Views
3 years ago

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kondycja sektora MSP na Pomorzu W obszarze „finanse” zawarto bardzo ogólne pytania o zysk bàdê strat´ (bez podawania wartoÊci) w latach 2004–2006 i o to, na jakie przychody w 2006 roku liczy respondowany. Pytania te, w po∏àczeniu z pytaniem o ocen´ wielkoÊci popytu, majà u∏atwiç ocen´ odpowiedzi na pytania z wczeÊniejszych grup, tworzàc pewien szerszy kontekst. Rodzaj badania i technika zbierania informacji Badanie – z uwagi na ograniczone Êrodki – by∏o badaniem doraênym* i cz´Êciowym, przeprowadzonym metodà reprezentacyjnà. Wybór odpowiedniej techniki pomiaru zale˝y przede wszystkim od celu badania i problematyki badawczej, specyfiki populacji, wielkoÊci próby, czasu i bud˝etu, przeznaczonych na realizacj´ badania, oraz za∏o˝onej precyzji wnioskowania**. Z powy˝szych wzgl´dów pomiar odbywa∏ si´ przy pomocy wywiadu bezpoÊredniego. G∏ówne zalety tej techniki obserwacji statystycznej to: • mo˝liwoÊç stosowania rozbudowanego kwestionariusza i wi´kszej ni˝ w wielu innych technikach pomiaru liczby pytaƒ – zastosowanie innych metod pomiaru uniemo˝liwi∏oby realizacj´ cz´Êci celów badania; • zdecydowanie wi´ksza, w stosunku do innych metod pomiaru, skutecznoÊç w przekonaniu respondenta do wzi´cia udzia∏u w badaniu, a tym samym mniejszy odsetek odmów; • mo˝liwoÊç wyjaÊniania wàtpliwoÊci i niejasnoÊci kwestionariusza w czasie wywiadu; • mo˝liwoÊç kontrolowania przez ankietera odpowiedzi nieÊcis∏ych, sprzecznych lub nieprawdziwych. Wywiad osobisty ma tak˝e s∏aboÊci, do których mo˝na zaliczyç: • nieufnoÊç cz´Êci respondentów – dotyczy to jednak g∏ównie badaƒ wià˝àcych si´ z przyjmowaniem ankietera w domu, w badaniach przedsi´biorstw czynnik ten w∏aÊciwie nie wyst´puje; • deprymujàce dzia∏anie ankietera w przypadku dra˝liwych pytaƒ czy te˝ efekt demonstracji presti˝u, co mo˝e wyst´powaç w przypadku badania przedsi´biorstw, w du˝ej jednak mierze zale˝y to od jakoÊci pracy ankieterów i sformu∏owania pytaƒ w kwestionariuszu; • wy˝sze ni˝ przy innych metodach koszty realizacji wywiadu, równowa˝one jednak˝e jakoÊcià uzyskiwanych informacji. Struktura próby i technika jej wyboru Operat losowania JakoÊç operatu losowania (tzn. listy wszystkich jednostek populacji) w badaniach reprezentacyjnych ma znaczàcy wp∏yw na jakoÊç uzyskanych wyników. Do niezb´dnych w∏aÊciwoÊci operatu nale˝y zaliczyç nast´pujàce cechy : • kompletnoÊç (tzn. powinien zapewniaç obserwacyjny dost´p do wszystkich jednostek w populacji); • identyfikowalnoÊç jednostek; • mo˝liwoÊç okreÊlenia, w jaki sposób jednostki w operacie sà powiàzane z jednostkami populacji (regu∏a przyporzàdkowania). Do po˝àdanych w∏asnoÊci operatu nale˝à: • prostota u˝ycia; • systematyczna organizacja; • istnienie uzupe∏niajàcych informacji, pomocnych w warstwowaniu, to znaczy podziale na grupy, z których dokonuje si´ losowania; • stabilnoÊç w czasie, czyli odpornoÊç na wp∏ywy zmian w populacji; • ∏atwoÊç i niskie koszty aktualizacji informacji zawartych w operacie. Bioràc pod uwag´ powy˝sze wzgl´dy, jak równie˝ uwzgl´dniajàc koszty pozyskania operatu, najw∏aÊciwszym z punktu realizacji celów badania operatem by∏ rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON. Operat ten jest rejestrem pe∏nym, obejmujàcym wszystkie legalnie dzia∏ajàce podmioty gospodarcze, co wynika z obowiàzujàcych regulacji prawnych. Umo˝liwia on tak˝e zgodne z celami badania warstwowanie populacji ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw wed∏ug liczby zatrudnionych, powiatu i sekcji PKD. Wed∏ug stanu na 31 grudnia 2006 roku w bazie widnia∏o 9,3 tysiàca podmiotów gospodarczych zatrudniajàcych od 10 do 250 pracowników. Aktualizacja REGON-u jest dokonywana wy∏àcznie na wniosek samych podmiotów, mo˝e wi´c on zawieraç nieaktualne informacje o cz´Êci jednostek, które nie zg∏osi∏y na przyk∏ad zmiany wielkoÊci zatrudnienia, zawiesi∏y czasowo dzia∏alnoÊç, zmieni∏y bran˝´. W zwiàzku z tym, w celu unikni´cia kosztów badania jednostek nienale˝àcych do zdefiniowanej populacji badania, na baz´ REGON zosta∏a na∏o˝ona tak zwana Baza Jednostek Statystycznych. Baza ta jest rejestrem prowadzonym przez Urzàd Statystyczny w Gdaƒsku na potrzeby realizacji badaƒ i zawiera informacje na przyk∏ad o jednostkach, z którymi nie mo˝na nawiàzaç kontaktu, które zawiesi∏y dzia∏alnoÊç itp. * Z uwagi na wag´ problemów badawczych wydaje si´ zasadny postulat powtarzania takich badaƒ w przysz∏oÊci, a nawet sta∏ego monitoringu populacji MSP. ** Por. M. Szreder, Metody i techniki sonda˝owych badaƒ opinii, PWE, Warszawa 2004. *** Por.: T. Dalenius, Elements of Survey Sampling, notes prepared for the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries (SAREC), Stockholm 1986; M. Szreder, Metody i techniki sonda˝owych badaƒ opinii, op.cit. 8

Raport 2006 Struktura i liczebnoÊç próby Z uwagi na niewielkie liczebnoÊci w niektórych przekrojach zdecydowano si´ po∏àczyç dla celów badania cz´Êç sekcji wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) w stosunkowo jednorodne grupy. Wyeliminowano tak˝e ostatnià w klasyfikacji PKD sekcj´ Q, w której nie funkcjonowa∏ ˝aden ma∏y lub Êredni podmiot. Z operatu zosta∏y równie˝ wyeliminowane jednostki bud˝etowe, na przyk∏ad szko∏y, przedszkola itp. Po uwzgl´dnieniu wszystkich kryteriów operat losowania liczy∏ 5205 jednostek. Do ustalenia liczebnoÊci próby wskazana jest znajomoÊç zró˝nicowania populacji wed∏ug najwa˝niejszych cech badania. Z powodu szerokiego zakresu tematycznego pozyskanie takiej informacji by∏o oczywiÊcie niemo˝liwe, stàd te˝ na etapie projektowania konieczne by∏o przyj´cie za∏o˝enia o maksymalnej heterogenicznoÊci badanej populacji. Przyj´te za∏o˝enie oznacza∏o w praktyce, i˝ ostateczne wyniki badania mogà byç obarczone b∏´dem losowym co najwy˝ej mniejszym ni˝ za∏o˝ony. LiczebnoÊç warstwy Êrednich przedsi´biorstw, wynoszàca wed∏ug operatu 904 firmy, by∏a wartoÊcià pi´ciokrotnie ni˝szà ni˝ liczba przedsi´biorstw ma∏ych, a wi´c i odsetek firm z tej grupy w badaniu powinien byç nieproporcjonalny do wielkoÊci warstwy, gdy˝ inaczej wielkoÊç b∏´du losowego w oszacowaniach dla Êrednich przedsi´biorstw by∏aby znaczàco wy˝sza. Uwzgl´dniajàc ponadto, i˝ istotny odsetek firm móg∏ odmówiç wzi´cia udzia∏u w badaniu, racjonalne wydawa∏o si´ przeprowadzenie dla tej warstwy badania pe∏nego, co pozwoli∏o wyeliminowaç ca∏kowicie b∏àd losowy. JednoczeÊnie, z uwagi na struktur´ wed∏ug wielkoÊci grupy ma∏ych przedsi´biorstw, zdecydowano si´ na wylosowanie do próby 25% przedsi´biorstw zatrudniajàcych od 10 do 19 zatrudnionych (z 2664 jednostek w operacie) oraz 50% przedsi´biorstw zatrudniajàcych od 20 do 49 osób (z 1637). Podane liczebnoÊci jednostek sk∏ada∏y si´ z próby g∏ównej i rezerwy na wypadek nieuzyskania informacji. Ankieterom by∏y przekazywane adresy kolejnych firm wylosowanych do próby, a˝ do momentu uzyskania wymaganej liczby ponad dwóch tysi´cy przeprowadzonych wywiadów. Do losowania przyj´to schemat losowania warstwowego z losowaniem zale˝nym. Poza wielkoÊcià przedsi´biorstwa warstwowanie zosta∏o przeprowadzone wed∏ug sekcji PKD oraz powiatów, przy zastosowaniu proporcjonalnej alokacji próby w tych warstwach. Realizacja badania W trakcie realizacji badania od 10 kwietnia do 17 lipca 2006 roku ankieterzy odwiedzili prawie 3,5 tysiàca przedsi´biorstw. Zrealizowanych zosta∏o 2129 wywiadów. Znaczna cz´Êç spoÊród 3,5 tysiàca przedsi´biorstw – 30,6% – odmówi∏a wzi´cia udzia∏u w badaniu, t∏umaczàc to g∏ównie brakiem czasu. Analiza podawanych przyczyn odmów pokazuje, ˝e byç mo˝e lepszym terminem prowadzenie wywiadów by∏by okres powakacyjny, jednak˝e w realizacji niniejszego badania termin ten nie móg∏ byç przyj´ty. 30-proc. wskaênik odmów jest wynikiem relatywnie dobrym, zw∏aszcza bioràc pod uwag´ stopieƒ trudnoÊci badania. 7,6% jednostek nie zosta∏o zlokalizowanych, co najprawdopodobniej by∏o wynikiem nieaktualnoÊci operatu losowania. Wywiady by∏y realizowane przez zespó∏ ankieterów rekrutowanych g∏ównie spoÊród pracowników Urz´du Statystycznego w Gdaƒsku i jego oddzia∏ów w Gdyni, Tczewie, S∏upsku i Chojnicach. Wszyscy ankieterzy przed rozpocz´ciem pracy uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzonych przez Agencj´ Rozwoju Pomorza S.A. Struktura badanych firm Struktura badanych firm wed∏ug sekcji PKD oraz struktura pogrupowana wed∏ug sekcji PKD na podstawie rzeczywistej przewagi wykonywanej dzia∏alnoÊci zosta∏a zaprezentowana w tabeli 1. Tabela 1. Struktura bran˝owa badanych firm wed∏ug dzia∏alnoÊci zarejestrowanej i faktycznie wykonywanej Sekcja Dzia∏alnoÊç wed∏ug Dzia∏alnoÊç ewidencji PKD faktycznie wykonywana A Rolnictwo 2,7% 2,4% B Rybo∏ówstwo 0,4% 0,4% C Górnictwo 0,1% 0,2% D Przemys∏ 33,3% 33,2% E Energia 0,9% 0,9% F Budownictwo 9,5% 9,8% G Handel 27,1% 27,0% H Hotelarstwo 3,8% 3,8% I Transport 4,9% 5,1% J PoÊrednictwo finansowe 1,7% 1,6% K NieruchomoÊci 9,6% 9,5% L Administracja 0,1% 0,0% M Edukacja 1,0% 1,1% N Ochrona zdrowia 2,5% 2,5% O Pozosta∏e 2,5% 2,6% èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie wyników badania POG. WÊród respondentów zdecydowanie przewa˝ali ci, którzy zajmowali si´ przetwórstwem przemys∏owym oraz handlem hurtowym i detalicznym a tak˝e naprawami (odpowiednio 33,3% i 27%). Prawie po 10% respondentów by∏o zwiàzanych z budownictwem oraz obs∏ugà nieruchomoÊci, wynajmem i us∏ugami dotyczàcymi prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej – z tych bran˝ pochodzi∏o Kondycja sektora MSP na Pomorzu 9

w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Raport o stanie sektora MSP - główne wnioski - Polska Agencja ...
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Inicjatywa JEREMIE - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Bariery rozwoju sektora MSP - Favore.pl
8. SamInvest - jako instrument wspierania rozwoju sektora MSP na ...
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Prezentacja ARP S.A. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora msp - PTZP
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
strumienie finansowania sektora badań, rozwoju technologii i ...
Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora ...
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2007 - Polska Agencja Rozwoju ...
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
pobierz publikację - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan działania na rok 2012 - Polska Agencja Rozwoju ...
Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2008 - 2013