Wydzia∏u Zarzàdzania i Ekonomii PG w 1999 r., patrz: N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw we wspó∏czesnej gospodarce, SPG, Gdaƒsk 2004, s. 123–150. *** The impact of UE enlargment on European SMEs, op.cit. 45

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie ...