Views
4 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania Wykres 57. Bariera konkurencji w zale˝noÊci od rozpoznawalnoÊci marki (N = 2121; χ 2 = 246,8103; p = 0,0000) nie jest barierà jest barierà brak odpowiedzi èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ POG. Wnioski Przeanalizowane bariery rozwoju (finansowa, popytu i konkurencji) sà przez przebadane firmy odczuwane silnie, bardziej ni˝ w innych przywo∏anych w opracowaniu badaniach. Analizowane bariery sà odczuwane przez badane firmy z ró˝nà si∏à. I tak najsilniej jest odczuwana bariera konkurencji. Warto to podkreÊliç w kontekÊcie wyników analizy czynników wp∏ywajàcych na wzrost firmy, ˝e silna konkurencja dzia∏a prorozwojowo. Wyst´puje tu zatem dwoisty stosunek do konkurencji. Odmienne sà oceny (negatywne – bariera) i reakcje (pozytywne – dà˝enie do rozwoju). Si∏´ odczuwania tej bariery zwi´ksza dodatkowo fakt, i˝ jest to bariera zewn´trzna. Nieco s∏abiej jest odczuwana bariera finansowa (wewn´trzna) i bardzo niewiele s∏abiej bariera popytu (zewn´trzna). Przekonanie firmy o posiadaniu przewagi konkurencyjnej ma wp∏yw na postrzeganie barier – im wy˝ej firma postrzega swojà przewag´ konkurencyjnà, tym s∏abiej odczuwa wszystkie analizowane bariery. Lokalizacja i bran˝a to wa˝ne determinanty wp∏ywajàce na odczuwanie barier, jednak ró˝nice w odczuwaniu ich w zale˝noÊci od lokalizacji sà trudne do interpretacji. Podsumowanie Pierwsze wra˝enie z analizy wyników badaƒ jest takie: pomorscy przedsi´biorcy sà bardzo optymistycznie nastawieni do przysz∏oÊci. Deklarujà ch´ç rozwijania swoich firm, spodziewajà si´ wzrostu sprzeda˝y, zamierzajà raczej zwi´kszaç ni˝ zmniejszaç zatrudnienie. Wi´kszoÊç z nich podejmowa∏a w dwóch minionych latach wydatki inwestycyjne, prawie wszyscy wprowadzili jakieÊ innowacje (w najszerszym, nie tylko technicznym rozumieniu tego poj´cia). Cz´Êciej, ni˝ wynika to z badaƒ ogólnopolskich, prowadzili dzia∏alnoÊç eksportowà i badawczo-rozwojowà. Cz´Êciej tak˝e korzystali z zewn´trznego finansowania swej dzia∏alnoÊci. Jest to zatem bardzo pozytywny obraz. Znacznie bardziej pozytywny ni˝ ten wynikajàcy z raportów PARP a tak˝e innych wczeÊniejszych badaƒ. Trudno jednoznacznie oceniç, na ile zawa˝y∏ na tym okres, w którym badania by∏y prowadzone (poprawa nastrojów przedsi´biorców w zwiàzku z pomyÊlnymi wynikami makroekonomicznymi gospodarki narodowej). Jednak ju˝ nieco tylko g∏´bsze analizy, zestawienia ró˝nych otrzymanych wyników ka˝à podchodziç z du˝ym dystansem do tak pozytywnego wizerunku MSP w województwie pomorskim. Wielki optymizm, widoczny w odpowiedziach na niemal wszystkie pytania, oraz du˝e ambicje rozwojowe pomorskich przedsi´biorców kontrastujà wyraênie z postrzeganym przez nich obrazem otoczenia. W swych ocenach eksponujà oni zdecydowanie rol´ barier zewn´trznych (podatki, biurokracja, dost´p do zewn´trznych êróde∏ finansowania, ograniczony popyt, ostra konkurencja), co jest typowe dla firm nierozwijajàcych si´. Firmy prorozwojowe z regu∏y dostrzegajà ograniczenia wynikajàce z przyczyn wewn´trznych (kompetencje mened˝erskie, kwalifikacje personelu, poziom technologiczny). W badaniach POG tego typu bariery by∏y wymieniane znacznie rzadziej. T´ sprzecznoÊç mo˝na zinterpretowaç optymistycznie: mimo ˝e przedsi´biorcy spotykajà si´ z nieprzyjaznym im otoczeniem, jednak podejmujà ambitne wyzwania, zamierzajà rozwijaç swe przedsi´wzi´cia, sà gotowi dawaç sobie rad´ w tych trudnych warunkach, czyli prezentujà prawdziwie przedsi´biorcze postawy. 56

Report 2006 Trzeba si´ te˝ zastanowiç nad prawdopodobieƒstwem interpretacji bardziej pesymistycznej: Przedsi´biorcy chcà rozwijaç swoje firmy g∏ównie poprzez inwestowanie. JednoczeÊnie wskazujà na barier´ Êrodków na inwestycje jako jednà z najpowa˝niejszych przeszkód rozwojowych. Mo˝e to byç rodzaj samousprawiedliwiania si´ z ewentualnego niezrealizowania celów rozwojowych. Narzekajàc na brak Êrodków na inwestycje, przedsi´biorcy charakteryzujà si´ niskà sk∏onnoÊcià do si´gania po zewn´trzne êród∏a finansowania (kredyty, po˝yczki). Przy dzisiejszym poziomie stóp procentowych trudno t∏umaczyç owà niech´ç wysokimi kosztami zewn´trznego kapita∏u, mo˝na natomiast podejrzewaç, ˝e kryje si´ za nià obawa przed podejmowaniem ryzyka. Przedsi´biorcy deklarujà dà˝enie do rozwoju swoich firm przede wszystkim poprzez inwestycje. JednoczeÊnie cz´Êciej spodziewajà si´ efektu w postaci wzrostu przychodów ze sprzeda˝y ni˝ stworzenia nowych miejsc pracy, czyli wzrost przychodów chcà osiàgaç g∏ównie dzi´ki wzrostowi wydajnoÊci pracy. The condition of the SME sector in Pomerania Stàd: Bez wzgl´du na to, która z powy˝szych interpretacji oka˝e si´ prawdziwa (b´dzie to mo˝na sprawdziç w kolejnych badaniach POG), trzeba zwróciç uwag´ na tkwiàce w postawach przedsi´biorców zale˝noÊci pomi´dzy dà˝eniami rozwojowymi a sposobami (zamierzonymi) ich realizacji i wynikajàcymi stàd konsekwencjami. 57

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie ...