Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

The condition of the SME

The condition of the SME sector in Pomerania A zatem, jeÊli rozwa˝a si´ kwesti´ wspierania rozwoju przedsi´biorczoÊci, to z wyników badaƒ rysujà si´ dwie g∏ówne grupy warte wsparcia: • firmy chcàce inwestowaç (chcàce przeznaczaç na inwestycje Êrodki w∏asne i nieobawiajàce si´ si´gania do êróde∏ zewn´trznych); • firmy nowo powstajàce (poniewa˝ prawdopodobieƒstwo tworzenia nowych miejsc pracy jest tu wi´ksze ni˝ w firmach „starych”). Du˝e szanse rozwojowe wydajà si´ mieç ponadto firmy eksportujàce (oko∏o 28% populacji), firmy prowadzàce w∏asnà dzia∏alnoÊç B+R (oko∏o 3% populacji). Te dwie grupy majà równie˝ najwi´ksze spoÊród przedsi´biorstw „starych” mo˝liwoÊci tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego warto je wspieraç. Badania POG wskazujà, ˝e na decyzje prorozwojowe wi´kszy wp∏yw majà oczekiwania (na przyk∏ad spodziewany zyski, spodziewany wzrost sprzeda˝y) ni˝ przesz∏e wyniki firmy. To jest potwierdzenie wielkiego znaczenia oczekiwaƒ w ˝yciu gospodarczym. Kszta∏towanie tych oczekiwaƒ jest, w pewnym zakresie, mo˝liwe. Oczekiwania opierajà si´ na subiektywnej ocenie przez przedsi´biorców obiektywnych faktów. Politycy mogà wp∏ywaç na fakty, ale tak˝e tworzà (co równie dla oczekiwaƒ wa˝ne) klimat przyjazny lub nie dla postaw przedsi´biorczych i prorozwojowych. Zgromadzone w wyniku badaƒ POG dane sà bardzo cenne i interesujàce, jednak dopiero kontynuacja tych badaƒ, ich cykliczne powtarzanie sprawià, ˝e pozwolà one na rzeczywiste monitorowanie sytuacji MSP w regionie. Na podstawie „fotografii” trudno jest nawet okreÊliç aktualny stan (konkurencyjnoÊç ex ante). Z badaƒ POG ukazuje si´ znacznie bardziej pozytywny obraz sektora MSP ni˝ z innych badaƒ i statystyk. Trudno oceniç, czy jest on bli˝szy rzeczywistoÊci. Podobnie sta∏ego sprawdzania wymaga wprowadzanie przez przedsi´biorców w ˝ycie ich zamierzeƒ, majàcych tworzyç podstawy konkurencyjnoÊci ex post. Jest to sektor nies∏ychanie dynamiczny i samo jednorazowe „sfotografowanie” go nie pozwala na wyciàganie daleko idàcych wniosków. JeÊli wyniki badaƒ majà s∏u˝yç praktyce (lokalnej, regionalnej lub polityce centralnej), muszà byç stale aktualizowane. 58

Report 2006 Rekomendacje adresowane do w∏adz regionalnych i lokalnych Celem polityki gospodarczej regionu wobec sektora MSP powinno byç dà˝enie do poprawy konkurencyjnoÊci ca∏ej gospodarki regionu, w tym MSP. Wyznaczenie takiego celu jest zgodne z deklaracjà Komisji Europejskiej przyj´tà na konferencji ministrów odpowiedzialnych za MSP w Bolonii w 2000 roku, wskazujàcà na odejÊcie od ochrony ma∏ych podmiotów gospodarczych (protekcjonizmu) na rzecz wspierania (promocji) ich wzrostu. Promocja wzrostu MSP powinna si´ koncentrowaç na u∏atwieniach w tworzeniu nowych firm oraz wspieraniu tych, których dzia∏alnoÊç zwiàzana jest z komercjalizacjà wiedzy. Takie podejÊcie jest spójne ze Strategià Lizboƒskà, a tak˝e z przyj´tà na Pomorzu Regionalnà Strategià Innowacyjnà. Podstawowymi rodzajami dzia∏alnoÊciami wartymi wsparcia sà: • dzia∏alnoÊç innowacyjna (B+R i wdro˝eniowa); • eksport i inne formy aktywnoÊci mi´dzynarodowej; • inwestycje w kapita∏ trwa∏y oraz w zasoby ludzkie. Odr´bna grupa przedsi´biorstw, niekoniecznie zwiàzanych z gospodarkà opartà na wiedzy i internacjonalizacjà, to firmy próbujàce (chcàce) dzia∏aç w sieciach (klastrach). Mo˝na rozwa˝yç wspieranie MSP (wszelkiego rodzaju) w regionach peryferyjnych wobec aglomeracji trójmiejskiej, szczególnie w tych dotkni´tych najwy˝szym bezrobociem. W tych przypadkach warto zwróciç uwag´ na zdolnoÊç firm do kreowania nowych miejsc pracy. The condition of the SME sector in Pomerania W zwiàzku z tym niezb´dne jest wyselekcjonowanie grup przedsi´biorstw wartych wsparcia z punktu widzenia poprawy konkurencyjnoÊci sektora MSP i ca∏ej gospodarki regionu. W pierwszym etapie nale˝y okreÊliç kryteria tej selekcji. Bioràc pod uwag´ wyniki badaƒ POG, jak równie˝ wyniki badaƒ i doÊwiadczenia polityki wspierania MSP w innych krajach, kryteria te powinny dotyczyç przede wszystkim: • rodzajów prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej (bran˝a); • charakteru dzia∏alnoÊci prowadzonej w firmach; • wspó∏pracy sieciowej (networking); oraz ewentualnie • lokalizacji. Polityk´ wsparcia nale˝a∏oby skoncentrowaç na przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w tzw. sektorach wiedzoch∏onnych (ang. knowledge-based sectors) zarówno produkcyjnych, jak i us∏ugowych (g∏ównie w sektorach us∏ug dla biznesu – B2B). Najwa˝niejsze rodzaje us∏ug publicznych (lub wspieranych ze Êrodków publicznych), sprzyjajàcych wzrostowi konkurencyjnoÊci MSP, to: • pomoc w badaniach rynku (szczególnie nowych rynków zaopatrzenia i zbytu, w tym zagranicznych); • pomoc prawna i finansowa zwiàzana z ochronà w∏asnoÊci intelektualnej (patenty, licencje, prawa autorskie); • szkolenia w zakresie szeroko rozumianego zarzàdzania (finansami, marketingiem, personelem, procesami zmian, projektami). Kontynuacja badaƒ POG powinna byç prowadzona na tej samej próbie przedsi´biorstw (która dodatkowo mo˝e byç powi´kszona na przyk∏ad o mikroprzedsi´biorstwa), poniewa˝ tylko regularny monitoring du˝ej grupy firm pozwala na ocen´ zmiennoÊci ich sytuacji, potencja∏u, zachowaƒ, ocen otoczenia i tak dalej. Dopiero na podstawie analiz takich powtarzanych badaƒ (na przyk∏ad co dwa lata) mo˝na Êledziç losy przedsi´biorstw, zgodnoÊç ich deklaracji z dzia∏aniami, szanse przetrwania itp., a to z kolei pozwala prowadziç bardziej trafnà polityk´ gospodarczà wobec sektora MSP. 59

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013