Views
4 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Zale˝noÊç mi´dzy odczuwaniem bariery popytu a lokalizacjà firmy najcz´Êciej wskazywa∏y firmy w powiecie kwidzyƒskim (70%) i sàsiednim powiecie sztumskim (75%). Najrzadziej o trudnoÊciach ze sprzeda˝à informowa∏y firmy w dwóch równie˝ sàsiadujàcych powiatach – chojnickim (47%) i cz∏uchowskim (36%). Podobne wyniki uzyskano w przypadku odczuwania bariery p∏ynnoÊci finansowej, co prowadzi do wniosku, ˝e na odczuwanie barier mo˝e wp∏ywaç sytuacja w regionie. Nie mo˝e dziwiç, i˝ bariera popytu najcz´Êciej by∏a wskazywana tam, gdzie firmy najsilniej odczuwajà dzia∏anie konkurencji. Na trudnoÊci ze sprzeda˝à wskaza∏o 63% firm, które oceni∏y konkurencj´ jako bardzo silnà; 52% firm, które oceni∏y konkurencj´ jako silnà; 30% firm, które oceni∏y konkurencj´ jako s∏abà i 35% tych, które oceni∏y konkurencj´ jako bardzo s∏abà (wykres 53). Jednak nie jest to do koƒca zgodne z wynikami dotyczàcymi lokalizacji. Nie wydaje si´ bowiem, aby konkurencja w powiatach kwidzyƒskim i sztumskim by∏a silniejsza ni˝ na rynku Trójmiasta. Wykres 53. Bariera popytu a postrzeganie konkurencji (N = 2128; χ 2 = 72,85162; p = 0,00000) Bardzo istotne determinanty bariery popytu le˝à wewnàtrz firmy i zale˝à od sprawnego zarzàdzania nià oraz podejmowanych przez firm´ dzia∏aƒ strategicznych, zw∏aszcza w marketingu. I tak odczuwalnoÊç bariery popytu s∏abnie wraz ze wzrostem przewagi konkurencyjnej w zakresie mi´dzy innymi szerokoÊci asortymentu, rozpoznawalnoÊci marki, akcji promocyjnych, ceny, skutecznego marketingu i nowoczesnych form promocji, terminowoÊci dostaw, obs∏ugi posprzeda˝nej czy dobrych kontaktów z klientami (wykres 54). Poza tym równie wa˝ne sà poziom technologiczny firmy i produktów/us∏ug, skutecznoÊç strategii dzia∏ania, znajomoÊç rynku, wysokie kwalifikacje kierownictwa i pracowników. Wyniki takie potwierdzajà w pe∏ni znaczenie wiedzy z zakresu zarzàdzania przedsi´biorstwem w ró˝nych obszarach i sà zgodne z teorià barier wzrostu MSP. Jednak podobnie jak w przypadku bariery finansowej odczuwalnoÊç tej bariery w próbie POG jest wy˝sza w porównaniu do wyników innych badaƒ. Wykres 54. Bariera popytu a upatrywanie przewagi nad konkurencjà w zakresie akcji, promocyjnych obni˝ek, upustów, form p∏atnoÊci (N = 2100; χ 2 = 228,2867; p = 0,0000) nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. 54

Report 2006 Bariera konkurencji Jedynie 12% respondentów odpowiedzia∏o, ˝e du˝a konkurencja nie jest barierà utrudniajàcà funkcjonowanie firmy. 78% przedsi´biorców uwa˝a∏o, ˝e du˝a konkurencja jest barierà utrudniajàcà dzia∏alnoÊç firmy. 10% nie udzieli∏o odpowiedzi. Wynik ten nie mo˝e dziwiç w gospodarce rynkowej opartej na konkurencji, choç trzeba pami´taç, ˝e wyniki dotyczàce wzrostu firm wyraênie wskazujà, ˝e tam, gdzie konkurencja jest silna, firmy cz´Êciej deklarujà dà˝enie do rozwoju. Zauwa˝alne jest zró˝nicowanie tej bariery w zale˝-noÊci od bran˝y, w której dzia∏a firma. Najsilniej barier´ t´ odczuwa∏y firmy dzia∏ajàce w budownictwie (85%), handlu hurtowym i detalicznym (83%), hotelach i restauracjach (82%), poÊrednictwie finansowym (87%) i transporcie (81%). Najs∏abiej, choç i tak bardzo mocno, konkurencja by∏a odczuwana w rybactwie (62%), ochronie zdrowia i pomocy spo∏ecznej (68%), edukacji (66%) oraz dzia∏alnoÊci us∏ugowej komunalnej, spo∏ecznej i indywidualnej (64%). Te wyniki pokrywajà si´ z analizà bariery popytu. Byç mo˝e, przedsi´biorcy traktujà je jako bliskie sobie lub nawet to˝same. Wykres 55. Bariera konkurencji w zale˝noÊci od odczuwanej si∏y konkurencji (N = 2124; χ 2 = 233,8953; p = 0,0000) nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Wykres 56. Bariera konkurencji w zale˝noÊci od reputacji firmy (N = 2120; χ 2 = 171,3035; p = 0,0000) The condition of the SME sector in Pomerania Najsilniej na barier´ konkurencji wskazywa∏y firmy, które oceni∏y konkurencj´ jako bardzo silnà (89%) i silnà (82%). Firmy, które oceni∏y konkurencj´ jako s∏abà lub bardzo s∏abà, wskaza∏y na barier´ konkurencji odpowiednio 50% i 20% (wykres 55). Mimo i˝ istnienie i odczuwanie konkurencji nale˝y postrzegaç jako pozytywnà barier´, która prowadzi do obni˝ania kosztów, poprawy jakoÊci i na której zyskuje przede wszystkim konsument, to jednak mo˝na wyró˝niç pewne determinanty odczuwania si∏y jej dzia∏ania. Oprócz czynników zewn´trznych (lokalizacja i bran˝a) posiadanie pewnej przewagi konkurencyjnej obni˝a jej odczuwalnoÊç. Istotne znaczenie odgrywajà te˝ w tym przypadku rozpoznawalnoÊç i reputacja firmy (wykresy 56 i 57). nie sà barierà sà barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. 55

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie ...