Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Równie˝ odczuwanie bariery braku Êrodków na inwestycje zwiàzane jest z lokalizacjà. Najsilniej bariera ta by∏a odczuwana w Sopocie (90%), powiatach: kwidzyƒskim (81%), nowodworskim (80%) i kartuskim (79%). Najs∏abiej zaÊ, podobnie jak w przypadku bariery p∏ynnoÊci finansowej, w powiatach chojnickim (58%), cz∏uchowskim (64%) i koÊcierskim (62%). Natomiast w miastach najs∏abiej bariera ta by∏a odczuwana w S∏upsku (63%) i Gdyni (63%) – wykres 49. Uzyskane wyniki, a zw∏aszcza ró˝nica mi´dzy Gdynià a Sopotem nie dajà si´ wyjaÊniç bez dodatkowych, pog∏´bionych badaƒ. JeÊli chodzi o bran˝e, to najsilniej bariera braku Êrodków na inwestycje odczuwana by∏a w budownictwie (74%), edukacji (80%), hotelach i restauracjach (70%), ochronie zdrowia i pomocy spo∏ecznej (80%), zaÊ najs∏abiej w poÊrednictwie finansowym (31%), co zresztà nie powinno dziwiç z racji charakteru dzia∏alnoÊci, która nie wymaga znaczàcych nak∏adów inwestycyjnych (wykres 50). Wykres 49. Postrzeganie bariery braku Êrodków na inwestycje w zale˝noÊci od lokalizacji (N = 2118; χ 2 = 118,3299; p = 0,0000) W Êwietle uzyskanych wyników mo˝na stwierdziç, ˝e bariera finansowa odczuwana by∏a bardzo silnie. Mimo i˝ jest to zgodne z teorià, to jednak w porównaniu do wyników innych badaƒ firmy uczestniczàce w badaniach POG odczuwajà jà silniej. Podobnie jak w przypadku bariery p∏ynnoÊci finansowej odczuwanie bariery braku Êrodków na inwestycje jest uzale˝nione od upatrywania przez firm´ przewagi konkurencyjnej (wykresy 51 i 52). Zale˝noÊç ta mo˝e prowadziç do wniosku, ˝e êród∏em tej przewagi mog∏y byç mi´dzy innymi Êrodki na inwestycje. nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. 52

Report 2006 Wykres 50. Postrzeganie bariery braku Êrodków na inwestycje w zale˝noÊci od bran˝y (N = 2100; χ 2 = 82,01414; p = 0,0000) Wykres 52. Postrzeganie bariery braku Êrodków na inwestycje w zale˝noÊci od upatrywania przewagi nad konkurencjà w zakresie skutecznoÊci strategii dzia∏ania (N = 2099; χ 2 = 215,6548; p = 0,0000) The condition of the SME sector in Pomerania nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi Bariera popytu èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Wykres 51. Postrzeganie bariery braku Êrodków na inwestycje w zale˝noÊci od upatrywania przewagi nad konkurencjà w zakresie technologii (N = 2112; χ 2 = 194,4984; p = 0,0000) Bariera ta jest bardzo silnie odczuwana przez badanych przedsi´biorców. Tylko 35% respondentów stwierdzi∏o, ˝e trudnoÊci ze sprzeda˝à nie sà barierà utrudniajàcà dzia∏alnoÊç firmy. Z kolei a˝ 51% uwa˝a∏o, i˝ jest to bariera utrudniajàca dzia∏alnoÊç. 14% nie odpowiedzia∏o na pytanie. Uzyskane wyniki wskazujà na zró˝nicowanie odczuwania tej bariery w zale˝noÊci od bran˝y. I tak najsilniej barier´ popytu odczuwa∏y firmy dzia∏ajàce w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego (64%), a tak˝e hotele i restauracje (60%), zaÊ najs∏abiej firmy dzia∏ajàce w rybactwie (8%), ochronie zdrowia i pomocy spo∏ecznej (26%) oraz edukacji (31%). To odpowiada, mniej wi´cej, potocznej wiedzy na temat sytuacji na tych rynkach. nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. 53

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie ...